Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β) Α.Υ.Ο. “Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 -Τροποποίηση της υπ' αρθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή”»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
& ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Δ' 
προς Ως πίνακας διανομής 
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα 
Πληροφορίες:Ανδρούτσου 
Μ. Ζορμπάνος Δ. 
Τηλέφωνο?:210 6987413 
210 6987469 
Fax:210 6987408
E-Mail:finexcis@otenet.gr 
Url:www.aade.gr 

ΑΔΑ: 662ΗΗ-ΟΟΜ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13-01-2017 (ΦΕΚ.39/Β) Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β) Α.Υ.Ο. “Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 -Τροποποίηση της υπ' αρθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή”». 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αναφερόμενη στο θέμα Α.Υ.Ο. και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση τροποποιούνται τα άρθρα 3 και 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β') Α.Υ.Ο και προστίθεται νέο άρθρο 7Α μετά το άρθρο 7 αυτής, στα πλαίσια διευκόλυνσης των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν.2960/01, οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα τους εκτός καθεστώτος αναστολής, της βέλτιστης λειτουργίας της αγοράς στον τομέα του οίνου καθώς και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. 

Ειδικότερα: 

Α. Φορολογικές αποθήκες 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης προστίθεται στο άρθρο 3 «Παρακολούθηση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης» της ανωτέρω αναφερόμενης υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ.2785/Β') Α.Υ.Ο νέα παράγραφος 3 οι δε παράγραφοι 3 και 4 αυτού αναριθμούνται σε 4 και 5 και καθορίζεται ότι για τις οινοποιητικές μονάδες που παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα τους σε φορολογική αποθήκη υφίσταται νέα υποχρέωση προσκόμισης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 

α) αντιγράφου της δήλωσης παραγωγής του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 436/09 που υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΟΚ) για λόγους διασταύρωσης της παραχθείσας ποσότητας προϊόντων με την εισαγόμενη ποσότητα τελικού προϊόντος στη φορολογική αποθήκη και 

β) στην περίπτωση που διατίθενται προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί πριν την παραγωγή του «τελικού προϊόντος» , όπως γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη απολασπωμένος οίνος κλπ των λογιστικών στοιχείων ή άλλων συνοδευτικών εγγράφων που προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για λόγους παρακολούθησης της πρώτης ύλης παραγωγής «τελικού προϊόντος». 

Β. Μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του ν.2960/01 που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής 

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται στο σύνολό του το άρθρο 4 «Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής» της υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 και ρυθμίζεται παγίως η τμηματική καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο παραγόμενο από τους μικρούς οινοπαραγωγούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής προϊόν. 

Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι μικροί οινοπαραγωγοί υποβάλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο : 

 • με την ολοκλήρωση του συνόλου της παραγωγής του «τελικού προϊόντος» την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα και όχι πέραν της 30ης Ιανουαρίου εκάστου έτους για την παραγωγή της οινοποιητικής περιόδου που αρχίζει την 1η Αυγούστου του προηγούμενου έτους τη Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, Ωστόσο στην περίπτωση που την 30η Ιανουαρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του «τελικού προϊόντος» υποβάλλεται κατά την εν λόγω ημερομηνία Δήλωση μικρού οινοπαραγωγού με την ποσότητα του παραχθέντος γλεύκους ή του παραχθέντος μη απολασπωμένου οίνου (παρ. 1 του άρθρου 4). 
 • το αργότερο μέχρι την 30η Ιανουαρίου εκάστου έτους αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 436/09 καθώς και της δήλωσης συγκομιδής του άρθρου 8 του ιδίου κανονισμού για την περίπτωση που ο οινοπαραγωγός είναι και αμπελοκαλλιεργητής (παρ. 2 του άρθρου 4) . 
 • ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου εκάστου έτους Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογεί στο ένα πέμπτο κάθε φορά της δηλωθείσας ποσότητας παραγόμενου «τελικού προϊόντος» (παρ. 3 του άρθρου 4). 
 • Κατά της ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ και με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η δήλωση του μικρού οιναπαραγωγού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναλυτική κατάσταση των πωλήσεών τους. 
 • Στην περίπτωση που διατίθεται οποιοδήποτε σχετικό προϊόν παραχθέν πριν την παραγωγή του τελικού προϊόντος, όπως γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη απολασπωμένος οίνος κλπ., την ίδια ή την αμέσως επόμενη ημέρα από την έκδοσή τους τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα για τη διάθεση, προκειμένου για την παρακολούθηση της πρώτης ύλης παραγωγής «τελικού προϊόντος». 

