Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1182030 2016 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών.

ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ14-12-2016 

ΦΕΚ B 4173 - 23.12.2016

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα: 

α) του άρθρου 53Α, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4389/2016, «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/27.05.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως της παραγράφου 10 αυτού και 

β) των άρθρων 55, 56, 62, 63, 64, 109, 111 και 119Α. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), «Κώδικας Φ.Π.Α.», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 38. 

3. Την υπ’ αριθ. Δ.634/435/29.04.1993 Α.Υ.Ο., περί διαδικασίας έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών καπνοβιομηχανικών προϊόντων (ΦΕΚ Β΄/ 343/1993). 

4. Την υπ’ αριθ. Φ.639/447/2002 (ΦΕΚ 1109/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο., «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β’) Α.Υ.Ο., «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την ανάγκη καθορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

i) των όρων και των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης των υγρών αναπλήρωσης, της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, 

ii) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή, παραλαβή από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή εισαγωγή από τρίτες χώρες, των ανωτέρω υγρών αναπλήρωσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001 και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, 

iii) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων από άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

iv) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή των προϊόντων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, 

v) των διαδικασιών επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στα προϊόντα αυτά από 1.1.2017, με τον συντελεστή φόρου που καθορίζεται στην περίπτωση α΄ παραγράφου 2 του άρθρου 53A του ν. 2960/2001, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών. 

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

9. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015 για διόρθωση σφάλματος). 

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 

11. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696). 

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) των όρων και των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης των προϊόντων της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, τα οποία είτε παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη ή εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας καθώς και των διαδικασιών εισόδου και εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, 

β) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή, παραλαβή από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή εισαγωγή από τρίτες χώρες των ανωτέρω προϊόντων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001 και της αρ. Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 και της υπ’ αριθ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο., 

γ) των όρων και προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη των ανωτέρω προϊόντων από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., 

δ) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή των προϊόντων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, 

ε) των διαδικασιών επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στα ανωτέρω προϊόντα από 1.1.2017, με τον συντελεστή φόρου που καθορίζεται στην περίπτωση α), της παραγράφου 2 του άρθρου 53A του ν. 2960/2001, της παρακολούθησης και του ελέγχου αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άρθρο 2 

Υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης 

1. Τα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

2. Η διάρκεια παραμονής των ανωτέρω προϊόντων στο καθεστώς αναστολής της παρούσας είναι απεριόριστη, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσής τους ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας υγείας. 

Άρθρο 3 

Άδεια σύστασης φορολογικής αποθήκης 

1. Η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης παρέχεται από την τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη.

Η άδεια αυτή, δύναται να παρέχεται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός προς τούτο λόγος. 

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης του παρόντος άρθρου ασκείται από την τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής.

Για τον Νομό Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με έδρα τον Πειραιά και τον Νομό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου λειτουργούν περισσότερα του ενός τελωνεία, αρμόδια τελωνεία για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών αποτελούν τα τελωνεία από τα οποία ασκείται η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών φορολογικών αποθηκών βιομηχανοποιημένων καπνών του άρθρου 63 του ν. 2960/2001

3. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης 

Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) να παράγει, να μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει και εξάγει στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του τα ανωτέρω προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, 

β) να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο σε παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, 

γ) να τηρεί τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» λογιστικά στοιχεία και αρχεία, 

δ) να παρέχει τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες από το άρθρο 4 της παρούσας εγγυήσεις. 

4. Δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και τη χορήγηση της άδειας αυτής, υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η αποθήκη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 

Με την εν λόγω αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή και/ή χρήση του ακινήτου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, κ.λπ. 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από μηχανικό, όπου αποτυπώνεται το εμβαδόν του χώρου και προσδιορίζεται ο χώρος της αποθήκης με σαφή οριοθέτηση. 

γ. Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης-έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

δ. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού πρόσωπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, του νόμιμου εκπροσώπου. 

ε. Ποινικό Μητρώο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταδικαστεί για σοβαρές τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις(αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 

στ. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. 

ζ. Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριότητα στα προϊόντα αυτά (εγγραφή στο ΓΕΜΗ, έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ., κ.λπ.). 

η. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

θ. Περί ΑΕ και ΕΠΕ, τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, περί ΑΕ, τα πρακτικά διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης και ΦΕΚ δημοσίευσης, περί ΟΕ και ΕΕ, τελευταίο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

ι. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου, στην περίπτωση νομικών προσώπων, ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις περί ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

κ. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και με την οικονομική του δραστηριότητα. Στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται δηλώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. 

λ. Εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

5. Προκειμένου για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης εκτός από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε αυτοψία του χώρου προκειμένου να διαπιστώσει την ασφάλεια και καταλληλότητα του χώρου, όπου θα αποθηκεύονται υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Κατόπιν της διενέργειας της αυτοψίας συντάσσεται από τους τελωνειακούς υπαλλήλους έκθεση καταλληλότητας, με βάση την οποία η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της σχετικής άδειας. 

6. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, εκ των οποίων το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο, το δεύτερο παραμένει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείο έκδοσης), το τρίτο αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Δ/νση Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α.).

Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής κατ’ αύξοντα αριθμό σε Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Αδειών Φορολογικών Αποθηκών. Από τη χρονική στιγμή μηχανογραφικής υλοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), η έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και η τήρηση του Βιβλίου Καταχώρισης Αδειών Φορολογικών Αποθηκών θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο. 

