Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο:210-3375312
Fax:210-3375001

ΑΔΑ: Ω16ΥΗ-Θ19

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 3 Μαίου 2017

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, για το εισόδημα από μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, προμερίσματα, καθώς και για προσωρινές απολήψεις κερδών, χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης είναι ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Περαιτέρω, όσον αφορά στη διανομή έκτακτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για την εν λόγω διανομή, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Αντίθετα, όσον αφορά στη διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης από την έκτακτη γενική συνέλευση, δεδομένου ότι το εν λόγω όργανο μπορεί να αποφασίσει για την πιο πάνω διανομή, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για τροποποίηση απόφασης τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων (αριθ.356/1976 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., αριθ.7/1993 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου νομικού συμβούλου του Υπουργείου Εμπορίου).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4387/2016 αυξήθηκε από 10% σε 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα που διανέμονται από την 1.1.2017 και μετά.

3. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26Α του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται "όπως μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετοχών αυτών υποβάλλωσιν εις το Υπουργείον του Εμπορίου εντός είκοσιν ημερών κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής".

4. Η Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Δ/νσης Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με το αριθ. πρωτ. 8638/23.01.2017 έγγραφό της, μας γνώρισε ότι η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων με έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ναι μεν δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 αλλά, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, ή η σχετική απόφαση έχει ληφθεί από καθολική έκτακτη γενική συνέλευση, η εν λόγω διανομή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Επίσης, η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων με έκτακτη Γ.Σ. στο προσωπικό, δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον όμως υπάρχει απόφαση διανομής, η οποία ελήφθη από καθολική έκτακτη Γ.Σ., όπου τα δικαιώματα των μετόχων δεν θίγονται, και με τη επιφύλαξη παντός δικαιώματος τρίτου, η εν λόγω απόφαση θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι είναι δυνατή η διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στη διανομή αποθεματικών με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης.

Στην περίπτωση αυτή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο που συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση, ο οποίος και αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

Τέλος, στην περίπτωση που μέχρι την έκδοση της παρούσας έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις και υπό την προϋπόθεση ότι τα πρακτικά των οποίων έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26Α του κ.ν. 2190/1920 προθεσμίας, χωρίς να έχει αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος, γίνεται δεκτό ότι αυτός μπορεί να αποδοθεί από τα υπόψη νομικά πρόσωπα εντός μηνός από την έκδοση του παρόντος, χωρίς κυρώσεις, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή κατά τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΠΥΡΟΣ Π
04/05/2017 17:05:00

Η διανομή κερδών στο προσωπικό πάντα υπόκεινταν σε ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την ανώτατη ασφαλιστική κλάση. Μάλιστα αν τα κέρδη αφορούσαν περισσότερους από ένα μήνες (που ήταν και το σύνηθες) έπρεπε η επιχείρηση να επιμερίσει στην ΑΠΔ τα κέρδη στο διάστημα που αφορούσαν και ουσιαστικά να υπολογίσει ασφαλιστικές εισφορές επί όλου του ποσού και όχι μέχρι την ανώτατη ασφαλιστική κλάση.
Βέβαια, καμιά επιχείρηση δεν έμπαινε στην διαδικασία να δηλώσει τα κέρδη που διένειμε στο προσωπικό, ούτε φυσικά το ΙΚΑ έμπαινε στην διαδικασία να κάνει έλεγχο στα βιβλία των επιχειρήσεων.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
04/05/2017 13:32:37

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, νοείται διανομή κερδών σε μέλη Δ.Σ. και προσωπικό με πληρωμή του φόρου μερισμάτων. Ταυτόχρονα σύμφωνα με τα ΕΛΠ δεν νοείται διανομή σε μη μετόχους, οπότε η διανομή αυτή θα απεικονιστεί ως δαπάνη. Μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τη διανομή αυτή ο ΕΦΚΑ τόσο για τα μέλη Δ.Σ. όσο και για το προσωπικό