Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. 
& Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ’ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε' 
Φ.Π.Α. 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ολ.Δημοπούλου,Σωκ.Νικόπουλος, 
Αικ.Μελανίτου, Χ.Γιώργα 
Τηλέφωνο:210-6987426, 429, 407, 409
Fax:2106987408
E-Mail:fmexris@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Ρ3Θ46ΜΠ3Ζ-ΞΤ8 

Αριθ. ΦΕΚ: 2889/Β'/21.08.2017 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν.2960/2001 (ΦΕΚ.265/Α), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα:

α) του άρθρου 53Α, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4389/16, «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α') και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15,16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 141/Α') και ιδίως της παραγράφου 10 αυτού και

β) των άρθρων 63, 64, 106, 109, 111, 112, 114, 115 και 119Α.

2. Τις διατάξεις του ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α), «Κώδικας Φ.Π.Α.», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 5, 10, 13, 11,15,17, 18,19,20, 21, 24, 25, 30, 38 και 60.

3. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού ένατου του ν.4411/2016 (Φ.Ε.Κ. 142/Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4429/2016 (Φ.Ε.Κ. 199/Α')

4. Την αριθ. Δ.634/435/29.04.1993 Α.Υ.Ο., περί διαδικασίας έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών καπνοβιομηχανικών προϊόντων (ΦΕΚ Β7343/1993).

5. Την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017(ΦΕΚ2745/Β') Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017(ΦΕΚ2744/Β') Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Την αρ. πρωτ. Φ.118/57/2001 (Φ.Ε.Κ.175/Β) Α.Υ.Ο., «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».

8. Την αρ. πρωτ. Φ.119/58/2001 (Φ.Ε.Κ. 157/Β') Α.Υ.Ο., «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

9. Την αρ. πρωτ. Φ.44/21/1994 (ΦΕΚ 109/Β’) Α.Υ.Ο., «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

10. Την αρ. πρωτ. Δ.82/30/1993 (Φ.Ε.Κ. 11/Β ) Α.Υ.Ο., «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 «για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών».

12. Την ανάγκη καθορισμού:

i) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή, εισαγωγή και εξαγωγή του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως ισχύει, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών του άρθρου 64 του ν.2960/01 και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν.2960/01 όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων

ii) των διαδικασιών επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στο προϊόν αυτό με τον συντελεστή φόρου που καθορίζεται στην περίπτωση 

στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53A του ν.2960/01, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

13. Την ανάγκη κατάργησης της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2518/Β') «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης στ) της παραγράφου1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» λόγω κατάρτισης νέου κανονιστικού πλαισίου για τον καθορισμό των διαδικασιών παραγωγής, αποστολής, παραλαβής και εξαγωγής του προϊόντος αυτού σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της αγοράς.

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (94/Α’ και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

15. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016

16. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 968/ 22.03.2017) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

17. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

18. Το Π.Δ. 111/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178/2014 και Α' 25/2015 για διόρθωση σφάλματος).

19. Το Π.Δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

20. Την υπ’ αριθ. ΥΠΌΙΚ0010218ΕΞ2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696).

21. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

i) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή εισαγωγή και εξαγωγή του προϊόντος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως ισχύει, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/01 και της κατ'εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου Α.Υ.Ο. όπως ισχύει, και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2960/01 και της κατ'εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,

ii) των διαδικασιών επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στο ανωτέρω προϊόν, με τον συντελεστή φόρου που καθορίζεται στην περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53A του ν.2960/01, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

Άρθρο 2

Υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης

1. Το προϊόν της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως ισχύει, το οποίο παράγεται εγχωρίως, τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία με είσοδο σε φορολογική αποθήκη ή παραλαμβάνεται από άλλα Κράτη Μέλη στο εσωτερικό της χώρας, τίθεται άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας. Για το χρονικό διάστημα που παραμένει στο καθεστώς αυτό τελεί σε αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 53Α του ν.2960/01.

2. Η διάρκεια παραμονής του ανωτέρω προϊόντος στο καθεστώς αναστολής της παρούσας είναι απεριόριστη, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσής του ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας υγείας.

3. Το εν λόγω προϊόν συναποθηκεύεται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν.2960/01, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και υπό τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και της μη δυσχέρειας των τελωνειακών ελέγχων. Η έγκριση συναποθήκευσης καλύπτει τις δραστηριότητες της παραλαβής, αποστολής, κατοχής, εισαγωγής και εξαγωγής του εν λόγω προϊόντος.

4. Η παραγωγή του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας πραγματοποιείται από εγκεκριμένο αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών των άρθρων 63 και 64 του ν.2960/01, υπό την προϋπόθεση κατοχής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 100Α του ιδίου νόμου άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας, στις εγκαταστάσεις της φορολογικής του αποθήκης παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και υπό τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και της μη δυσχέρειας των τελωνειακών ελέγχων. Το τελικό προϊόν συναποθηκεύεται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην εν λόγω φορολογική αποθήκη σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4 απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης βιομηχανοποιημένων καπνών με την προσθήκη στο πεδίο των παρατηρήσεων της φράσης «έγκριση συναποθήκευσης του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01» και «έγκριση παραγωγής και συναποθήκευσης του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01», αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης του άρθρου 2 της παρούσας, πέραν των λοιπών υποχρεώσεων του που απορρέουν από την κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 64 του ν.2960/2001 Α.Υ.Ο., υποχρεούται:

α) Να τηρεί χωριστή λογιστική διαχείριση μεταξύ των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών και του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας στο τηρούμενο Βιβλίο Αποθήκης.

