Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1095117 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4537/18 (Α΄84)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
& ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Ανδρούτσου Μ.
Τηλέφωνο:210 6987413
Fax:210 6987408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521- Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Χατζηγεωργίου-Α. Αλίβερτη
Τηλέφωνο:2106479231
Fax:210 6468272
E-Mail:alcohol_food@gcsl.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ:6ΙΤΣ46ΜΠ3Ζ-ΛΛΨ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18-06-2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1095117 ΕΞ 2018

Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4537/18 (Α΄84)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 120 και 121 του ν.4537/15-05-2018 (Α΄ 84) «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις», οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 120, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, με σκοπό τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 3Α του ν.2963/1922 (Α΄ 134) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249) και ειδικότερα τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου αυτού που αφορά στις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ειδικής άδειας παραγωγής ζύθου εντός της χώρας από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδής επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση.

Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα χρήσης από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις περισσότερων του ενός ζυθοβραστήρων ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας πέντε (5) εκατόλιτρων.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ως άνω νόμου επέρχονται ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν.2969/01 (Α΄ 281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» που ρυθμίζουν το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) και ειδικότερα μετά την υποπαράγραφο 11 προστίθενται διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς και λειτουργίας άμβικα μικρού αποσταγματοποιού στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α., Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων ή επαγγελματικών φορέων με σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης.

Ειδικότερα με τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις:

α) Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου η μεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια ενός (1) εικοσιτετραώρου. Η απόσταξη για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό δύναται να διενεργείται ακόμη και εκτός του καθοριζόμενου από τις διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν.2969/01 διμήνου απόσταξης, με την προϋπόθεση ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι από τις καθοριζόμενες στις διατάξεις της υποπ. 2 της ίδιας παραγράφου. Στο παραγόμενο προϊόν, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια διάθεση, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος συντελεστής ΕΦΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.2960/01 (Α΄265).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 11 Α α) του άρθρου 121 του κοινοποιούμενου νόμου, για τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία παραστατικά.

β) Ομοίως, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, επιτρέπεται η μεταφορά σφραγισμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) για χρονικό διάστημα ενός εικοσιτετραώρου κατ΄ ανώτατο αποκλειστικά και μόνο για την έκθεσή του στο χώρο των εκδηλώσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την ειδική άδεια μεταφοράς, την ειδική άδεια αποσφράγισης του άμβικα που θα χρησιμοποιηθεί για τους εν λόγω σκοπούς καθώς και την επανασφράγιση αυτού θα γίνεται χρήση των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.486/342/07-06-2002 (Β΄758) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός εντύπων για την εφαρμογή του ν.2969/01 «Αιθυλική αλοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.542/375/10-07-2002 Ε.Δ.Υ.Ο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!