Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1254/13-11-2001 Επίδειξη δηλώσεων Φ.Π.A. κατά την διενέργεια ελέγχου

YΠOIK 1105521/6293/821/A0014/ΠOΛ.1254/13.11.2001 Επίδειξη δηλώσεων Φ.Π.A. κατά την διενέργεια ελέγχου

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ως άνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 38 του ν. 2859/7.11.2000 κώδικας ΦΠA (248 A`/ 7.11.2000) ορίζεται ότι οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν στη ΔOY, που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματός τους, δηλώσεις Φ.Π.A.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 48 του ανωτέρω νόμου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτρέπεται κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου στο φόρο και κυρίως στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας γενικά, αποθήκευσης ή παράδοσης των αγαθών, καθώς και στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του άρθρου 25 του ν. 820/1978 (ΦEK 174 A).

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ως άνω νόμου, ο υπόχρεος στο φόρο επιδεικνύει ή παραδίδει κάθε έγγραφο ή άλλο στοιχείο που του ζητούν για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, από τη σχέση εργασίας που έχουν με τον υπόχρεο, μπορούν να δώσουν τα ζητούμενα στοιχεία.

4. Με τις διατάξεις της A.Y.O. 1023240/1107/163/0014/ΠOΛ. 1055/ 2.3.2001 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.A. με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Από το άρθρο 4 του ν. 2523/97 (Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις), ορίζεται ότι: Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. (Από 1.1.2002: 117 - 1170 EYPΩ, όπως ορίζεται στο σημείο α της περίπτωσης 3 του άρθρου 21 του ν. 2948/2001). Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

6. Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ότι ο υποκείμενος στο φόρο έχει την υποχρέωση διαφύλαξης των δηλώσεων Φ.Π.A. στην έδρα της επιχείρησής του, πλην όμως υποχρεούται να συνεργαστεί και να θέσει στη διάθεση του ελέγχου όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του. Εφόσον κατά το διενεργούμενο έλεγχο, δεν διαπιστώνεται άρνηση ελέγχου αλλά μη διαφύλαξη στην έδρα της επιχείρησης των δηλώσεων Φ.Π.A. και ο υποκείμενος αναλάβει την υποχρέωση να προσκομίσει τις σχετικές δηλώσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που θα τίθεται από τον έλεγχο, στην αρμόδια φορολογική αρχή, δεν θεωρείται ότι υπάρχει παράβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν. 2859/2000.

7. Τέλος σε περίπτωση που διαπιστωθεί άρνηση διευκόλυνσης ελέγχου ή δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις Φ.Π.A. εντός της τεθείσας από τον έλεγχο προθεσμίας, η οποία εξομοιώνεται με άρνηση διευκόλυνσης ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ως άνω νόμου, θα επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από το άρθρο 4 του ν. 2523/97.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!