Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 13/2019 Αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φορέας φ ΕΦΚΑ Κοινωνικής
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
& ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πολυχρονοπούλου
Αριθ. Τηλ: 210 3666322
FAX: 210 3666010
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 . 3 . 2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ :13

Αριθ. Πρωτ. Σ22 /3

ΠΡΟΣ Τους αποδέκτες
του Πίνακα Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Χορήγησης
Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, 10672 Αθήνα
3. «ΙΡΙΔΑ»
Κολοκοτρώνη 4 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης »

ΣΧΕΤ: Οι εγκύκλιοι 37/2017 και 11, 23/2018

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ), με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμόζονται από 13.5.2016 ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016.

Όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης και εφαρμογής των ανωτέρω, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.

Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Π. Κατωπόδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!