Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1185280 ΕΞ 2016 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Ασφάλεια τροφίμων - Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 669/2009 «για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 882/2004 όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης» - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2107

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αριστογείτων Γαβριελάτος  
Τηλέφωνο:210 6987443-4 
E-mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr 
a.gavrielatos@2001.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: 7ΔΖ8Η-0Γ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1185280 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Ασφάλεια τροφίμων - Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 669/2009 «για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 882/2004 όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης» - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2107 

ΣΧΕΤ. : α. Η με Α.Π. Τ.2703/232/Α0019/26-5-2009 ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού 882/2004...» 
β. Η με Α.Π. Δ19Α 5003461 ΕΞ 2010 / 25-1-2010 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 669/2009.» 
γ. Η με Α.Π. Δ19Α 5035045 ΕΞ 2011 / 17-8-2011 «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Καν. 669/2009.» 
δ. Η με Α.Π. ΔΤΔ Γ 1101609 ΕΞ 2016 / 5-7-2016 ΕΔΥΟ «Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 669/2009.» 
ε. Το με Α.Π. 5929/137953/8-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (ε) σχετικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συνημμένο 1), σας κοινοποιούμε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2107 (συνημμένο 2), με τον οποίο τροποποιείται ο Καν. (ΕΚ) 669/2009, σχετικά με τους αυξημένους ελέγχους στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. 

Ειδικότερα, το Παράρτημα του Καν. (ΕΕ) 2016/2107, ο οποίος εφαρμόζεται από 01-01-2017, αντικαθιστά το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 669/2009, ενώ παράλληλα η ανωτέρω (δ) σχετική παύει να ισχύει. Για διευκόλυνσή σας, οι τροποποιήσεις που επέρχονται αποτυπώνονται στο διαβιβασθέν έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (συνημμένο 1). 

Υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος των ειδών του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 669/2009 στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ επιτρέπεται μόνο μέσω των Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (βλ. συν. 1 ανωτέρω (γ) σχετικής). Ως εκ τούτου, οι τελωνειακές Αρχές στα σημεία εισόδου παρακαλούνται για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη συνεργασία τους με τις κατά τόπο αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων από μη Καθορισμένα Σημεία Εισόδου, αλλά και η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εμπορευμάτων μη συμμορφούμενων με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