Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 

ΦΕΚ B 538 - 16.02.2018 

Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 (L26910-10-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 105,166, 167, 168, 169, 182,183 και 184, 

β) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (L 343/ 29-12-2015) της Επιτροπής της 24ης Νοεμ βρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 223-225 και 233-236, 

γ) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (L 343/29-12-2015) της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και ιδιαίτερα τα άρθρα 145-147 και 150, 

δ) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 (L69/15-3-2016) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)2015/2446 της Επιτροπής, και ιδιαίτερα τα άρθρα 15, 16, 21 και 55. 

ε) των άρθρων 34, 53, 53Α, 55, 63, 64, 120, 121, 123,124, 179 παρ. 2 και 180 παρ. 2 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν, 

στ) των άρθρων 2-5,10,17,20,21,23,24,30,32 και 60 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ», 

ζ) του άρθρου 12 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304/Α΄/1977) «περί εκτελωνιστών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. η) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, 

θ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Την ανάγκη καθορισμού των εθνικών διαδικασιών για την έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή καθώς και εθνικών εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών. 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι επί μέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στην έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, κατά το μέρος που αυτά είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις ενωσιακές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα καθορίζονται: 

1. Οι οικονομικοί φορείς που δύνανται να υποβάλουν αίτηση καθώς και τα έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση για την έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. 

2. Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων. 

3. Οι παραβάσεις/κυρώσεις από τη μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των απλουστευμένων διαδικασιών. 

Άρθρο 2 

Αρμόδιες αρχές έκδοσης των αδειών, αξιολόγησης των κριτηρίων - ορισμός τελωνείου για την υποβολή των απλουστευμένων διασαφήσεων-τελωνείο ελέγχου 

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαΐας και τα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα του εισαγωγέα/εξαγωγέα ή στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις αυτού, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κριτηρίων καθώς και για την έκδοση των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων του νομού Αττικής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ορίζει και άλλα τελωνεία πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις ως τελωνεία ελέγχου και υποβολής των απλουστευμένων διασαφήσεων. 

Άρθρο 3 

Οικονομικοί φορείς που δύνανται να υποβάλουν αίτηση - Έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης, καθώς και άδειας για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. 

Επίσης δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και άδειας για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή έχουν και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (άμεσοι/έμμεσοι). 

Εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος πρόσωπα υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας μόνο μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου. Ειδικά για εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. πρόσωπα, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου.. 

Στα ειδικά καθεστώτα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης καθώς και άδειας για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή έχει αποκλειστικά ο κάτοχος της άδειας χρήσης Ειδικού Καθεστώτος, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας δημόσιας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης όπου, δικαίωμα υποβολής της ως άνω αίτησης δύναται να έχει ο τελωνειακός αντιπρόσωπος. 

Στην περίπτωση που ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος (είτε άμεσος, είτε έμμεσος) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών για λογαριασμό πελατών του η άδεια αυτή εκδίδεται στο όνομα του.

Για την έκδοση της άδειας αξιολογείται ο αιτών καθώς και οι αντιπροσωπευόμενοι αυτού για το κριτήριο του ιστορικού συμμόρφωσης. 

2. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Υποσυστήματος Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης: 

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των φυσικών προσώπων με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού Μητρώου από την αρμόδια αρχή καθώς και ο αριθμός φορολογικού Μητρώου για τα ακόλουθα πρόσωπα: 

  • του αιτούντος, 
  • του υπεύθυνου της αιτούσας εταιρείας για τελωνειακά θέματα, 
  • του προσώπου που διοικεί ή ασκεί τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας, εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα. 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το Πρωτοδικείο Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της εταιρείας. 

β) Τελευταίο εν ισχύ δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας προκειμένου περί ΑΕ και ΕΠΕ και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. 

γ) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., περί εκπροσώπησης της και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης. 

δ) καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο προκειμένου περί O.E. και Ε.Ε. 

ε) Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί έγκαιρης προειδοποίησης μετά την έκδοση της άδειας, για ενδεχόμενες μεταβολές στις δραστηριότητες, στην οργάνωση και στις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία. 

στ) Φορολογική ενημερότητα. 

