Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 -Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017

ΦΕΚ Β 39/17-1-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 -Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ.265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 54, 55, 56, 62, 63, 64, 71, 90, 91, 92, 93, 109, 110, 117 και 183.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ.2785/Β΄) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, για τη διευκόλυνση των μικρών οινοπαραγωγών που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής αλλά και την βέλτιστη λειτουργία της αγοράς.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/ Β΄) Α.Υ.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

7. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (ΦΕΚ 3696/Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 3 «Παρακολούθηση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης» της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως, οι δε παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντίστοιχα:
«3. Για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της εισαγόμενης στη φορολογική αποθήκη ποσότητας «τελικού προϊόντος», τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος προσκομίζουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 436/2009 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα από την υποβολή της στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΔΑΟΚ). Σε περίπτωση που διατίθεται ποσότητα οποιουδήποτε σχετικού προϊόντος (γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη απολασπωμένος οίνος, κλπ) παραχθέντος πριν από την παραγωγή του «τελικού προϊόντος», τα προαναφερόμενα πρόσωπα προσκομίζουν άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα.»

2. Το άρθρο 4 «Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής

1. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του
ν. 2960/2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση μικρού οινοπαραγωγού με την ολοκλήρωση του συνόλου της παραγωγής του «τελικού» προϊόντος, την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, και όχι πέραν της 30ης Ιανουαρίου εκάστου έτους για την παραγωγή οίνου του κωδικού Σ.Ο. 2204 της οινοποιητικής περιόδου που αρχίζει την 1η Αυγούστου του προηγουμένου έτους. Στην περίπτωση που κατά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του «τελικού προϊόντος», υποβάλλεται κατά την καταληκτική ημερομηνία δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού με την ποσότητα γλεύκους ή μη απολασπωμένου οίνου, η δε ποσότητα του τελικού προϊόντος υπολογίζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τους συντελεστές απόδοσης του άρθρου 7 Α της παρούσας.

Στην εν λόγω δήλωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
- Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) του μικρού οινοπαραγωγού, για φυσικά πρόσωπα ή η επωνυμία της επιχείρησης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, για νομικά πρόσωπα.
- Ο τόπος εγκατάστασης, όπου παράγεται το «τελικό προϊόν» ή εάν ανατίθεται η παραγωγή αυτού σε οινοποιείο ή σε άλλο παραγωγό για λογαριασμό του (φασόν), ο τόπος εγκατάστασης του οινοποιείου ή του άλλου παραγωγού καθώς και τα στοιχεία αυτών (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, κ.λ.π.).
- Στοιχεία μέσης ετήσιας παραγωγής οίνου τουλάχιστον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων, προκειμένου να υπαχθεί στο καθεστώς των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν. 2960/2001,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 436/2009.
- Η ποσότητα των σταφυλιών παραγωγής του ή άλλων παραγωγών τα οποία έχει οινοποιήσει.
- Η ποσότητα του παραγόμενου μη απολασπωμένου
προϊόντος καθώς και του « τελικού προϊόντος» σε λίτρα. - Η έκταση και η γεωγραφική θέση του αμπελώνα του ιδίου ή/και των άλλων παραγωγών, των οποίων τα σταφύλια έχει οινοποιήσει.
- Η ποσότητα αδιάθετου «τελικού προϊόντος» από τις προηγούμενες οινοποιητικές περιόδους που κατέχεται καθώς και ο ακριβής τόπος αποθήκευσης.

2. Για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος προσκομίζονται από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, το αργότερο μέχρι 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους για την παραγωγή της οινοποιητικής περιόδου που αρχίζει την 1η Αυγούστου του προηγουμένου έτους, αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 436/2009, οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και της δήλωσης συγκομιδής του άρθρου 8 του ιδίου Κανονισμού, εφόσον είναι οι ίδιοι αμπελοκαλλιεργητές. Επιπλέον, δύναται να ζητείται από τις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο για την ορθή επιβολή του φόρου.

3. Για την δηλωθείσα ποσότητα παραγόμενου «τελικού προϊόντος» υποβάλλεται από τους μικρούς οινοπαραγωγούς της παραγράφου 1 του παρόντος στο αρμόδιο τελωνείο Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για την βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα πέμπτο της εν λόγω ποσότητας κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου εκάστου έτους. 4. Οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να πωλούν, πέραν των τυχόν αποθεμάτων από προηγούμενες αμπελοοινικές περιόδους, και τα παραχθέντα κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο προϊόντα τους, με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων τους κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ. Σε περίπτωση που διατίθεται ποσότητα οποιουδήποτε σχετικού προϊόντος (γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη απολασπωμένος οίνος, κλπ) παραχθέντος πριν από την παραγωγή του τελικού προϊόντος, οι μικροί οινοπαραγωγοί προσκομίζουν την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα.