7. Υποχρεώσεις εγκεκριμένου αποθηκευτή 

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής της περίπτωσης δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια φορολογικής αποθήκης του παρόντος άρθρου, εκτός των λοιπών ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούται: 

α) Να τηρεί ειδικό Βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα καταχωρεί τις Δηλώσεις Παραλαβής/Δηλώσεις Διακίνησης/Δελτία Παραγωγής των εν λόγω προϊόντων.

Το βιβλίο αυτό επιτρέπεται να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο υπό τον τύπο των κινητών φύλλων με συνεχή αρίθμηση, που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής έγκρισης, τα οποία θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. 

β) Να τηρεί κατάλληλα γραμμογραφημένο Βιβλίο 

Προϊόντων Φορολογικής Αποθήκης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III), στο οποίο εμφανίζονται οι ποσότητες των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων με βάση τα σχετικά παραστατικά εισόδου και εξόδου από την αποθήκη.

Σε περίπτωση που το εν λόγω βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώριση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος της καταχώρισης των στοιχείων της εταιρίας στο οικείο τελωνείο ελέγχου για σχετική εκ των προτέρων έγκριση, η οποία αναφέρεται στην άδεια φορολογικής αποθήκης.

Αντί του Βιβλίου αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται το Βιβλίο Αποθήκης που προβλέπεται από τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτό όλα τα αναγκαία στοιχεία. 

γ) Να ενημερώνει την αρμόδια τελωνειακή αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας. 

δ) Να δέχεται οποιονδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. 

ε) Να υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή δήλωση εντός του μηνός Ιανουαρίου για τις ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν, μεταποιήθηκαν, απεστάλησαν, παραλήφθηκαν ή εξήχθησαν κατά τα προηγούμενο έτος. 

Άρθρο 4 

Εγγυήσεις 

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, οφείλει να παρέχει εγγύηση, η οποία να καλύπτει την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και την εσωτερική διακίνηση των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας που υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης. 

2. Η παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Το δικαίωμα επιλογής του είδους της εγγύησης ανήκει στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γίνεται αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.

Η παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας.

Ο έλεγχος της κανονικότητας και της επάρκειας της εγγύησης γίνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία κατατίθεται. 

3. Είδη εγγυήσεων 

Ι. Εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής 

α. Πάγια εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο, ίση με το 5% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 5.000 ευρώ. Το ίδιο ποσοστό καθώς και το ίδιο ελάχιστο όριο ισχύει και για τα πρόσωπα που παρήγαγαν κατά το προηγούμενο έτος εκτός καθεστώτος αναστολής και αιτούνται τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης. 

Εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωσή του θα παραχθούν ή θα αποθηκευτούν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο. 

β. Στην περίπτωση που ο αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν προς τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας. 

γ. Το ποσοστό της παρεχόμενης εγγύησης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που ο κάτοχος άδειας φορολογικής αποθήκης είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας. 

ΙΙ. Εγγυήσεις διακίνησης 

Η εγγύηση που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής τους διακίνησης είτε κατά την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από άλλο Κράτος - Μέλος, είτε από φορολογική αποθήκη σε άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας είτε προς άλλο Κράτος - Μέλος είτε προς εξαγωγή είτε από ένα Τελωνείο εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η εγγύηση αυτή πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση χωριστά το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινούμενα προϊόντα.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα κάθε συγκεκριμένης διακίνησης από την πάγια εγγύηση κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο. 

Άρθρο 5 

Συναποθήκευση προϊόντων 

1. Με τη συνδρομή των προϋποθέσεων των προηγουμένων άρθρων και με τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και της μη δυσχέρειας των ελέγχων, παρέχεται η ευχέρεια στην αρμόδια τελωνειακή αρχή να επιτρέπει την εναπόθεση σε φορολογική αποθήκη του άρθρου 3 της παρούσας και άλλων ενωσιακών προϊόντων που δεν υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης. 

2. Υπό τους ίδιους όρους, επιτρέπεται τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, να συναποθηκεύονται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά, τα οποία υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 2960/2001, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ύστερα από σχετική θετική εισήγηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω περίπτωσης, απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών και φορολογικής αποθήκης με την προσθήκη στο πεδίο των παρατηρήσεων της φράσης «έγκριση συναποθήκευσης υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου». Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση της άδειας του άρθρου 3 της παρούσας. 

3. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βιομηχανοποιημένων καπνών, όταν συναποθηκεύει τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας στη φορολογική του αποθήκη, πέραν των λοιπών υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Φ.883/1999 Α.Υ.Ο., υποχρεούται: 

α) Να τηρεί χωριστή λογιστική διαχείριση μεταξύ των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών και προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας για λόγους βέλτιστης παρακολούθησης στο τηρούμενο Βιβλίο Αποθήκης. 

β) Να τηρεί ειδικό Βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα καταχωρεί τις Δηλώσεις Παραλαβής/ Δηλώσεις Διακίνησης/Δελτία Παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. Το εν λόγω βιβλίο επιτρέπεται να τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο υπό τον τύπο των κινητών φύλλων με συνεχή αρίθμηση, που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής έγκρισης, τα οποία θα θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή. 

γ) Να τηρεί διακριτούς χώρους αποθήκευσης μεταξύ των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών και των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας θα πρέπει να τοποθετούνται εντός των εγκαταστάσεων της φορολογικής αποθήκης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διάκρισή τους από τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φόρων. 

δ) Να παρέχει εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης, όπου συναποθηκεύονται τα προϊόντα αυτά, ασκείται από την τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εν λόγω φορολογικής αποθήκης. 

