Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/003/000/349/2019 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδίου (του Δήμου Ρήγα Φεραίου) και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πηλίου) που υπάγονται στο Νομό Μαγνησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AAAE
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κωδικας:11521-Αθήνα 
Τηλεομοιοτυπία:210 6468272 
Πληροφορίες:Στεφ. Χατζηγεωργίου 
Τηλέφωνο:210 6479000 
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr

ΑΔΑ: Ω41Λ46ΜΠ3Ζ-Γ5Ρ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 21-01-2019

Αρ. Πρωτ. 30/003/000/349

ΘΕΜΑ:«Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδίου (του Δήμου Ρήγα Φεραίου) και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πηλίου) που υπάγονται στο Νομό Μαγνησίας ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου E2 του άρθρου 7 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ Α' 281).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3 του άρθρου 41.

5. Την με αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ Β' 968, Β' 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

6. Την Απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 3317) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

7. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και με την Αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/20-12-2017, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).

8. ^ υπ' αριθ. 30/033/000/2462/22-11-2018 έγγραφο της Χ.Υ. Βόλου με το οποίο, διαβιβάζονται οι αιτήσεις των παραγωγών σύκων - αποσύκων της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου, του Δήμου

Ρήγα Φεραίου με αριθμό πρωτ. 6989/27-09-2018 και της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου με αριθμό πρωτ. 11408/07-09-2018 για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους και βεβαιώνεται ότι κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των προαναφερθέντων συκοπαραγωγών του Νομού Μαγνησίας και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπό στοιχείο (8) σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

10. Την υπ' αριθ πρωτ. 30/003/000/156/11-01-2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης & Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, υπαγομένων στον Νομό Μαγνησίας, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Βόλου, να ληφθεί υπ' όψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα, από τη Χημική Υπηρεσία Βόλου, περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη να ληφθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η υπ' αριθ 17/1953 Εγκύκλιος ΓΧΚ).

IV. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!