5. Τα προϊόντα των μικρών οινοπαραγωγών της παραγράφου 1 του παρόντος επιτρέπεται να εισάγονται σε φορολογική αποθήκη, πριν την υποβολή της πρώτης ΔΕΦΚ από τους μικρούς οινοπαραγωγούς και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί από αυτούς η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας δήλωσης για τα προϊόντα της τρέχουσας αμπλεοοινικής περιόδου. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται η Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, για τη χορήγηση έγκρισης μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων σε φορολογική αποθήκη, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του μικρού οινοπαραγωγού (ονοματεπώνυμο, ταχ. δ/νση, Α.Φ.Μ., κ.λ.π.), της φορολογικής αποθήκης προορισμού (αριθμός φορολογικής αποθήκης/εγκεκριμένου αποθηκευτή, ταχ. δ/νση, Α.Φ.Μ., επωνυμία, κ.λ.π.) καθώς και η ποσότητα του προϊόντος μαζί με έγγραφο που να πιστοποιεί την διενέργεια της συγκεκριμένης πώλησης (τιμολόγιο, άλλο προβλεπόμενο από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικό έγγραφο, συμφωνητικό μεταξύ των παραγωγών κ.λ.π.). Η έγκριση μεταφοράς παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την ολοκλήρωσης της διαδικασίας εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.

Η διακίνηση των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση λογιστικά στοιχεία ή άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης καθώς και με την έγκριση μεταφοράς. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τα ανωτέρω έγγραφα, για δε τη χρέωση αυτής στο ICISnet υποβάλλεται αίτηση επανεισαγωγής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

Εφόσον το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης είναι διαφορετικό από το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πριν την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική του αποθήκη ενημερώνει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (fax, e-mail, κ.λ.π.) το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης για την επικείμενη παραλαβή. Κατόπιν της εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης ενημερώνει σχετικά το τελωνείο, στο οποίο υποβάλλεται η Δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού, προκειμένου οι ποσότητες αυτών να αφαιρεθούν από την συνολικά παραχθείσα ποσότητα σύμφωνα με την δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού. »

3. Μετά το άρθρο 7 προστίθεται νέο άρθρο 7 Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α
Συντελεστές απόδοσης
Για λόγους εξακρίβωσης της παραγόμενης ποσότητας του «τελικού προϊόντος», όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εφαρμόζονται οι εξής συντελεστές απόδοσης:

1. Από την ποσότητα γλεύκους που ευρίσκεται κατά τις διενεργούμενες από τις αρμόδιες Αρχές καταμετρήσεις ή που δηλώνεται στα σχετικά συνοδευτικά και άλλα παραστατικά έγγραφα ως και βιβλία, αφαιρείται ποσοστό 15% που αντιστοιχεί στις προκύπτουσες κατά τη διαδικασία οινοποίησης των σταφυλιών, γλευκολάσπες και οινολάσπες. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό βεβαιώνεται και τεκμηριώνεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές από οινολόγο του οινοποιείου, δύναται να γίνεται αποδεκτό σχετικό ποσοστό μεγαλύτερο του 15% το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να ξεπερνά το 20%.

2. Από την ποσότητα μη απολασπωμένου οίνου που ευρίσκεται κατά τις διενεργούμενες από τις αρμόδιες Αρχές καταμετρήσεις ή που δηλώνεται είτε στις κατ' άρθρα 3 (παρ. 3) και 4 (παρ. 2) της παρούσας δηλώσεις παραγωγής είτε στα σχετικά συνοδευτικά και άλλα παραστατικά έγγραφα ως και βιβλία, αφαιρείται ποσοστό 7% που αντιστοιχεί στην προκύπτουσα οινολάσπη. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό βεβαιώνεται και τεκμηριώνεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές από οινολόγο του οινοποιείου, δύναται να γίνεται αποδεκτό ποσοστό οινολάσπης μεγαλύτερο του 7% το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να ξεπερνά το 12%».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!