Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 309087/2020 Μεταφορά αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης και πληρωμών συντάξεων Κλάδου Αγροτών σε Διευθύνσεις και Υποκαταστήματα Μισθωτών

Αριθμ. 309087

ΦΕΚ B’ 5321/03.12.2020

Μεταφορά αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης και πληρωμών συντάξεων Κλάδου Αγροτών σε Διευθύνσεις και Υποκαταστήματα Μισθωτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 (Α’ 8) και ειδικότερα του άρθρου 87 αυτού.

1.3. Του ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

1.4. Του π.δ. 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (I.K.A.)» (Α’ 127), όπως τροποποιήθηκε.

1.5. Των υπό στοιχεία Ε4/Φ.34/ΟΙΚ.4279/71 υπουργικών αποφάσεων «Κανονισμός Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α.» (Β’ 678) και υπό στοιχεία Φ.ΟΓΑ/οικ.1097/02, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)» (Β’ 1476).

1.6. Των άρθρων 69Α και 69Η του ν. 4387/2016, όπως αυτά προστέθηκαν από τα άρθρα 40 και 47 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

2. Την υπό στοιχεία 393/Συν.35η/22.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΟ046ΜΑΠΣ-ΞΓ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενόψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ (π.δ. 8/2019).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου του κλάδου Αγροτών ως εξής:

Α1. Από τα Τμήματα Α’ Β’ και Γ’ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος των αρμοδιοτήτων:

α) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων γήρατος.

β) Ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.

γ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον συμψηφισμό συντάξεων που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

δ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων καθώς και λοιπών κρατήσεων.

Α2. Από το Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου των αρμοδιοτήτων:

α) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων λόγω θανάτου.

β) Ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων θανάτου με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.

γ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον συμψηφισμό συντάξεων λόγω θανάτου που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

δ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών κρατήσεων.

Στις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Υποδιεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

2. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ροδόπης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων για την Περιφέρεια Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

4. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

5. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Φθιώτιδας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

6. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

7. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηρακλείου για την Περιφέρεια Κρήτης

Β. Από το Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων μεταφέρεται η αρμοδιότητα: α) Τήρηση, ενημέρωση, έλεγχος και εκκαθάριση του Μητρώου Συνταξιούχων

Στις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Στο Τμήμα Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας και Αρχείου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

2. Στο Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου της Τοπικής Διεύθυνσης Ροδόπης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων για την Περιφέρεια Ηπείρου και της Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

4. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

5. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Φθιώτιδας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

6. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

7. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηρακλείου για την Περιφέρεια Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα , 23 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!