Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1083332 ΕΞ 2019 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο : 2106987495
Fax : 210-6987506
E-Mail : e.mparkampa@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ20Β46ΜΠ3Ζ-ΒΕ8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 07-06-2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1083332 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ

Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα»
Σχετ.:

α) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α’ 1017904 ΕΞ 2019 από 06-02-2019 έγγραφό μας

β) Το με ΑΔΑ:6ΓΨΝ46ΜΠ3Ζ-5ΞΙ και με Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1043520 ΕΞ2019 από 2203-2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών μας και μετά από ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2019 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, σας γνωρίζουμε ότι:

Δίνεται η δυνατότητα στον διασαφιστή, που έχει υποβάλει δήλωση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, με το αίτημα να του χορηγηθεί μια δασμολογική ποσόστωση, για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, εάν δεν του χορηγηθεί το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσόστωσης, να ξαναυποβάλλει αίτημα με την προϋπόθεση ότι για τον ίδιο κωδικό εμπορεύματος υπάρχει αχρησιμοποίητη δασμολογική ποσόστωση για τις άλλες χώρες.

Η εκ νέου υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να γίνεται άμεσα και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα ικανοποιηθεί, εφόσον σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες ποσότητες καθώς και η χρονική προτεραιότητα.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους τις ημερήσιες ενημερώσεις των ισορροπιών των δασμολογικών ποσοστώσεων που είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/s/taric_consultation.jsp της Επιτροπής.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!