Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ', Α' 
210 3375001 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Μ. Βλάχου, Β. Γιοβά  
Τηλέφωνο:210 3375149,  
Fax:210 3375317-8 

ΑΔΑ: ΩΡΠΔΗ-47Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979

Απαντώντας σε προφορικά και γραπτά ερωτήματα, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία

2. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 30η Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. 

3. Επίσης, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του παραπάνω άρθρου και νόμου, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4374/2016, ορίζεται ότι εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2015, η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, παρατάθηκε με την ΑΥΟ - ΠΟΛ. 1105/2016 (ΦΕΚ Β' 2205) μέχρι 25.7.2016. 

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για το φορολογικό έτος 2015, μπορούσαν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 15 Αυγούστου 2016

Όσον αφορά στην καταβολή του φόρου, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1041/2016, όπως συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1096/2016, αυτή ορίστηκε να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και η δεύτερη μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!