Άρθρο 6 

Είσοδος προϊόντων στη φορολογική αποθήκη 

Α. Εγχωρίως παραγόμενα 

1. Η χρέωση της φορολογικής αποθήκης των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία παράγονται εγχωρίως από τις μονάδες παραγωγής εντός φορολογικής αποθήκης υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, πραγματοποιείται με την υποβολή του Δελτίου Παραγωγής, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραγωγής. 

Το Δελτίο Παραγωγής υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, σε ημερήσια βάση, εφόσον υπάρχει παραγωγή, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (fax, e-mail, κ.λπ.) και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από την φορολογική αποθήκη. 

Η εν λόγω τελωνειακή αρχή καταχωρεί το δελτίο παραγωγής κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Δελτίων Παραγωγής.

Σε περίπτωση ένταξης της εν λόγω άδειας φορολογικής αποθήκης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), το δελτίο παραγωγής και η τήρηση του Βιβλίου καταχώρισης δελτίων παραγωγής θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο. 

2. Σε περίπτωση όπου τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας παράγονται εγχωρίως από τις μονάδες παραγωγής εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, για την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη ακολουθείται η διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης 1 με ηλεκτρονική καταχώριση του δελτίου παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet). 

Β. Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη 

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας καθώς και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση συναποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, οφείλουν πριν από κάθε παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας στο εσωτερικό της χώρας, να ενημερώνουν εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (fax, e-mail, κ.λπ.) το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή των προϊόντων με την Ειδοποίηση Παραλαβής, στην οποία θα περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, ήτοι ο Α.Φ.Μ./ονοματεπώνυμο του προμηθευτή και του παραλήπτη, η συνολική ποσότητα και το είδος των προϊόντων καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία/τόπος παραλαβής και ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων.

Με τον τρόπο αυτό, το αρμόδιο τελωνείο έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία της διακίνησης δύναται κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων να διενεργήσει του απαιτούμενους ελέγχους που κρίνονται αναγκαίοι. 

2. Κατά την παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας στο εσωτερικό της χώρας από τα ανωτέρω πρόσωπα, υποβάλλεται Δήλωση Παραλαβής σε 2 αντίτυπα, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παρούσας), στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής των προϊόντων, από τα οποία το αντίτυπο Νο 1 παραμένει στο αρμόδιο τελωνείο με επισυναπτόμενα τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα και το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον δικαιούχο. 

3. Η ως άνω τελωνειακή αρχή καταχωρεί την εν λόγω Δήλωση (σε 2 αντίτυπα) κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Δηλώσεων Παραλαβής.

Με το αντίτυπο Νο 2 εισέρχονται τα προϊόντα στη φορολογική αποθήκη, το οποίο καταχωρείται στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 7α) του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλίο Καταχώρισης και οι ποσότητες καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 7β) του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλίο Αποθήκης.

Παράλληλα, το τελωνείο προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τις Δηλώσεις Παραλαβής, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω αποστολή.

Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον), οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την καταχώριση της Δήλωσης παραλαβής, προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς. 

Σε περίπτωση ένταξης της εν λόγω Δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), η Δήλωση Παραλαβής και η τήρηση του Βιβλίου καταχώρισης Δηλώσεων Παραλαβής, θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο. 

4. Σε περίπτωση όπου τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη στο εσωτερικό της χώρας από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία και η είσοδος των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο, πέραν της Δήλωσης Παραλαβής και των λοιπών προβλεπόμενων κατά τα ανωτέρω συνοδευτικών εγγράφων, αίτησης επανεισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), προκειμένου να χρεωθεί η φορολογική αποθήκη με τα προϊόντα αυτά. 

5. Φυσικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, βάσει σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας και βάσει ειδικών διατάξεων για τη δειγματοληψία και έκδοση δελτίων χημικής ανάλυσης όπου απαιτείται.

Σε κάθε περίπτωση διενέργειας φυσικού ελέγχου κατά την εκφόρτωση των προϊόντων, οι διαπιστωτικές πράξεις ελέγχου με τα σχετικά αποτελέσματα θα αναγράφονται επί της Δήλωσης. 

6. Για την παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας από άλλα Κράτη-Μέλη στο εσωτερικό της χώρας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας. 

Γ. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο σε φορολογική αποθήκη 

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων από Τρίτη Χώρα, μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων, δύνανται να θέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.) στη φορολογική τους αποθήκη. 

2. Στην περίπτωση αυτή, μετά την υποβολή και καταχώριση της διασάφησης εισαγωγής για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και είσοδο σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά Δήλωση Διακίνησης (σε 3 αντίτυπα) (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υποβολής της Διασάφησης Εισαγωγής και στην οποία αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης της διασάφησης εισαγωγής για λόγους συσχέτισης των παραστατικών. Η εν λόγω Δήλωση καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό σε Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης Δηλώσεων Διακίνησης στο τελωνείο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής με μοναδικό αριθμό καταχώρισης. 

3. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές οφείλουν να προσκομίζουν εγγύηση στο τελωνείο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής, η οποία να καλύπτει τις αναλογούσες στα διακινούμενα προϊόντα φορολογικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση που το τελωνείο εισαγωγής και το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης είναι το ίδιο χρησιμοποιείται η εγγύηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή και ελέγχεται από το τελωνείο η επάρκειά της για τη διακίνηση στη φορολογική αποθήκη. 

4. Το τελωνείο εισαγωγής προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των υποβαλλόμενων παραστατικών με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω διακίνηση (φορτωτική, δελτίο αποστολής κ.λπ.).Το αντίτυπο Νο 1 τηρείται στο τελωνείο εισαγωγής ενώ τα αντίτυπα Νο 2 και Νο 3 θα πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους από το τελωνείο εισαγωγής μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δηλαδή τη φορολογική αποθήκη και θα πρέπει να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθούν καθόλη τη διάρκεια της διακίνησης. 

5. Τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου υποχρεούνται μετά την καταχώριση της διασάφησης εισαγωγής κατά τα ανωτέρω και πριν την παραλαβή των προϊόντων να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης μέσω της υποβολής σε αυτή της Ειδοποίησης Παραλαβής, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου Β1 του παρόντος άρθρου. 

6. Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βεβαιώνει την παραλαβή και είσοδο των προϊόντων στη φορολογική του αποθήκη επί των αντιτύπων Νο 2 και Νο 3 της Δήλωσης, χρεώνει με το αντίτυπο Νο 2 τη φορολογική του αποθήκη με αντίστοιχή ενημέρωση των προβλεπομένων από τα σημεία α) και β) της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλία και υποβάλλει το αντίτυπο Νο 3 στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης. 

7. Το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τη Δήλωση Διακίνησης σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω διακίνηση, την οποία τηρεί στο Ειδικό Βιβλίο και αποστέλλει στο τελωνείο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Νο 3 της εν λόγω Δήλωσης με τη βεβαίωση του παραλήπτη για την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη για την περάτωση της διακίνησης και την αποδέσμευση της εγγύησης.

Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την καταχώριση της Δήλωσης παραλαβής προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.

Σε περίπτωση ένταξης της εν λόγω Δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), η Δήλωση Διακίνησης και η τήρηση του Βιβλίου καταχώρισης Δηλώσεων Διακίνησης, θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο. 

8. Σε περίπτωση όπου τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία και η είσοδος των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο, πέραν της Δήλωσης Διακίνησης και των λοιπών προβλεπόμενων κατά τα ανωτέρω συνοδευτικών εγγράφων, αίτησης επανεισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), προκειμένου να χρεωθεί η φορολογική αποθήκη με τα προϊόντα αυτά. 

Δ. Επιτρέπεται η επιστροφή στη φορολογική αποθήκη προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, εφόσον ο φόρος κατανάλωσης δεν έχει καταβληθεί, με την έκδοση του προβλεπόμενου στον ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», παραστατικού και την επανακαταχώρισή του στο Βιβλίο Αποθήκης. 

 Άρθρο 7 

Έξοδος από την φορολογική αποθήκη 

1. Η έξοδος των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να διενεργείται: 

α) Με άμεση θέση σε ανάλωση, με την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), για την καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

β) Με εξαγωγή, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες περί εξαγωγής ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. 

γ) Με αποστολή σε άλλη φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας. 

δ) Με αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης των εν λόγω προϊόντων στην Τελωνειακή Αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας). Οι ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 7β) του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλίο Αποθήκης και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 7α) του άρθρου 3 της παρούσας Ειδικό Βιβλίο. 

2. Μεταφορά από μια φορολογική αποθήκη του εσωτερικού σε άλλη. 

α) Πριν από την έναρξη της εν λόγω διακίνησης, υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή - αποστολέα η Δήλωση Διακίνησης (σε 4 αντίτυπα) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης, στην οποία προσαρτώνται τα προβλεπόμενα από το ν. 4308/2014 λογιστικά στοιχεία.

Η ως άνω τελωνειακή αρχή καταχωρεί την εν λόγω Δήλωση κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Δηλώσεων Διακίνησης, χορηγεί μοναδικό αριθμό καταχώρισης και τηρεί το αντίτυπο Νο 1 με τα προσαρτώμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Παράλληλα, το τελωνείο προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία που αφορούν στην εν λόγω διακίνηση (φορτωτική, τιμολόγιο, κ.λπ.). Επιπλέον, οφείλει σε κάθε περίπτωση πριν τη διακίνηση των προϊόντων να ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης του αποθηκευτή για την εκάστοτε διακίνηση. 

β) Το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον αποθηκευτήαποστολέα για πίστωση της φορολογικής του αποθήκης με αντίστοιχη ενημέρωση των σχετικών βιβλίων. 

γ) Τα αντίτυπα Νο 3 και Νο 4 θα πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης αποστολής μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δηλαδή τη φορολογική αποθήκη προορισμού και θα πρέπει να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί καθόλη τη διάρκεια της διακίνησης. 

δ) Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής - παραλήπτης ενημερώνει έγκαιρα την τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης παραλαβής των προϊόντων με την ως άνω Ειδοποίηση Παραλαβής ώστε, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να παρίσταται κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των προϊόντων. 

ε) Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής - παραλήπτης βεβαιώνει την παραλαβή και είσοδο των προϊόντων στη φορολογική του αποθήκη επί των αντιτύπων Νο 3 και Νο 4 της Δήλωσης, χρεώνει με το αντίτυπο Νο 4 τη φορολογική του αποθήκη με αντίστοιχή ενημέρωση των προβλεπομένων από τα σημεία α) και β) της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλία και υποβάλλει το αντίτυπο Νο 3 στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης.

στ) Το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τη Δήλωση Διακίνησης, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω διακίνηση, την οποία τηρεί στο Ειδικό Βιβλίο και αποστέλλει στο τελωνείο αποστολής φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Νο 3 της εν λόγω Δήλωσης με τη βεβαίωση του παραλήπτη για την είσοδο των προϊόντων στην φορολογική αποθήκη για την περάτωση της διακίνησης και την αποδέσμευση της εγγύησης. 

3. Αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

α) Πριν από την έναρξη της εν λόγω διακίνησης, υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή η ως άνω Δήλωση Διακίνησης (σε 3 αντίτυπα) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης, στην οποία προσαρτώνται τα προβλεπόμενα από το ν. 4308/2014 λογιστικά στοιχεία.

Η ως άνω τελωνειακή αρχή καταχωρεί την εν λόγω Δήλωση κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Δηλώσεων Διακίνησης, στην οποία χορηγεί μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Παράλληλα, προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία που αφορούν στην εν λόγω διακίνηση (φορτωτική, τιμολόγιο, κ.λπ.).

Επιπλέον, οφείλει σε κάθε περίπτωση πριν την διακίνηση των προϊόντων να ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης του αποθηκευτή για την εκάστοτε διακίνηση. 

β) Το αντίτυπο Νο1 μαζί με τα προσαρτώμενα συνοδευτικά έγγραφα τηρείται στο τελωνείο ελέγχου της αποθήκης και το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον αποθηκευτή για την πίστωση της αποθήκης.

Το αντίτυπο Νο 3 θα πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης μέχρι την έξοδο από τη χώρα και θα πρέπει να επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης. 

γ) Για την οριστικοποίηση της διακίνησης και την αποδέσμευση της κατατεθείσας για τη διακίνηση εγγύηση, προσκομίζεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία όπως φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη. 

4. Εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα 

α) Στην περίπτωση της εξαγωγής, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής. 

β) Κατά την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων, υποβάλλεται από τον αποθηκευτή πριν την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη Δήλωση Διακίνησης στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία α) και β) της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου και η διακίνηση περατώνεται με την οριστικοποίηση της εξαγωγής. 

γ) Κατ’ εξαίρεση από τα διαλαμβανόμενα στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση που το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, εξαγωγής και εξόδου είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης και ενημερώνεται το σχετικό Βιβλίο με τη διασάφηση εξαγωγής, με την οποία πιστώνεται και η αποθήκη. 

Άρθρο 8 

Παραγωγή για λογαριασμό τρίτου 

1. Επιτρέπεται από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, η παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας για λογαριασμό τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων αυτών ή του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, εφόσον αυτό ασκεί νόμιμη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση αυτή καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

2. Η αγορά των πρώτων υλών, καθώς και των υλικών συσκευασίας μπορεί να γίνεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση.

Προκειμένου να τεθούν σε κυκλοφορία τα προϊόντα που θα παράγονται για λογαριασμό τρίτου, ο παραγωγός οφείλει ένα τουλάχιστον μήνα πριν, να καταθέσει στην κατά τόπον αρμόδια τελωνειακή αρχή τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

3. Ο παραγωγός οφείλει να ενημερώνει την κατά τόπον αρμόδια τελωνειακή αρχή για κάθε μεταβολή της σύμβασης με τον τρίτο, όπως διακοπή, τροποποίηση στοιχείων του προϊόντος κ.λπ. 

4. Τα παραγόμενα για λογαριασμό τρίτου προϊόντα, καταχωρούνται χωριστά στα προβλεπόμενα βιβλία του παραγωγού. 

5. Τα κατά τα ανωτέρω παραγόμενα προϊόντα διακινούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας.

6. Η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 και στο άρθρο 12 της παρούσας ως προς την έξοδο από το καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης. 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση Άδειας 

1. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του συναλλασσόμενου εφόσον έχουν επέλθει τροποποιήσεις επί ορισμένων στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. 

Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται: 

α. Στις περιπτώσεις αλλαγής των στοιχείων του δικαιούχου ή της φορολογικής αποθήκης. 

β. Στις περιπτώσεις μεταβολής του είδους δραστηριότητας της φορολογικής αποθήκης, το οποίο συνδέεται με την αλλαγή ή επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

γ. Στις περιπτώσεις επέκτασης ή συρρίκνωσης του αποθηκευτικού χώρου της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης. 

2. Η άδεια της φορολογικής αποθήκης ακυρώνεται: Εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς τα οποία δεν θα εκδιδόταν. 

3. Η άδεια της φορολογικής αποθήκης ανακαλείται: α) όταν διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η έκδοσή της και β) όταν ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο οποίος έχει λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας και του νόμου. 

4. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας η αρμόδια Τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων φόρων (Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.) με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, εφαρμοζομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

5. Η ακύρωση της άδειας συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα από την έκδοσή της, η δε ανάκληση από την επομένη της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο αποθηκευτή, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την άμεση τακτοποίηση της ποσότητας των προϊόντων που παραμένουν στις αποθήκες. 

Σε περίπτωση μη προσέλευσής του, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων φόρων, με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, εφαρμοζομένων εφόσον συντρέχει περίπτωση και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

Άρθρο 10 

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη 

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων δύνανται να παραλαμβάνουν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος, με την υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την παραλαβή των προϊόντων, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, περίπτωση β) του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου, τα οποία επιθυμούν να παραλάβουν τα ανωτέρω προϊόντα, οφείλουν να λάβουν άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη, πριν την αποστολή των προϊόντων από το άλλο Κράτος-Μέλος.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από το Τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι κύριοι χώροι παραλαβής των προϊόντων του, το οποίο αποτελεί και το τελωνείο ελέγχου του. 

3. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII της παρούσας. 

β) Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητα του αιτούντος και η συναφής επιχειρηματική του δραστηριότητα (αστυνομική ταυτότητα, καταστατικό περί νομικών προσώπων, έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ., κ.λπ.) 

γ) Εγγύηση, πάγια ή μεμονωμένη, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο κύριος χώρος παραλαβής των προϊόντων, το ύψος της οποίας θα καλύπτει το σύνολο του φόρου κατανάλωσης των παραλαμβανόμενων κάθε φορά προϊόντων.

