Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1148342 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση κατεξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1550 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την προσθήκη παραρτήματος στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής, για προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο:210-6987513
Fax:210-6987506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ:6ΙΥΧ46ΜΠ3Ζ-Γ3Φ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1148342 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση κατεξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1550 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την προσθήκη παραρτήματος στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής, για προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών».

ΣΧΕΤ. 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1138601 ΕΞ2016/23.09.2016 [Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8/6/2016].

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ2016/26.10.2016 (Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1550 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 237/15.09.2017) και αφορά στην προσθήκη παραρτήματος, σχετικά με τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής, στον Καν (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κοινοποίηση με την αριθ. 1 σχετική). Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής :

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1076 εφαρμόζει για τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού (ΑΚΕ) τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.

Επιπρόσθετα, ο εν λόγω κανονισμός εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 22 αυτού, για να προσθέτει παράρτημα στον κανονισμό, το οποίο ρυθμίζει το καθεστώς πρόσβασης στην αγορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στη ΕΕ προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής, όταν οι εμπορικές διατάξεις της Συμφωνίας Εμπορίου Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΣΕΑΣ) ΕΚ-Ν. Αφρικής έχουν αντικατασταθεί με τις αντίστοιχες διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ).

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εφαρμόζεται προσωρινά από τις 10 Οκτωβρίου 2016 (κοινοποίηση με την αριθ. 2 σχετική). Στην εν λόγω συμφωνία ορίζεται ότι με την προσωρινή εφαρμογή της αναστέλλεται η εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της ΣΕΑΣ ΕΚ-Νότιας Αφρικής.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, προστίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1076 το Παράρτημα V, το οποίο καθορίζει το καθεστώς πρόσβασης στην αγορά για εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Νότιας Αφρικής.

Στο εν λόγω παράρτημα ορίζεται ότι τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής εισάγονται στην ΕΕ σύμφωνα με τη μεταχείριση που προβλέπεται για τη Νότια Αφρική στη συμφωνία μεταξύ ΕΕ- κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (άρθρο 24, παράγραφος 2 αυτής). Επιπλέον, ορίζεται ότι για τη Νότια Αφρική εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 20 (Γενικές Διατάξεις Διασφάλισης) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ημερομηνία δημοσίευσης: 15.09.2017).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!