Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ.30/003/000/4148/2018 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ A’  
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16  
Ταχ. Κώδικας:11521-Αθήνα  
Τηλεομοιοτυπία:210 6468272  
Πληροφορίες:Στεφ. Χατζηγεωργίου  
Τηλέφωνο:210 6479000  
e-mail:alcohol_food@gcsl.gr  

ΑΔΑ: ΩΘΗ746ΜΠ3Ζ-Ε9Υ  

Αθήνα 29-10-2018  

Αριθ πρωτ: 30/003/000/4148 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5011 Β’

ΘΕΜΑ: «Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου E2 του άρθρου 7 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ Α’ 281). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου». 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3 του άρθρου 41. 

5. Την με αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 968, Β’ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει. 

6. Την Απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (ΦΕΚ Β’ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 3317).

7. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 1 της 20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ), ως και την υπ’ αριθ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 689/2017, τ.ΥΟΔΔ). 

8. Το υπ’ αριθ. 30/064/072/1078/29-08-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου με τo οποίo διαβιβάζονται έγγραφα των Δημοτικών Ενοτήτων Μαστιχοχωρίων, Αμανής, Αγίου Μηνά, Καρδαμύλων, Καμποχώρων, Ομηρούπολης και Ιωνίας του Δήμου Χίου, που αφορούν αιτήσεις των παραγωγών σύκων – αποσύκων των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων με τις οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους, και σύμφωνα με το οποίο τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χίου, ως και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπ’ αριθ. 30/064/072/1078/29-08-2018 σχετικό έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, καθώς και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

10. Την από 24-10-2018 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων, από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου (των Δημοτικών Ενοτήτων Μαστιχοχωρίων, Αμανής, Αγίου Μηνά, Καρδαμύλων, Καμποχώρων, Ομηρούπολης και Ιωνίας), για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του Καν.(ΕΚ)110/2008. 

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 110/2008. 

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Χίου, το Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η υπ’ αριθ 17/1953 Εγκύκλιος ΓΧΚ). 

III. Η απόφασή μας αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!