Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 569143/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
& ΕΦΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 
Τ.Κ 10671 
FAX : 210-3666010 
e-mai: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΨΣΩ465ΧΠΙ-ΛΥ9

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 02/05/2018 

Αρ. Πρωτ: 569143

ΠΡΟΣ:Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
2. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε
Δ/νση Λειτουργίας 
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδιεύθυνση : Υποστήριξης Πελατών 
Λυκούργου 10, 10551 Αθήνα
3. Υποομάδα Έργου 
Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, 
10677 Αθήνα
4. "Ίριδα", 
Κολοκοτρώνη 4, 
10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ''Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016''.

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 11/07.03.2018.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. πρωτ. Φ80000/18056/419/28.03.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο παρατείνεται μέχρι 31.08.2018, η προθεσμία που είχε τεθεί στην ενότητα Ε' του αρ. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ (31.03.2018).

Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31.08.2018 η προθεσμία είτε για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, είτε για ανάκληση της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Συν: Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/18056/419/28.03.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: ΩΧΔΔ465Θ1Ω-Α4Ι)

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι. ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!