Η εγγύηση αυτή μπορεί κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου να είναι τραπεζική ή χρηματική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων. 

4. Ο κατά τα ανωτέρω εγγεγραμμένος παραλήπτης υποχρεούται: 

α) να ενημερώνει εγγράφως πριν από κάθε αποστολή το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή των προϊόντων με την Ειδοποίηση Παραλαβής της παραγράφου Β1 του άρθρου 6 της παρούσας στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, 

β) να υποβάλλει στο αρμόδιο Τελωνείο κατά την παραλαβή των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας Δήλωση Παραλαβής (σε 2 αντίτυπα) (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παρούσας), στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, σύμφωνα με την κείμενες διατάξεις.

Το αντίτυπο Νο 1 παραμένει στο αρμόδιο τελωνείο με επισυναπτόμενα τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα και το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στο δικαιούχο.

Η Δήλωση καταχωρείται από το αρμόδιο τελωνείο κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Δηλώσεων Παραλαβής και λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης, 

γ) να καταβάλλει στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου τους αναλογούντες φόρους με την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) με βάση την οριζόμενη προθεσμία από την περίπτωση β) της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α, 

δ) να τηρεί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, βιβλίο με τα παραλαμβανόμενα κάθε φορά προϊόντα καθώς και αυτά που τίθενται σε ανάλωση με συσχετισμό στις Δηλώσεις Παραλαβής και ΔΕΦΚ, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της σύννομης καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και εν γένει της νομιμότητας των ενεργειών του.

Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη φορολογική νομοθεσία βιβλία και στοιχεία εφόσον από τις εγγραφές σε αυτά προκύπτουν τα ανωτέρω, 

ε) να προβαίνει, μόλις περατωθεί η διακίνηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται στη λογιστική τους εγγραφή,

στ) να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση,

ζ) να αποδέχεται και να διευκολύνει κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν. 

5. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων το αντίτυπο 1 παραδίδεται στον δικαιούχο το αντίτυπο 2 παραμένει στο αρμόδιο Τελωνείο και το αντίτυπο 3 αποστέλλεται στη Δ/νση Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Γ.Γ.Δ.Ε.

Η εκδιδόμενη άδεια καταχωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτής κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης αδειών εγγεγραμμένων παραληπτών. 

6. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται: 

α) όταν διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η έκδοσή της, β) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας και του νόμου. 

Η ανάκληση αυτή, συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο. 

7. Το αρμόδιο Τελωνείο κατά την παραλαβή των προϊόντων προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τις Δηλώσεις Παραλαβής σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία που αφορούν στην εν λόγω αποστολή. 

8. Φυσικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, βάσει σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας και βάσει ειδικών διατάξεων για τη δειγματοληψία και έκδοση δελτίων χημικής ανάλυσης όπου απαιτείται. 

9. Εφόσον ο εγγεγραμμένος παραλήπτης διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την καταχώριση της Δήλωσης παραλαβής προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς. 

10. Σε περίπτωση που ο ίδιος παραλήπτης παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα και σε άλλο ή άλλους τόπους παραλαβής πέραν της έδρας του, οι εν λόγω τόποι παραλαβής θα δηλώνονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου και η παρεχόμενη εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην εκάστοτε παραλαμβανόμενη ποσότητα.

Στην περίπτωση αυτή, για τη διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων, η Ειδοποίηση Παραλαβής και η Δήλωση Παραλαβής με τα σχετικά συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του εγγεγραμμένου παραλήπτη.

Το εν λόγω τελωνείο, εφόσον κρίνει βάσει των προαναφερθέντων, ότι θα πρέπει να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος αποστέλλει αντίγραφο της υποβληθείσας για την επικείμενη παραλαβή Ειδοποίησης Παραλαβής στο τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου θα εκφορτωθούν τα εμπορεύματα για τον προγραμματισμό της διενέργειας του φυσικού ελέγχου και στη συνέχεια αντίγραφο της Δήλωσης Παραλαβής για τη διασταύρωση των στοιχείων.

Τα αποτελέσματα της διενέργειας του ελέγχου αποστέλλονται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

Άρθρο 11 

Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής 

Α. Όροι και Προϋποθέσεις 

1. Για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας εκτός καθεστώτος αναστολής από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται χορήγηση έγκρισης από το αρμόδιο τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση της επιχείρησης παραγωγής, το οποίο αποτελεί και το τελωνείο ελέγχου του, κατόπιν υποβολής αίτησης του ενδιαφερόμενου. 

2. Με την εν λόγω αίτηση προσκομίζονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων παραγωγής. 

β) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή και/ή χρήση του ακινήτου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, κ.λπ. 

γ) Αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

δ) Βεβαίωση - έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους σχετικά με την πυρασφάλεια.

Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης - έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τη χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

ε) Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριότητα στα προϊόντα αυτά (εγγραφή στο ΓΕΜΗ, έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ., κ.λπ.) 

ζ) Πάγια εγγύηση ίση με το 5% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που κατά δήλωσή του θα παραχθούν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο. 

Η παρεχόμενη εγγύηση μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Το δικαίωμα επιλογής του είδους της εγγύησης ανήκει στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γίνεται αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.

Η εν λόγω εγγύηση καλύπτει την περίπτωση κατά την οποία γεννάται η υποχρέωση καταβολής των φόρων κατά τη διαδικασία παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής 

3. Κατόπιν της υποβολής των ανωτέρω και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται έγκριση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία είναι τριετούς διάρκειας και για την ανανέωσή της απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτά δεν επανυποβάλλονται. Εφόσον πριν από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω έγκρισης τροποποιηθούν ορισμένα στοιχεία αυτής, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για την τροποποίηση της έγκρισης. 

