Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 74169 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499) .

Αριθμ. 74169 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 2737/02.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499) .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 68).

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Την υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 8Α της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499), ως εξής:

1. Οι περ. i) και ii) της παρ. 7 του άρθρου 8Α, που αφορούν στον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ νομικού προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«i) Βήμα 1: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος οφειλέτη Νομικού Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων χρησιμοποιείται το πεδίο "Σύνολο κερδών" σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο παρουσιάζει κέρδη και το πεδίο "Υπόλοιπο ζημιών" σε περίπτωση που παρουσιάζει ζημιές, όπως αυτά προκύπτουν από τα έντυπα Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

ii) Βήμα 2: Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισοδήματος που προκύπτει είναι αρνητικό λόγω ζημιών, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Νομικού Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων θα είναι μηδενικό.».

2. Οι περ. i) και ii) της παρ. 8 του άρθρου 8Α, που αφορούν στον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Φυσικού Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«i) Βήμα 1: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος οφειλέτη Φυσικού Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων προστίθενται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα, β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά και δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) οι Φόροι που αναλογούν, β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, όπως αυτά προκύπτουν βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισοδήματος που προκύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι μηδενικό.

ii) Βήμα 2: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος του/ της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη Φυσικού Προσώπου μέσω των φορολογικών στοιχείων προστίθενται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα, β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά και δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) οι Φόροι που αναλογούν, β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και σε περίπτωση επιτηδευματία γ) το Τέλος Επιτηδεύματος Έδρας και δ) το Τέλος Επιτηδεύματος Υποκαταστημάτων, όπως αυτά προκύπτουν βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισοδήματος του/ της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη που προκύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι μηδενικό.».

3. Οι περ. i) έως viii) της παρ. 9 του άρθρου 8Α, που αφορούν στον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των φορολογικών στοιχείων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«i) Βήμα 1: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος οφειλέτη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των φορολογικών στοιχείων προστίθενται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα, β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά και δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) οι Φόροι που αναλογούν, β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης γ) το Τέλος Επιτηδεύματος Έδρας και δ) το Τέλος Επιτηδεύματος Υποκαταστημάτων, όπως αυτά προκύπτουν βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

ii) Βήμα 2: Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισοδήματος που προκύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των φορολογικών στοιχείων θα είναι μηδενικό

iii) Βήμα 3: Για τον υπολογισμό του εισοδήματος του/ της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία μέσω των φορολογικών στοιχείων προστίθενται: α) το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα, β) η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, γ) τα Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά και δ) το Επίδομα Ανεργίας, ενώ αφαιρούνται: α) οι Φόροι που αναλογούν, β) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και σε περίπτωση επιτηδευματία γ) το Τέλος Επιτηδεύματος Έδρας και δ) το Τέλος Επιτηδεύματος Υποκαταστημάτων, όπως αυτά προκύπτουν βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των αντιστοίχων φορολογικών ετών που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση.

iv) Βήμα 4: Στις περιπτώσεις που το τελικό ποσό εισοδήματος του/της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία που προκύπτει είναι αρνητικό, το εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι μηδενικό.

v) Βήμα 5: Στο Βήμα αυτό, γίνεται υπολογισμός του οικογενειακού εισοδήματος του οφειλέτη, το οποίο προκύπτει ως το άθροισμα του εισοδήματος του οφειλέτη (Βήμα 1) και του εισοδήματος του/της συζύγου ή του/της συμβίας του οφειλέτη Φυσικού Προσώπου - Επιτηδευματία (εφόσον υπάρχει), όπως έχει υπολογιστεί στο Βήμα 3.

vi) Βήμα 6: Στη συνέχεια, καθορίζονται οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης και οι τυχόν Λοιπές Δαπάνες του οφειλέτη ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού του που θα προστεθούν, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Από το υπόλοιπο που μένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω από το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη (που έχει υπολογιστεί στο Βήμα 4), το ογδόντα τοις εκατό (80%) θα είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του προσώπου, καθώς το είκοσι τοις εκατό (20%) θα διατίθεται για απρόβλεπτα και έκτακτες δαπάνες και θα αφαιρείται.

vii) Βήμα 7: Ακολούθως, καθορίζεται η ΚΠΑ του ποσού των καταθέσεων και των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ως το άθροισμα:

α. του ύψους των καταθέσεων που διατηρεί ο οφειλέτης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την αίτηση και που αντλούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους οποίους εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Όσον αφορά στις καταθέσεις που διατηρούνται σε επαγγελματικούς λογαριασμούς, από το τρέχον υπόλοιπο αφαιρείται το μέσο υπόλοιπο των τελευταίων δώδεκα μηνών και εφόσον το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε προστίθεται στο ύψος των καταθέσεων. και

β. της ΚΠΑ των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων του, βάσει της ακόλουθης φόρμουλας:

viii) Βήμα 8: Τέλος, γίνεται ο τελικός υπολογισμός της ΚΠΑ της ΜΔΑΧΟ που προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία του οφειλέτη, ως το άθροισμα της ΚΠΑ του Ποσού Καταθέσεων και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων και το ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της ΚΠΑ του ποσού που έχει προκύψει από το Συνολικό Εισόδημα του οφειλέτη μείον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και Λοιπές Δαπάνες που αντιστοιχούν στον οφειλέτη σύμφωνα με τη σύνθεση του νοικοκυριού του και την αναλογία του εισοδήματος μετά φόρων του οφειλέτη ως προς το οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων και δη ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί «Ρύθμισης τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 30 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!