Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία με διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

Νέες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκαν με τροπολογία στη Βουλή και ειδικότερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

Παραθέτουμε στη συνέχεια ορισμένα σημαντικά σημεία της τροπολογίας βάσει της αιτιολογικής έκθεσης των προτεινόμενων διατάξεων. 

Για να διαβάσετε την τροπολογία, όπως κατατέθηκε, πατήστε εδώ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»

ΑΠΊΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4174/2013

Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται η δυνατότητα του φορολογούμενου - σε περίπτωση που για το ζήτημα που έχει τεθεί με την ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, έχει δημοσιευθεί πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α' 213) - να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, για αναστολή της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών, για όσο διάστημα εκκρεμεί η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.3900/2010. Η αίτηση του φορολογούμενου γίνεται δεκτή εφόσον ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης διαπιστώσει την ταυτότητα του νομικού ζητήματος.

Για τη χορήγηση της σχετικής αναστολής εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης με την οποία ορίζεται ότι η αναστολή ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης του Συμβουλίου της Επικρατείας (δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010). Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της πράξης του ΣτΕ, η αναστολή της προθεσμίας ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή με την ενδικοφανή προσφυγή ενδέχεται να τίθενται και επιπλέον ζητήματα, επί των οποίων δεν αναμένεται κρίση του ΣτΕ, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα κεφάλαια της ενδικοφανούς προσφυγής. Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση της απόφασης του ΣτΕ στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (μέσω του δικαστηρίου ή με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου), συνεχίζει η προθεσμία εξέτασης των σχετικών εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών. Εάν η προθεσμία που απομένει για την εξέτασή τους είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, η αρχική προθεσμία εξέτασης παρατείνεται αυτοδικαίως για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης για εξέταση της υπόθεσης.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης κατά ομοιόμορφο τρόπο, δεδομένου ότι έχει μεσολαβήσει σχετική κρίση του ΣτΕ, με την οποία επιλύεται οριστικά το τιθέμενο ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα αποφεύγεται η άσκοπη επιβάρυνση των φορολογουμένων οι οποίοι ενδεχομένως κατόπιν της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής να χρειάζεται να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα αναστείλουν υποχρεωτικά την συζήτηση επί της υπόθεσης έως την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010.

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α' 151) μέχρι τη λήξη των συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία μετά την τροποποίηση της περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΑΊ67) με την περίπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018 (Α'105) και την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 με την περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018.

Τροποποίηση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και στα εισιτήρια των συναυλιών. Η διάταξη αυτή, η οποία προτείνεται κατ' εφαρμογή δυνατότητας που παρέχεται από την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ (ELL 347), επιδιώκει την τόνωση της αγοράς μέσω και της μείωσης των τελικών τιμών των εισιτηρίων των συναυλιών προς τους καταναλωτές, για την ενίσχυση του πολιτισμού, κατ' ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα μέχρι στιγμής για τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων. Η προτεινόμενη διάταξη αφορά αποκλειστικό τα εισιτήρια των συναυλιών στην διάρκεια των οποίων δεν προσφέρεται οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τους θεατές πλην του μουσικού θεάματος.

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α' 151) καταλαμβάνουν και περιπτώσεις όπου ο τυχόν υφιστάμενος στο μίσθιο εξοπλισμός μισθώνεται ή αγοράζεται από τον μισθωτή.

Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982

Με τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης, τροποποιείται το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 (Α'43), το οποίο αφορά στον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Σκοπός της ρύθμισης είναι η καθιέρωση μίας διαδικασίας προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης των ζωνών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, η οποία θα είναι αμερόληπτη και αντικειμενική σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έως σήμερα, με στόχο την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων αλλά και της κοινωνικής πολιτικής της Χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης αντικαθίσταται η παράγραφος ΙΑ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να καθορίζει τις τιμές εκκίνησης μετά από εισήγηση πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στην οποία κατατίθενται ηλεκτρονικά και οι εισηγήσεις των εκτιμητών. Η εισήγηση των τιμών εκκίνησης από Πιστοποιημένους Εκτιμητές εξασφαλίζει τον άμεσο και ορθό προσδιορισμό των αξιών των ακινήτων, διότι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης πληροφόρησης εμπειρίας και αμεροληψίας καθώς επίσης δεσμεύονται από το σχετικό κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκτιμητές που θα αναλάβουν το έργο της εισήγησης των τιμών εκκίνησης των ζωνών, θα επιλεχθούν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες. Μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών και τυχόν άλλα διαθέσιμα στοιχεία από τραπεζικά ιδρύματα αξιοποιούνται, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις τιμές εκκίνησης του συστήματος (τιμές ζωνών).

