Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦΑ 1110513 ΕΞ 2017 Πρόσθετη μείωση φόρου στην περίπτωση αναστολής δικαιώματος καταβολής πολεμικής σύνταξης σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες αποβιωσάντων πολέμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Φίλιππα 
Τηλέφωνο: 210-33.75.318 
ΦΑΞ: 210-33.75.001

ΑΔΑ: ΨΞΒ9Η-ΥΜΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ 1110513 ΕΞ 2017

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση που έχει ανασταλεί το δικαίωμα καταβολής της πολεμικής σύνταξης σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των αποβιωσάντων πολέμου.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, πρόσθετη μείωση φόρου διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του εφόσον είναι θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 1044/1971 ορίζεται ότι θύματα πολέμου κατά τον εν λόγω νόμο, νοούνται τα λαμβάνοντα πολεμική σύνταξη μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων αναπήρων πολέμου.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. δ’ της υποπ. Β.5 του ν. 4093/2012 ορίζεται ότι η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α' της ίδιας υποπαραγράφου (ήτοι το ποσό των 8.640 € ).

Εάν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α' και το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα των προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α', η κύρια σύνταξη μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό.

Οι διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/2007 και του π.δ 168/2007.

4. Επιπλέον, με την ΠΟΛ 1034/7-3-2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου μέλους του, ως αναπήρου, θύματος πολέμου κλπ, πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, με τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες οι οποίες είναι δικαιούχοι σύνταξης από πολεμική αιτία, η δε ιδιότητά τους πιστοποιείται από τη βεβαίωση της παρ. 4 του παρόντος αλλά το δικαίωμα της καταβολής της πολεμικής σύνταξης έχει ανασταλεί προσωρινά, λόγω του ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του παρόντος, εξακολουθούν να δικαιούνται την πρόσθετη μείωση φόρου του ποσού των διακοσίων (200) της περ. γ’ του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι το δικαίωμα λήψης της εν λόγω σύνταξης εξακολουθεί να υφίσταται ανεξαρτήτως εάν η καταβολή της είναι σε αναστολή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!