Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 43 Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Πληροφορίες: Π. Δάβου 
Τηλέφωνο: 210 3729742 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 
Τ.Κ. 10671 
FAX: 210 3633666 
e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr 

Αθήνα, 25/9/2018 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 43 

Σ40/63/1129189 

ΠΡΟΣ: 
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών 
Παπαδιαμαντοπούλου 87 
Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
Δ/νση: Λειτουργίας 
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Α) Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών 
Β) Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών  
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων  
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ 
3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑΤΑ: «Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.» 

Α. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας–Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού– συνταξιοδοτικού συστήματος. Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12.5.2016), καθώς και τη σχετική με αρ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12.9.2018(ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠΕΚΑΑ. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στην παρ. 2 της ενότητας 6 της ανωτέρω εγκυκλίου, που αναφέρεται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι, μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης είχαν συνεχίσει την απασχόλησή τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις περί απασχόλησης συνταξιούχου. Για λόγους χρηστής διοίκησης, λοιπόν, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση ειδικά των αιτήσεων συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο τόσο από 13/5/2016 έως 31/12/2016 όσο και από 1/1/2017 έως 12/9/2018 στον ΕΦΚΑ ή στο Δημόσιο, ως ακολούθως: 

1. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης, ως προς το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (εκτός Δημοσίου). Η συμπληρωματική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/10/2018. 

Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι συνέχισαν να εργάζονται ή να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα μετά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, γίνεται δεκτό ότι δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των υφισταμένων διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου, ως προς τη μείωση ή την αναστολή της σύνταξης ως προς το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης μέχρι την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης και πάντως μέχρι και την 31/10/2018. 

2. Οι ασφαλισμένοι, κατ΄εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2018, χωρίς να τίθεται πλέον ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα δοθούν συμπληρωματικές οδηγίες με νεότερο έγγραφο. 

Β. Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί σε αυτές τις κατηγορίες μέχρι τις 12.5.2016. Οι περιπτώσεις των μέχρι 12/5/2016 συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας οποιουδήποτε ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) καθώς και του Δημοσίου, οι οποίοι, ασκούν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη με αίτηση που υποβάλλεται από 13/5/2016 και μετά, αντιμετωπίζονται ως ακολούθως: 

  • ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων. 
  • ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της δεύτερης σύνταξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 28 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης με μειωμένο ποσό (π.χ., με 4.800 ημέρες ασφάλισης), δεν εφαρμόζεται η σχετική μείωση, επειδή στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της σύνταξης (άρθ. 7, 8 και 28 του ν. 4387/2016) υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τις περιπτώσεις στις οποίες μειώνεται το ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ δεν προβλέπεται μείωση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης. 

Συν.: α) ΦΕΚ 85/ τ. Α΄ /12.5.2016 (σελ. 2187, 2195, 2209, 2210) 

 β) 1 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ) 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 Ακριβές Αντίγραφο 

 Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς 

 Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 

 Πηνελόπη Κατωπόδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!