Με την ίδια παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης αντικαθίσταται, επίσης η παράγραφος 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και προβλέπεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, και τους επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως μέλη, προκειμένου να εισηγείται τις τιμές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από τις εισηγήσεις των εκτιμητών της παραγράφου ΙΑ του παρόντος άρθρου. Η ύπαρξη της τριμελούς επιτροπής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να προσδιορίζονται τιμές εκκίνησης σε περιπτώσεις αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού αυτών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές αλλά και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις είναι δυνατόν να προκύψουν, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. Το ακριβές έργο της τριμελούς αυτής επιτροπής καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την αυτή παράγραφο της προτεινόμενης αντικαθίσταται και η παράγραφος 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και παρέχεται η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό για τον καθορισμό των συντελεστών αυξομείωσης και τη διαμόρφωση ζωνών των περιοχών που είναι ενταγμένες ή πρόκειται να ενταχθούν στο Σύστημα Αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα εισηγείται στον Υπουργό τη διαμόρφωση των ζωνών των περιοχών της αρμοδιότητάς της και των συντελεστών αυξομείωσης του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 549). Η επιτροπή θα αποτελείται από αρμόδια στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η διευρυμένη σύνθεση των ανά Περιφερειακή Ενότητα επιτροπών από υπηρεσιακούς και άλλους παράγοντες διαφόρων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και από άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία στον τομέα της κτηματαγοράς, και ειδικότερα της εκάστοτε εξεταζόμενης περιοχής εξασφαλίζει ότι θα αξιοποιηθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα όλα τα διαθέσιμα στον καθένα εξ αυτών στοιχεία, και ότι θα εκφράζεται η κοινή πείρα και αντίληψη της τοπικής κοινωνίας για τις αξίες των ακινήτων. Επίσης η συμμετοχή του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων, εξασφαλίζει ότι θα ακολουθηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία σε συμμόρφωση και με το σκεπτικό των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες αναφέρουν ότι ο προσδιορισμός των τιμών εκκίνησης πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία, διαφανή, αρκούντως ορισμένη και πρόσφορη μεθοδολογία.

Με βάση τα παραπάνω αναμένεται να υποβληθούν προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία εισηγήσεις που θα εξασφαλίζουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ορθή κλιμάκωση στην διαμόρφωση των ζωνών του Συστήματος Αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, καθώς και αντικειμενικές και ρεαλιστικές εισηγήσεις που θα αφορούν τους συντελεστές αυξομείωσης.

Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης ρύθμισης προστίθεται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 νέα παράγραφος 1Δ και προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων ΙΑ, 1Β και 1Γ, καθώς και τα τυχόν ειδικότερα ζητήματα.

Τέλος με την παράγραφο 3 της προτεινόμενης ρύθμισης βελτιώνεται νομοτεχνικά η παράγραφος 4 του άρθρου 41 ν. 1249/1982, προκειμένου η καταβολή αποζημίωσης να αφορά στην παράγραφο 1Γ στην οποία, πλέον, προβλέπεται συλλογικό όργανο με συμμετοχή ιδιωτών.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281), οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της υποχρέωσης της χώρας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4546/2018 (Α' 101), σε εφαρμογή και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας [Οδηγία 2009/30/ΕΚ], για τη χρησιμοποίηση, από την 01-01-2019, αιθυλικής αλκοόλης, παραγομένης από βιομάζα με χρήση αποκλειστικά βιολογικών μεθόδων, εν μίγματι με βενζίνη ως καύσιμο κίνησης («βιοαιθανόλη»).

Σημειώνεται ότι η κατά ανωτέρω, παραγόμενη από βιομάζα εν γένει, με χρήση βιολογικών. μεθόδων, αιθυλική αλκοόλη μπορεί, αναλόγως με τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, να χαρακτηρίζεται ως γεωργικής προέλευσης [εφ' όσον οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I (πρώην II) της ΣΛΕΕ] ή ως μη γεωργικής προέλευσης [εφ' όσον οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I (πρώην II) της ΣΛΕΕ].

Εξ' άλλου, σύμφωνα και με τη σχετική υπ' αριθ. C-503/10 απόφαση του ΔΕΕ, το αποφασιστικό κριτήριο, για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και τον χαρακτηρισμό της κατά τα ανωτέρω αιθυλικής αλκοόλης ως «βιοαιθανόλης», είναι η χρησιμοποίησή της ως καυσίμου κίνησης.

Έτσι, με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, προτείνεται η εισαγωγή των απαραίτητων ορισμών αφ' ενός για την «βιοαιθανόλη» και αφ' ετέρου, για λόγους συνέπειας και πληρότητας για την «αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης» ως και για τη «συνθετική αιθυλική αλκοόλη» και δημιουργείται το αναγκαίο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και διάθεση, ως και τους σχετικούς ελέγχους των εν λόγω αλκοολών προκειμένου για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων αλλά ταυτόχρονα και της εφαρμογής και τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά [Καν.(ΕΚ) 110/2008] καθ' όσον δεν επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω (μη γεωργικής προέλευσης) αλκοολών στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2579/1998

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α' 31) για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β', γ' και δ' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ). Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι το καθεστώς αυτό εξυπηρετεί λόγω απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών τόσο τη φορολογική διοίκηση όσο και τους πολίτες και προκειμένου για την ομαλή μετάβαση των εμπλεκομένων μερών από το εν λόγω καθεστώς σε νέο πλαίσιο φορολόγησης των υπόψη μεταβιβάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!