Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1181/2018 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ.1105/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1181 

ΦΕΚ Β’ 4322/28.09.2018 

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”. 

Διαβάστε την απόφαση ΠΟΛ. 1105/2017, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως της παραγράφου 14 του άρθρου 15, 

β) του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και του ν. 2690/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 

γ) του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», 

δ) του Κεφαλαίου Α΄ του πρώτου μέρους του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των άρθρων 5 και 41 αυτού, 

ε) του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ.», 

στ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ζ) του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών, 

η) της αριθμ. ΠΟΛ 1105/12.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017», 

θ) της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» και 

ι) της αριθμ. ΠΟΛ. 1116/19.6.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2319) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29.12.2017 (Β΄ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)». 

2. α) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου», 

β) την αριθμ. 1 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 20.1.2016, «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», 

γ) την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

δ) την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

ε) την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και 

στ) την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β΄ 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015/15.9.2015 (Β΄ 2080) και Δ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΕΞ 2016/22.7.2016 (Β΄ 2835) όμοιες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

3. Την από 26-9-2018 γνώμη της ΑΑΔΕ. 

4. Την ανάγκη εναρμόνισης των κριτηρίων υπολογισμού της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο της συλλογικής διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 με τα κριτήρια αξιολόγησης του εισοδήματος για τη διαμόρφωση προτάσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο Μόνο 

1. Η περίπτωση (αβα) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«(αβα) για νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, ως εξής: 

Με βάση το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, την υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, την ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.». 

2. Η περίπτωση (αββ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«(αββ) για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, ως εξής: 

Με βάση, το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, έσοδα από άλλες πηγές, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταθέσεις, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.». 

3. Οι περιπτώσεις (αβα) και (αββ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1105/2017 (Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 

4. H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!