β) Να τηρεί ειδικό Βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα καταχωρεί τις Δηλώσεις Παραλαβής των εν λόγω προϊόντων. Σε περίπτωση που το εν λόγω βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος της καταχώρησης των στοιχείων της εταιρίας στο οικείο τελωνείο ελέγχου για σχετική εκ των προτέρων έγκριση, η οποία αναφέρεται στην άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.

γ) Να αποθηκεύονται με διακριτό τρόπο τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένα καπνά και το προϊόν του άρθρου 1 της παρούσας. Το εν λόγω προϊόν τοποθετείται εντός των εγκαταστάσεων της φορολογικής αποθήκης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διάκρισή του από τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φόρων για τη διευκόλυνση των ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

δ) Να παρέχει εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

ε) Να γνωστοποιεί σε κάθε περίπτωση στο Τελωνείο ελέγχου την πρόθεσή του για αποστολή ή παραλαβή του εν λόγω προϊόντος υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης.

στ) Να δέχεται οποιονδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 4 

Εγγυήσεις

1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βιομηχανοποιημένων καπνών, ο οποίος έχει λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 2 της παρούσας, οφείλει να παρέχει εγγύηση, η οποία καλύπτει την παραγωγή, κατοχή και την διακίνηση του εν λόγω προϊόντος που υπόκειται σε Φόρο Κατανάλωσης.

2. Η παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το δικαίωμα επιλογής του είδους της εγγύησης ανήκει στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γίνεται αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων. Η παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας. Ο έλεγχος της κανονικότητας και της επάρκειας της εγγύησης γίνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία κατατίθεται.

3. Είδη εγγυήσεων

Ι. Εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής

α. Πάγια εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο, ίση με το 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωσή του θα παραχθούν ή θα αποθηκευτούν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο.

β. Στην περίπτωση που ο αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν προς τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.

γ. Το ποσοστό της παρεχόμενης εγγύησης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που ο κάτοχος άδειας φορολογικής αποθήκης είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOC» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων ή τύπου «AEOF» σε περίπτωση κατοχής ταυτόχρονα και των δύο ως άνω αδειών.

ΙΙ. Εγγυήσεις διακίνησης

α. Η εγγύηση της περίπτωσης I του παρόντος άρθρου που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης είτε κατά την παραλαβή του εν λόγω προϊόντος από άλλο Κράτος-Μέλος είτε κατά την αποστολή από φορολογική αποθήκη σε άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας είτε προς άλλο Κράτος - Μέλος είτε προς εξαγωγή είτε από ένα Τελωνείο εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο τελωνείο οφείλει πριν από την έναρξη της διακίνησης να ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης του αποθηκευτή για την εκάστοτε διακίνηση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση χωριστά το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινούμενα προϊόντα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 75% του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

β. Η εγγύηση λύεται με την απόδειξη περάτωσης της διακίνησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις Β παρ. 3 και Γ παρ. 2 του άρθρου 6 καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 5 

Ένσημες ταινίες

1. Η νόμιμη κυκλοφορία του ανωτέρω προϊόντος, το οποίο καταναλώνεται στο εσωτερικό της χώρας, αποδεικνύεται με τις ένσημες ταινίες φορολογίας, του είδους των βιομηχανοποιημένων καπνών «άλλα καπνά για κάπνισμα», οι οποίες είναι επικολλημένες στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσής τους στους καταναλωτές.

2. Δικαιούχα πρόσωπα για την διάθεση των εν λόγω ενσήμων ταινιών για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, αποτελούν οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών.

3. Για τη διάθεση ενσήμων ταινιών στα δικαιούχα πρόσωπα, επικόλληση, αποστολή σε άλλα Κράτη-Μέλη ή εξαγωγή σε Τρίτες Χώρες, αντικατάσταση, διαχείριση και καταστροφή αυτών εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές διατάξεις του ν.2960/01, όπως ισχύει και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που ισχύουν για τα βιομηχανοποιημένα καπνά.

Άρθρο 6 

Είσοδος προϊόντων στη φορολογική αποθήκη

Α. Εγχωρίως παραγόμενα

1.Η χρέωση της φορολογικής αποθήκης του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας, το οποίο παράγεται εγχωρίως υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων από τις μονάδες παραγωγής εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/01 και έχουν ήδη λάβει την έγκριση της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας, πραγματοποιείται με την υποβολή του Δελτίου Παραγωγής, σε ημερήσια βάση, εφόσον υπάρχει παραγωγή και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραγωγής.