ζ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία των αντιπροσωπευόμενων προσώπων προκειμένου η αρμόδια αρχή να πραγματοποιήσει έλεγχο ως προς το ιστορικό συμμόρφωσης των προσώπων αυτών. 

η) Εφόσον η αίτηση αφορά άδεια για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης, που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληροί τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας.

3. Όταν ο αιτών είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ, η οποία έχει εκδοθεί βάσει των κριτηρίων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των διατάξεων εφαρμογής αυτού, δεν υποβάλλεται σε νέο έλεγχο των κριτηρίων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών. 

Άρθρο 4 

Εξαιρέσεις από τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων 

1. Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Καν. 952/ 2013, Καν.(ΕΕ) 2446/2015, Καν.(ΕΕ) 2447/2015, από τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών εξαιρούνται τα ακόλουθα: 

i. πολιτιστικά αγαθά στην εισαγωγή/εξαγωγή, 

ii. όπλα και πυρομαχικά που απαριθμούνται στο νόμο 2168/1993 και στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Εξοπλισμού της ΕΕ στην εισαγωγή/εξαγωγή, 

iii. φάρμακα και πρόδρομες ουσίες στην εισαγωγή, 

iv. είδη και δείγματα άγριας πανίδας και χλωρίδας, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και προστατεύονται από κοινοτικές ή διεθνείς Συμβάσεις, στην εισαγωγή/εξαγωγή, 

ν. επικίνδυνα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και V του Καν.ΕΕ 649/2012 στην εξαγωγή, 

vi. εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εξαγωγή σε ορισμένες χώρες, βάσει αποφάσεων του ΟΗΕ και της ΕΕ, 

νii. είδη διττής χρήσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Καν.(ΕΚ)428/2009 στην εξαγωγή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

viii. απόβλητα του Καν. ΕΚ 1013/2006 στην εισαγωγή/ εξαγωγή, 

ix. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες του τετάρτου μέρους του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, 

x. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες του τετάρτου μέρους του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για εξαγωγή. Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή για την εξαγωγή μόνο σε εγκεκριμένους αποθηκευτές αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, υπό την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου είναι στο έδαφος της χώρας μας. 

xi. εμπορεύματα του άρθρου 53 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, πλην της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση καθώς και για την εξαγωγή/επανεξαγωγή. Επιτρέπεται ωστόσο, η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης 

α) για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη και 

β) για την εξαγωγή/επανεξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου είναι στο έδαφος της χώρας μας. xii. εμπορεύματα του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, καθώς και για εξαγωγή/ επανεξαγωγή. 

Επιτρέπεται ωστόσο, η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης 

α) για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη και 

β) για την εξαγωγή/επανεξαγωγή υπό την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου είναι στο έδαφος της χώρας. 2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών. 

Άρθρο 5 

Παραβάσεις/Κυρώσεις 

1. Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν τις διαδικασίες απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία αντιμετωπίζεται, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 

2. Άδειες που έχουν εκδοθεί στο όνομα τελωνειακών αντιπροσώπων, σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων, εκ μέρους των εκπροσωπούμενων προσώπων, παραβάσεων της τελωνειακής ή/και της φορολογικής νομοθεσίας ανακαλούνται κατά το μέρος που αφορούν τα πρόσωπα αυτά και η άδεια επαναξιολογείται με δυνατότητα ανάκλησης αυτής από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Άρθρο 6 

Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Με την παρούσα καταργούνται οι αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011 (ΦΕΚ 2467/Β΄/4-11-2011) και Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2254/Β΄/2-8-2012) ΑΥΟ.

2. Άδειες απλουστευμένων διαδικασιών που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Μαΐου 2016 σύμφωνα με τις αποφάσεις της παραγράφου 1, με βάση τα κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι την επαναξιολόγησή τους από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές έως την 1η Μαΐου 2019.

3. Όταν ο αιτών είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ η οποία δεν έχει εκδοθεί βάσει των κριτηρίων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των διατάξεων εφαρμογής αυτού, η εξέταση των κριτηρίων για την έκδοση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών θα διενεργείται με την ταυτόχρονη επαναξιολόγηση της άδειας ΑΕΟ. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!