Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2038/2019 Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3943/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375312
Fax:210-3375001
E-Mail:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2038

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3943/2011».

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.6 του άρθρου 14 του ν.3943/2011, οριζόταν ότι στα κέρδη που διένειμαν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείτο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%.

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείτο η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονταν οι διατάξεις της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 6 του άρθρου 54.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονταν ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3943/2011, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο, οριζόταν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 είχαν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.

Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονταν εντός του έτους 2011, ενεργείτο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη.

Με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα των μελών.

4. Με τα αριθμ. 2974/16-10-2018 και 5750/4-2-2019 έγγραφα της Δ/νσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίσθηκε ότι ο χαρακτηρισμός του «έκτακτου» ή του «τακτικού» μιας γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 αφορά τον χρόνο διενέργειάς της και όχι την ισχύ των αποφάσεων, η οποία είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις, τηρούμενων των λοιπών διατάξεων περί σύγκλισης και αρμοδιότητάς τους.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) των μελών του εκάστοστε συνεταιρισμού μπορεί να αποφασίζει για τη διανομή κερδών εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1667/1986.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 που αποφασίσθηκε με έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο), δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!