Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1279/31-12-1999 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2523-1997

ΥΠΟΙΚ 1121987/2039/Α0012/ΠΟΛ.1279/31.12.1999 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997

Εχοντας υπόψη

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή

2. Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, όπως έγινε δεκτό και με την υπ` αριθ. 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997 ερμηνευτική διαταγή, προκύπτει ότι το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβαίνει τις φορολογικές υποχρεώσεις του και όχι σε κάθε περίπτωση που υποβάλλει κάποια συμπληρωματική δήλωση. Συνεπώς, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, το οποίο παρέλειψε να δηλώσει αλλά με αυτή την παράλειψή του δεν παραβίασε κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο και στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά φόρου, για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

3. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης, κατά τις οποίες δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης:

- Για τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο αλλά αυτός δεν το είχε αναγράψει στην αρχική του δήλωση,

- ή με εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,

- ή με χρηματικό ποσό που προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης,

- ή με έξοδα ιατρικής περίθαλψης,

- ή για διόρθωση της επιφάνειας ακινήτου (αύξηση ή μείωση της επιφάνειας σε τ.μ.) η οποία πρέπει να κυμαίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια, κατά την κρίση πάντα του Προϊσταμένου ΔΟΥ, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του το είδος του ακινήτου (αγροτικό, αστικό), τον τρόπο απόκτησής του (αγορά, κληρονομιά, χρησικτησία), την εκμετάλλευσή του (εκμίσθωση, ιδιόχρηση, απλή κατοχή) κ.λπ.

4. Επίσης, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, επιθυμεί όμως να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να τύχει επιστροφής φόρου, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, καθόσον ο φορολογούμενος με την παράλειψη στοιχείου που θέλει να συμπεριλάβει σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας, δεν έχει παραβιάσει διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

5. Επιπλέον, όπως έχει γίνει δεκτό με την υπ` αριθ. 1096288/1522/Α0012/ΠΟΛ.1225/20.8.1998 διαταγή μας, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, μέχρι το ποσό για το οποίο δεν προκύπτει φόρος με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, καθώς και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

6. Τέλος, στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει ποσό φόρου (κύριου και συμπληρωματικού), για καταβολή ποσού κάτω από 5.000 δρχ., η βεβαίωση του οποίου αμελείται, δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!