Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

οικ. 5852/2019 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2019 την 25.01.2019

Αριθμ. οικ. 5852  

ΦΕΚ B 105 - 24.01.2019 

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2019 την 25.01.2019 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α' 103). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

4. Την Υ5/27-1-2015 (Β' 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την Υ29/9-10-2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

6. Την ανάγκη, μετά την καταβολή των συντάξεων του μηνός Ιανουαρίου 2019 στις 21.12.2018, να μην υπάρξει υπέρμετρα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ αυτής και της καταβολής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2019, η οποία βάσει των διατάξεων της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 θα έπρεπε να διενεργηθεί στις 30.01.2019. 

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2019 θα καταβληθούν, αντί της 30ης Ιανουαρίου 2019, την 25η του ίδιου μηνός. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!