Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017 Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Φορολογίας Αλκοολούχων 
& Καπνικών Προϊόντων 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κατερίνα Παναγή
Τηλέφωνο:2106987428
Fax:2106987408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6955Η-ΞΟΔ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής  

Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4419/2016 (174 Α')» 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του ν.4419/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ'εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 174/Α'/20.09.2016. 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του ως άνω νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, θεσπίζονται νέοι κανόνες για τα προϊόντα καπνού σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση αυτών με σκοπό την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων και των πρόσφατων εντοπιζόμενων κινδύνων για την υγεία από τη χρήση/κατανάλωση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων καπνού. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως: 

1. Τα συστατικά και τις εκπομπές των προϊόντων καπνού και τις συναφείς υποχρεώσεις κοινοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων επιπέδων εκπομπών σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ I), 

2. Την επισήμανση και τη συσκευασία των προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων για την υγεία που πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού και σε κάθε εξωτερική συσκευασία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ II), 

3. Την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά του καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, την απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης από το εξωτερικό προς την Ελλάδα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, άρθρα 15 και 16), 

4. Την υποχρέωση υποβολής κοινοποίησης των νέων προϊόντων καπνού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, άρθρο 17), 

5. Τη διάθεση στην αγορά και την επισήμανση ορισμένων προϊόντων συναφών με τα προϊόντα καπνού, συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, άρθρα 18, 19 και 20). 

Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις των άρθρων 8 έως 14 που αφορούν την σήμανση και συσκευασία των καπνικών προϊόντων, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται μεταξύ άλλων, εκτός από την υποχρέωση αναγραφής σε κάθε μονάδα συσκευασίας και κάθε εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού για κάπνισμα των γενικών προειδοποιήσεων και ενημερωτικών μηνυμάτων, η τοποθέτηση στο άνω άκρο της μονάδας συσκευασίας και κάθε άλλης εξωτερικής συσκευασίας συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεκτικό μήνυμα που παρατίθεται στο Παράρτημα I του ανωτέρω νόμου και αντίστοιχη έγχρωμη φωτογραφία που καθορίζεται στη βιβλιοθήκη εικόνων του Παραρτήματος II του ίδιου νόμου καθώς και στοιχεία της ιστοσελίδας ενημέρωσης κοινού για απεξάρτηση από το κάπνισμα. 

Επιπλέον τίθενται σε ισχύ μεταβατικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των φορολογικών επισημάτων (ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού) ή των εθνικών αναγνωριστικών σημάτων που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς στην κορυφή των μονάδων συσκευασίας και θέσης της σχετικής προειδοποίησης για την υγεία κάτω ακριβώς από το φορολογικό επίσημα για περίοδο τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!