Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 141513/2019 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2020 την 20.12.2019

Αριθμ. οικ. 141513

ΦΕΚ B 4511 - 09.12.2019

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2020 την 20.12.2019.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),

2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

4. της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’2901),

5. της αριθμ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

6. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων του Δημοσίου ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2020 να καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2019, την 20η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!