4. Αντίγραφο της κατά τα ανωτέρω έγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/ νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

Β. Υποχρεώσεις προσώπου στο οποίο έχει εγκριθεί η παραγωγή εκτός καθεστώτος αναστολής. 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εγκριθεί η παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας εκτός καθεστώτος αναστολής, υποχρεούται: 

α) Να καταχωρεί ημερησίως στο Δελτίο Παραγωγής (του Παραρτήματος ΙV της παρούσας) τις ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων και να υποβάλλει εβδομαδιαίως συγκεντρωτική κατάσταση με συνημμένα τα εν λόγω Δελτία, εφόσον υπάρχει παραγωγή, στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (fax, e-mail, κ.λπ.) 

Η εν λόγω τελωνειακή αρχή καταχωρεί τα συνημμένα Δελτία Παραγωγής κατ’ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Δελτίων Παραγωγής. 

β) Να καταβάλλει τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, στην οριζόμενη από την περίπτωση, γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 όπως ισχύει. 

γ) Να τηρεί ειδικό γραμμογραφημένο βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή, (ως το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος VIΙ) στο οποίο να καταχωρεί τα παραγόμενα προϊόντα.

Σε περίπτωση που το εν λόγω βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώριση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος της καταχώρισης των στοιχείων της εταιρίας στο οικείο τελωνείο ελέγχου, για σχετική εκ των προτέρων έγκριση.

Αντί του Βιβλίου αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται το Βιβλίο Αποθήκης που προβλέπεται από τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτό όλα τα αναγκαία στοιχεία. 

δ) Να υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, δήλωση για τις ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν ή μεταποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος για τον υπολογισμό της παρεχόμενης εγγύησης. 

ε) Να ενημερώνει την αρμόδια Τελωνειακή αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για την έγκριση και να παρέχει τα επιβαλλόμενα τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα. 

στ) Να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση και να προβαίνει σε απογραφή αν κριθεί αναγκαίο από την Τελωνειακή Αρχή. 

ζ) Να δέχεται και να διευκολύνει οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, της Τελωνειακής Αρχής και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της. 

Γ. Ανάκληση έγκρισης 

Η κατά τα ανωτέρω έγκριση ανακαλείται: 

α) όταν διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η έκδοσή της, β) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από το νόμο ή την παρούσα. 

Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο. 

Δ. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον επιθυμούν, δύνανται να λειτουργούν υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εφόσον λάβουν άδεια φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρo 3 της παρούσας. 

Εφόσον ορισμένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης έχουν ήδη προσκομιστεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την χορήγηση της έγκρισης παραγωγής των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας, αυτά δεν επανυποβάλλονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

Άρθρο 12 

Χρόνος επιβολής Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ - Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης 

1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και με τον συντελεστή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 

α. Ως προς την εισαγωγή, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. 

β. Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος μέλος, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της Δήλωσης Παραλαβής, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης. 

γ. Ως προς την εγχώρια παραγωγή εκτός του καθεστώτος αναστολής, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία του Δελτίου Παραγωγής. 

δ. Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής. 

2. Η διαδικασία και οι διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου (Δ.Ε.Φ.Κ./Ε.Δ.Ε.), με τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Στην περίπτωση εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη υποβάλλεται από τον υπόχρεο Δ.Ε.Φ.Κ. συνολικά για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση κατά τον προηγούμενο της υποβολής του παραστατικού μήνα. 

3. Ο αναλογών Φ.Π.Α. βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με το ίδιο παραστατικό έγγραφο, με το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ο φόρος κατανάλωσης. Η βεβαίωση και είσπραξη του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται επί της φορολογητέας αξίας, όπως διαμορφώνεται βάσει των άρθρων 19 και 20 του ν. 2859/2000. Ειδικότερα: 

α. Κατά την εισαγωγή, η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2859/2000

β. Κατά την απόκτηση από άλλο κράτος μέλος και σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2859/2000, ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του αναλογούντος Φ.Π.Α., λαμβάνεται υπόψη η αξία ενδοκοινοτικής απόκτησης των προϊόντων. 

γ. Κατά την παραγωγή των προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000

δ. Κατά την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων, με βάση τα οποία διαμορφώνεται η φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000

ε. Ο φόρος κατανάλωσης περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του Φ.Π.Α. 

Άρθρο 13 

Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών 

1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των εισροών του κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/ Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», με την υποβληθείσα Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) προς την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, πέραν της φορολογικής τους αποθήκης, η έκπτωση διενεργείται για τις εισροές αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται μόνο με τη φορολογική τους αποθήκη προϊόντων υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης. 

Με την Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ο υπόχρεος συνυποβάλει συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α΄) παραστατικά καθώς και τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ανακύψει από την προηγούμενη φορολογική περίοδο. Ειδικότερα, ανά στίχο θα αναφέρονται: 

α) η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, 

β) το είδος και ο αριθμός του παραστατικού που αφορά στην αγορά ή την εισαγωγή ή την παροχή υπηρεσιών, 

γ) η επωνυμία εκδότη παραστατικού, η περιγραφή του αγαθού ή των υπηρεσιών η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών, 

δ) το ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό, 

ε) στον πρώτο στίχο κάθε σελίδας το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου και το τυχόν ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση που μεταφέρεται από την προηγούμενη σελίδα, 

στ) στο τέλος κάθε σελίδας ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων παραστατικών και το συνολικό ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση. 

