Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1096978 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1083252ΕΞ2018/31.5.2018 (ΦΕΚ 2037/Β/2018) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καταργείται η πώληση αφορολογήτων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ'
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. 
ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', E'
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Α.Γιάννακα,
Μ. Προγουλάκη,
Αικ.Μελανίτου,
Τηλέφωνο:2106987772,419,407
Fax:2106987408,506
E-Mail:ipr@otenet.gr
finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΠΔΡ46ΜΠ3Ζ-ΣΘΧ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1096978 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1083252ΕΞ2018/31.5.2018 (ΦΕΚ 2037/Β/2018) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καταργείται η πώληση αφορολογήτων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων.

Σχετ.: α) Η αριθμ. Τ. 5495 /116/Β0019/30-12-2003 (ΦΕΚ 11/Β/12-1-2004) Α.Υ.Ο. 
β) Η αριθμ. Τ.2067/22/Γ0019/26-5-04 (ΦΕΚ 877/Β/04) Α.Υ.Ο. 
γ) Η αριθμ. Τ. 893/5/7-3-2005 (ΦΕΚ 366/Β/2005) Α.Υ.Ο. 
δ) Η αριθμ. Δ19Γ 5042565ΕΞ2010/5-10-2010 (1671/Β/2010) Α.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2037/ Β'/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΦΟ46ΜΠ3Ζ-ΟΩ2) με την οποία καταργείται η πώληση αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» που λειτουργούν στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιά και Ευζώνους. Η εν λόγω Απόφαση έχει ισχύ από την 01/07/2018, ημερομηνία κατά την οποία καταργούνται οι ανωτέρω α', β', γ' και δ' σχετικές Α.Υ.Ο. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από την 1/7/2018 δεν επιτρέπεται η πώληση και η παραλαβή αφορολογήτων ενεργειακών προϊόντων από τα πρατήρια της εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε που λειτουργούν στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Ευζώνων και Κακαβιάς, τα οποία παύουν να λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων.. Για τα υπάρχοντα αποθέματα τα οποία δεν θα έχουν διατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταβάλλονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Δεδομένου ότι από 1/7/2018 καταργείται το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου διατίθεται το αφορολόγητο καύσιμο από τα εν λόγω πρατήρια, παρέλκει η υποβολή «Συγκεντρωτικής Διασάφησης Εξαγωγής» (ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ), η οποία βάσει του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου, κατατίθεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση των πωλήσεων.

Επομένως για τις πωλήσεις καυσίμων του μηνός Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί την 1/7/2018 φυσικός και λογιστικός έλεγχος στις φορολογικές αποθήκες των μεθοριακών σταθμών Κήπων Έβρου, Ευζώνων και Κακαβιάς, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά τιμολόγια καθώς και την ημερήσια «Κατάσταση πωληθέντων πετρελαιοειδών προϊόντων» βάσει των οριζομένων στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει ισχύ μέχρι και την 30/6/2018. Η πίστωση των εν λόγω φορολογικών αποθηκών θα πραγματοποιηθεί χειροκίνητα από τη «Διαχείριση προϊόντων φορολογικών αποθηκών» του Υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet. Για το σκοπό αυτό θα επιλεγεί η λειτουργία «Δημιουργία Διαχείρισης Προϊόντων Φορ. Αποθήκης» και αφού καταχωρηθεί ο αριθμός άδειας της φορολογικής αποθήκης, θα επιλεγεί ο τύπος κίνησης «Πωλήσεις ΚΑΕ» για το χρονικό διάστημα από 01/06/2018 έως 30/6/2018 και θα συμπληρωθούν τα στοιχεία για τα προϊόντα, με επιλογή ενέργειας «Εξοδος». Στις παρατηρήσεις της εν λόγω λειτουργίας θα καταχωρηθεί ο αριθμός της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Επιπλέον και προκειμένου για την καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων επί τυχόν αποθεμάτων, τα αρμόδια Τελωνεία των μεθοριακών σταθμών Κήπων Έβρου, Ευζώνων και Κακαβιάς θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Κατά τη διενέργεια του ως άνω φυσικού και λογιστικού ελέγχου στις φορολογικές αποθήκες της εν λόγω εταιρείας την 1/7/2018, πραγματοποιείται καταμέτρηση των αποθεμάτων ενεργειακών προϊόντων που έχει στην κατοχή της η ως άνω εταιρεία κατά την ημερομηνία αυτή.
  2. Υπολογισμός από τα αρμόδια Τελωνεία των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων για τα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων που καταμετρήθηκαν την 1/7/2018 και ενημέρωση της εν λόγω εταιρείας για την καταβολή αυτών.
  3. Καταβολή από τον υπόχρεο των ως άνω φορολογικών επιβαρύνσεων με υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ . στην οποία θα συμπληρωθεί ο Εθνικός Πρόσθετος Κωδικός 1250.
  4. Μετά το πέρας του ανωτέρω ελέγχου, τα αρμοδία Τελωνεία θα προβούν στην τροποποίηση των σχετικών αδειών φορολογικής αποθήκης, προκειμένου για την αφαίρεση των προϊόντων του κωδικού κατηγορίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (Ε)».

Μετά την τροποποίηση των σχετικών αδειών φορολογικών αποθηκών, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, θα προβεί στην τροποποίηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή της εν λόγω εταιρείας προκειμένου για τον ίδιο, ως άνω αναφερόμενο, λόγο.

Επισημαίνεται ότι, για τις εκκρεμείς εγχώριες ή ενδοκοινοτικές διακινήσεις από άλλες φορολογικές αποθήκες, με παραλήπτη τις επίμαχες φορολογικές αποθήκες με την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου του Καν.684/2009, θα πρέπει να υποβληθούν οι αναφορές παραλαβής IE818, μέχρι και την 30/6/2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!