Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/003/000/348/2019 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση :Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κώδικας :11521-Αθήνα 
Τηλεομοιοτυπία 210 6468272
Πληροφορίες:Στεφ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο:210 6479000
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr

ΑΔΑ:67ΗΕ46ΜΠ3Ζ-5ΜΣ

Αθήνα 21-01-2019

Αριθ πρωτ: 30/003/000/348

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: «Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου E2 του άρθρου 7 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ Α' 281).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3 του άρθρου 41.

5. Την με αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ Β' 968, Β' 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

6. Την Απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 3317) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

7. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και με την Αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/20-12-2017, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).

8. Το υπ' αριθ. 19347/05-10-2018 έγγραφο του Τελωνείου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται το υπ' αριθ. 8031/04-10-2018 έγγραφο του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων - αποσύκων του εν λόγω Δήμου με την οποία αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, ως και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 30/052/000/3088/02-11-2018 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, τα σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους που αυτή διενήργησε, είναι κατάλληλα προς απόσταξη, και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

10. Την υπ' αριθ πρωτ. 30/003/000/149/16-01-2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης & Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του Καν.(ΕΚ)110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ)110/2008.

ΙΙ. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπ' όψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο σε ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρο

ΙΙΙ. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη να ληφθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική υπ' αριθ 17/1953 Εγκύκλιος του ΓΧΚ).

IV. Η απόφασή αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!