2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται για τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής.

Εφόσον το φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο του μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, αλλά παρελήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται επί του φορολογικού στοιχείου από τον υπόχρεο στην απόδοση του Φ.Π.Α. εγκεκριμένο αποθηκευτή η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την αντίστοιχη ημερομηνία καταχώρισης στα λογιστικά του αρχεία. 

3. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησής του τα ανωτέρω πρωτότυπα δικαιολογητικά στοιχεία που αναγράφονται επί της συγκεντρωτικής κατάστασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014

4. Στην περίπτωση που το προς έκπτωση ποσό Φ.Π.Α. εισροών, είναι μεγαλύτερο από το προς καταβολή ποσό Φ.Π.Α. εκροών, η προκύπτουσα κάθε φορά διαφορά του φόρου που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το χρόνο υποβολής της Δ.ΕΦ.Κ., δύναται να συμψηφισθεί με το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των μεταγενέστερων Δ.Ε.Φ.Κ.. Η προς συμψηφισμό διαφορά του φόρου σημειώνεται και παρακολουθείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είτε χειρόγραφα είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ICISnet.

Σε περίπτωση επιστροφής Φ.Π.Α. από Δ.Ο.Υ. βάσει του άρθρου 34 του ν. 2859/2000, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να ενημερώσει την τελωνειακή αρχή ώστε να διαγραφεί η προς συμψηφισμό διαφορά του φόρου. 

5. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής που διαθέτει περισσότερες από μία φορολογικές αποθήκες, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με μεταφορά του προς έκπτωση ποσού από μία φορολογική του αποθήκη σε άλλη, με ανάλογη εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1235/2014 (ΦΕΚ 3075/Β΄) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 

6. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται η ΔΕΦΚ προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και δύναται να απορρίπτει παραστατικά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Οι ΕΛ.Υ.Τ. δύνανται να προβαίνουν σε εκ των υστέρων ελέγχους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΛΕΓΧΟΙ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 14 

Έλεγχοι - Κυρώσεις 

1. Η διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και εσωτερική διακίνηση των εν λόγω προϊόντων γίνεται κατά περίπτωση, κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης διαφόρων παραγόντων κινδύνου ή άλλων πληροφοριών, προκειμένου για την επαλήθευση του είδους των προϊόντων και την καταμέτρηση της δηλωθείσας ποσότητας αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα σχετικά παραστατικά παραγωγής, παραλαβής ή διακίνησης καθώς και τα συνοδευτικά λογιστικά στοιχεία. 

2. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο-αποθηκευτή αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που υποβάλλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 

3. Διενεργείται τακτικός ή έκτακτος έλεγχος των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου αυτών, προκειμένου για τη διασφάλιση της ορθής επιβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Έκτακτος έλεγχος διενεργείται και από οποιαδήποτε αρμόδια ελεγκτική αρχή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

4. Εάν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων, διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων ή ότι δεν εισήχθη στη φορολογική αποθήκη το σύνολο ή μέρος της δηλωθείσας ποσότητας των εν λόγω προϊόντων ή ότι εξήχθησαν/απεστάλησαν προϊόντα χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων διατυπώσεων και χωρίς την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001

5. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 15 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν παράξει, εισάγει από Τρίτη Χώρα ή αποκτήσει από άλλο Κράτος - Μέλος στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, όχι νωρίτερα από την 1.1.2016 και βρίσκονται στην κατοχή τους την 31η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς να έχουν διατεθεί προς πώληση, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων αυτών που έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία αυτή.

Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές άμεσα και το αργότερο μέχρι την 31.01.2017. 

2. Πρόσωπα που θα αιτηθούν άδεια φορολογικής αποθήκης 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας άδεια φορολογικής αποθήκης, υποχρεούνται να υποβάλλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι την 15.02.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία της.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών.

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 3 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 3 της παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων. 

β) Τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται άμεσα, κατόπιν της έκδοσης των εν λόγω αδειών, να εισάγουν τα προϊόντα της προηγούμενης παραγράφου στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής.

Η χρέωση των προϊόντων αυτών στην φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση τη προαναφερθείσα δήλωση με την υποβολή από τον υπόχρεο στο αρμόδιο τελωνείο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου παραστατικού, ήτοι Δελτίο Παραγωγής, Δήλωση Παραλαβής, Δήλωση Διακίνησης ή Αίτηση Επανεισαγωγής. 

γ) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των δηλωθέντων κατά την παράγραφο 1 της παρούσας προϊόντων πριν την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών, κατ΄ αναλογία με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση της παραγράφου 1 της παρούσας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Για τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία δεν θα εισαχθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δήλωση ΕΦΚ για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως την ημερομηνία αυτή. 

3. Πρόσωπα που θα αιτηθούν άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας, τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα Κ-Μ σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών.

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 10 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για την χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων. 

β) Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δηλώνουν τα προϊόντα που κατέχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017.

Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ. 

4. Πρόσωπα που θα αιτηθούν έγκριση παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής 

α) Οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων, οι οποίοι θα αιτηθούν να λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας και δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια φορολογικής αποθήκης, υποχρεούνται να υποβάλλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι την 15.02.2017 αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στη χορήγησή της.

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 11 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 31.5.2017.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

β) Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα που κατέχουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας και υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017.

Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ. 

5. Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών/εγκρίσεων των ανωτέρω παραγράφων της παρούσας, οι χορηγηθείσες άδειες/εγκρίσεις ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι αναλογούσες στα προϊόντα φορολογικές επιβαρύνσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Άρθρο 16 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2016 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!