Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1095748 ΕΞ 2018 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διευκρινήσεις αναφορικά με τα μέτρα ενωσιακής επιτήρησης σε ορισμένα προϊόντα σιδήρου- χάλυβα και αλουμινίου καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:2106987443
Fax:2106987459
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1095748 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Διευκρινήσεις αναφορικά με τα μέτρα ενωσιακής επιτήρησης σε ορισμένα προϊόντα σιδήρου- χάλυβα και αλουμινίου καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών

Σχετ.: (α) Το με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1115084 ΕΞ 2017/21-07-2017 έγγραφό μας για την κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1092 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών.

(β) Το με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1074362 ΕΞ 2018/ 14-05-2018 έγγραφό μας για την κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/640 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλουμινίου καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών, με τα οποία έγινε κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2017/1092 και 2018/640 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, αφενός σιδήρου και χάλυβα και αφετέρου αλουμινίου, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, και με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών, την αποφυγή καθυστερήσεων και τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2017/1092 και 2018/640, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου επιτήρησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αφενός ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και αφετέρου ορισμένων προϊόντων αλουμινίου, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών. Εν τούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι κατά την υποβολή στο ICISnet διασάφησης για οποιοδήποτε εισαγωγικό καθεστώς για κάθε έναν από τους κωδικούς των εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω αναφερόμενων Κανονισμών απαιτείται συστημικά η επισύναψη του εγγράφου επιτήρησης, γεγονός το οποίο επιφέρει καθυστερήσεις, διοικητικό άχθος και γραφειοκρατικές εμπλοκές.

Ως εκ τούτου, για την άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος, συνιστάται όταν υποβάλλεται, διασάφηση για καθεστώς εισαγωγής, πλην αυτού της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, (π.χ. τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, αποταμίευση κλπ), να συμπληρώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης ο κωδικός Ι 004 και στην περιγραφή του κωδικού να συμπληρώνεται «Δεν απαιτείται έγγραφο επιτήρησης», προκειμένου να γίνεται αποδεκτή η διασάφηση και να μπορούν να υπαχθούν τα εμπορεύματα στο αιτούμενο καθεστώς.

Επισημαίνεται ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα παροχής οδηγιών και επομένως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων είναι υποχρεωτική η υποβολή εγγράφου επιτήρησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!