Β. Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι έχουν λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 2 της παρούσας, οφείλουν πριν από κάθε παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας στο εσωτερικό της χώρας, να ενημερώνουν εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (fax, e-mail, κ.λ.π.) το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή των προϊόντων με την Ειδοποίηση Παραλαβής, στην οποία θα περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, ήτοι ο Α.Φ.Μ./ονοματεπώνυμο του προμηθευτή και του παραλήπτη, η συνολική ποσότητα και το είδος των προϊόντων καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία/τόπος παραλαβής και ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, το αρμόδιο τελωνείο έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία της διακίνησης δύναται κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων να διενεργήσει του απαιτούμενους ελέγχους που κρίνονται αναγκαίοι.

2. Κατά την παραλαβή του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας στο εσωτερικό της χώρας από τα ανωτέρω πρόσωπα, υποβάλλεται Δήλωση Παραλαβής σε 2 αντίτυπα, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας), στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, από τα οποία το αντίτυπο Νο 1 παραμένει στο αρμόδιο τελωνείο με επισυναπτόμενα τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα και καταχωρείται κατ' αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Δηλώσεων Παραλαβής. Το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον δικαιούχο και καταχωρείται στο προβλεπόμενο από το σημείο β) του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλίο Καταχώρησης. Παράλληλα, το τελωνείο προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τις Δηλώσεις Παραλαβής, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω αποστολή.

3. Η είσοδος των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη και η περάτωση της διακίνησης γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο της ως άνω Δήλωσης. Για τη χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) χρησιμοποιείται η Αίτηση Επανεισαγωγής.

Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον), οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την καταχώρηση της Δήλωσης Παραλαβής, προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.

Με την ένταξη της εν λόγω Δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), η Δήλωση Παραλαβής και η τήρηση του Βιβλίου Καταχώρησης Δηλώσεων Παραλαβής, θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο.

Γ. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο σε φορολογική αποθήκη

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι έχουν λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 2 της παρούσας, κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων από Τρίτη Χώρα στο εσωτερικό της χώρας, μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, θέτουν τα προϊόντα σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (Φόρος Κατανάλωσης & Φ.Π.Α.) στη φορολογική τους αποθήκη.

2. Στην περίπτωση αυτή, για τη διακίνηση από το τελωνείο εισαγωγής στη φορολογική αποθήκη, γίνεται χρήση από τα πρόσωπα αυτά, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (EMCS), του προβλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) 684/09, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) και εφαρμόζονται κατ'αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ε.Τ.Κ.» για την κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο. για το EMCS, για την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του e-ΔΕ ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον διοικητικό αριθμό αναφοράς συνοδεύει τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους από το τελωνείο εισαγωγής μέχρι τη φορολογική αποθήκη και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης. Η εν λόγω διακίνηση περατώνεται με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

3. Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.

Άρθρο 7

Έξοδος από την φορολογική αποθήκη

1. Η έξοδος του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να διενεργείται:

α) Με άμεση θέση σε ανάλωση, με την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), για την καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

β) Με αποστολή σε άλλη φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας.

γ) Με αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ) Με εξαγωγή.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις β), γ) και δ) γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), και εφαρμόζονται κατ'αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ε.Τ.Κ.» για την κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο. για το EMCS για την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του e-ΔΕ ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον διοικητικό αριθμό αναφοράς συνοδεύει τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης.

3. Η διακίνηση στις ως άνω περιπτώσεις β), γ) και δ) οριστικοποιείται ως εξής:

i) Στην περίπτωση β) με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

ii) Στην περίπτωση γ) με την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ,

τη στατιστική δήλωση Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη.

iii) Στην περίπτωση δ) με την οριστικοποίηση της εξαγωγής, για την οποία ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής.

Άρθρο 8

Απαιτητό του φόρου -Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο προϊόν του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν.2960/01 και με τον συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

2. Η διαδικασία και οι διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5,6,7 και 8 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως ισχύει.

3. Κατά την ίδια χρονική στιγμή, με το Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου προστιθεμένης αξίας πραγματοποιείται επί της φορολογητέας αξίας, όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των εν λόγω προϊόντων ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις της τελωνειακής και ΦΠΑ νομοθεσίας σε συνδυασμό με τη διαδικασία της αριθ. Δ.634/435/29.04.1993 Α.ΥΟ.

Άρθρο 9

Έλεγχοι-Κυρώσεις

1. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο-εγκεκριμένο αποθηκευτή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

2. Για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, όπου συναποθηκεύεται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων το προϊόν του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα στις γενικότερες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων.

3. Φυσικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή του προϊόντος και φυσική είσοδό του στη φορολογική αποθήκη καθώς και πριν την αποστολή ή εξαγωγή αυτού πραγματοποιούνται, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, κατά περίπτωση, κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης διαφόρων σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας ή άλλων πληροφοριών και βάσει ειδικών διατάξεων για τη δειγματοληψία και έκδοση δελτίων χημικής ανάλυσης όπου απαιτείται.

4. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 119Α του ν.2960/01.

5. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 119Α του ν.2960/01, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

Άρθρο 10

Καταργούμενες-Μεταβατικές διατάξεις

1.Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αρ. ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 2518 /Β) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Εγκρίσεις συναποθήκευσης που έχουν χορηγηθεί βάσει της ως άνω καταργούμενης Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