Περαιτέρω, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού μέχρι και πριν την υποβολή της πρώτης ΔΕΦΚ επιτρέπεται η είσοδος των παραγόμενων από τους μικρούς οινοπαραγωγούς προϊόντων σε φορολογική αποθήκη (παρ. 5 του άρθρου 4) με την ακόλουθη διαδικασία : 

 • Υποβάλλεται αίτηση από τον μικρό οινοπαραγωγό στο τελωνείο όπου έχει υποβληθεί η δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού για τη χορήγηση έγκρισης μεταφοράς 
 • Χορηγείται έγκριση μεταφοράς, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη . 
 • Η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης καθώς και με την έγκριση μεταφοράς. 
 • ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, στην περίπτωση που το τελωνείο όπου υποβάλλεται η δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης ενημερώνει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (email, fax κλπ) το εν λόγω τελωνείο πριν την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη για την επικείμενη παραλαβή. 
 •  η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης καθώς και την έγκριση μεταφοράς. 
 • για τη χρέωση των προϊόντων της φορολογικής αποθήκης στο iCISnet υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αίτηση επανεισαγωγής. 
 • Εφόσον το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης είναι διαφορετικό ενημερώνει το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού για την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη. 
 • Το τελωνείο όπου υποβάλλεται η δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού αφαιρεί τις εισαχθείσες στη φορολογική αποθήκη ποσότητες προϊόντος από τη συνολικά δηλωθείσα στη εν λόγω δήλωση ποσότητα παραχθέντος προϊόντος . 
 • Η πράξη της παράδοσης (πώλησης) των προϊόντων από τον μικρό οινοπαραγωγό στον εγκεκριμένο αποθηκευτή δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 1 περ. β υποπερ. γγ' του ν.2859/2000, η παράδοση αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη του ν.2960/01 απαλλάσσεται από ΦΠΑ. 

Γ. Συντελεστές απόδοσης 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης προστίθεται νέο άρθρο 7 Α «Συντελεστές απόδοσης» με το οποίο καθορίζονται τα ποσοστά των γλευκολασπών και οινολασπών τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται προκειμένου για τον προσδιορισμό του παραγόμενου «τελικού προϊόντος» από γλεύκος καθώς και των οινολασπών για τον προσδιορισμό του «τελικού προϊόντος» από μη απολασπωμένο οίνο. 

Δ. Παροχή διευκρινήσεων για λοιπά θέματα. 

Επί τη ευκαιρία και με αφορμή ερωτήματα τόσο των αρμοδίων τελωνειακών αρχών όσο και των οινοποιητικών μονάδων αναφορικά με την ποσότητα του οίνου (1000 λίτρα) που προορίζεται για ατομική κατανάλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.2960/01, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.4346/2015 (ΦΕΚ.152/Α') προβλέπεται απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. των απλών κρασιών τα οποία παράγονται από ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ποσότητα δεν αφαιρείται από την συνολικά δηλωθείσα από τον παραγωγό ποσότητα προϊόντος στην περίπτωση που ο εν λόγω προβαίνει σε εμπορία. 

Στην περίπτωση αυτή υφίσταται υποχρέωση καταβολής του φόρου ακόμη και για μικρότερη της προαναφερθείσας ποσότητας προϊόντος δεδομένου ότι το ανωτέρω ποσοτικό όριο (1000 λίτρα) συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ατομικής κατανάλωσης και την ιδιότητα του ιδιώτη, διακρινόμενη ευθέως από αυτήν του επιτηδευματία- παραγωγού οίνου. 

Τέλος, αποστέλλουμε συνημμένα το έντυπο της Δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Δήλωση μικρού οινοπαραγωγού

Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!