Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016 Επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη γεωργία

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016

ΦΕΚ Β’ 3155/30.09.2016

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα την παράγραφο 5, του άρθρου 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9/2008), με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/2012) και την υποπαράγραφο Δ5, της παραγράφου Δ΄, του άρθρου 2, Μέρος Β΄, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ Α΄ 70/1991).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α΄ 46/2001).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 44, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - Ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄90), όπως ισχύουν.

6. Την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/2014).

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β.1166416ΕΞ2015/28-12-2015 ΑΥΟ περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, ανά αγροτική δραστηριότητα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).

10. Την από 11-8-2016 πρόταση της Επιτροπής για τη μελέτη, αξιολόγηση και καθορισμό των δεικτών μηχανικής απασχόλησης.

11. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 486/90257/9-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με τον καθορισμό του συντελεστή βαρύτητας ειδικών συνθηκών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες των ετών 2015 και 2016.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

14. Την αριθμ. Δ6 Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ Β΄ 865), όπως ισχύει.

15. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει.

16. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

17. Την αριθμ. Y14/3-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144/6-10-2015).

18. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168/9-10-2015).

19. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ......» (ΦΕΚ Α΄ 114).

20. Την υπ’ αριθμ. 121/2015 Γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ., με ασφαλιστικές εισφορές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.

21. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται για τα έτη 2015 και 2016 οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα πρόσωπα προς επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για την χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως και 30-9-2015, και διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-10-2015 έως και 31-12-2015, καθώς και για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 30-9-2016, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσειςδηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί - συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα συνημμένα Παραρτήματα I(Α) και Ι(Β) της παρούσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι και τα νομικά πρόσωπα, που προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 5 της με αριθμ. 4985/21-6-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1026/2-7-2010) και τα στοιχεία των αιτήσεων - δηλώσεών τους για την ενιαία ενίσχυση, όπως είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ ΙΙΙ, IV, V τα οποία αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3. Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 1-1-2015 έως και 30-9-2016 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

Άρθρο 2

Όροι, προϋποθέσεις, προσδιορισμός ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται για τη χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως και 30-9-2015 σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ για τη χρονική περίοδο από 1-10-2015 έως και 31-12-2015, καθώς και για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως και 30-9-2016 σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για τα έτη 2015 και 2016 ορίζεται σε 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και των ως άνω συντελεστών ΕΦΚ εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως και 30-9-2015 και διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-10-2015 έως και 31-12-2015 καθώς και από 1-1-2016 έως και 30-9-2016. H επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα
πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων σε μία ή περισσότερες δόσεις.
Το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του μειωμένου συντελεστή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία της παραγράφου 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, ορίζεται για το έτος 2015 μεσοσταθμικά, λόγω αναπροσαρμογών των συντελεστών ΕΦΚ, σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ για το έτος 2016 ορίζεται σε ενενήντα επτά (97) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, λόγω ισχύος αυτού έως τις 30-9-2016.

2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παραρτήματα ΙΙ και IV) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παραρτήματα ΙΙΙ και V). Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου
κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια, καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.

3. Ειδικότερα, κατ’ έτος ορίζεται και συντελεστής βαρύτητας ειδικών συνθηκών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις, περίοδος ξηρασίας ή συνδυασμός και των δύο κ.λπ.) με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι δείκτες των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Για τα έτη 2015 και 2016 ο συντελεστής αυτός λαμβάνει την τιμή 1.

4. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V της παρούσης.

5. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης (προσώπου ή συνεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 3

Διαδικασία επιστροφής

1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται άπαξ σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V της παρούσης και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη ΔΗΛΕΔ, η οποία προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία τους. Ειδικότερα η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης.

Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις με τους δικαιούχους σε ηλεκτρονική μορφή, με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν ανά δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας κάθε δικαιούχου στη ΔΗΛΕΔ, προκειμένου να προσδιοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε.

3. Κατά την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους δικαιούχους της παρ. 5 του άρθρου 78 του Τελωνειακού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄ 170) και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - Ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα]. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Ειδικότερα, από το προς επιστροφή ποσό του φόρου και κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού και της παρακράτησης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 42 παρ. 1 και 48 παρ. 2 του Κ.Φ.Δ. (περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση), παρακρατείται ποσό μέχρι το ύψος οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

4. Ο έλεγχος για την ύπαρξη οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιείται από τη ΔΗΛΕΔ στα πληροφοριακά συστήματα τελωνείων (Icisnet) και ΔΟΥ (Taxis), ενώ για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. η ΔΗΛΕΔ ενημερώνεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Α. Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη στα Τελωνεία προς συμψηφισμό.

Η ΔΗΛΕΔ δημιουργεί νέο ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο εμφανίζεται ανά δικαιούχο σε ξεχωριστές στήλες τόσο το αρχικά προσδιορισμένο ποσό επιστροφής όσο και το οφειλόμενο στα τελωνεία ποσό.

Η ΔΗΛΕΔ συντάσσει και αποστέλλει στα αρμόδια τελωνεία καταστάσεις με τα ποσά ανά οφειλέτη, προκειμένου αυτά με τη διαδικασία της παραγράφου 5 να προβούν στις ενέργειες είσπραξης με συμψηφισμό των οφειλών των δικαιούχων.
Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Β και Γ της παρούσας παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Β. Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα προς συμψηφισμό.

α) Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένα χρέη προς συμψηφισμό στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα και το αρχικό ποσό της επιστροφής δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο ή αυτό τα υπερβαίνει, αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, τότε για τους δικαιούχους που έχουν μόνο χρέη ατομικά δύναται ο συμψηφισμός να διενεργηθεί κεντρικά.

Εάν μετά την ανωτέρω διαδικασία, υφίσταται ποσό προς επιστροφή στους δικαιούχους, το νέο αρχείο που θα δημιουργηθεί, αφού έχουν προσδιοριστεί και τα ποσά που έχουν συμψηφιστεί λόγω ατομικών χρεών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα, αποστέλλεται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου με τη σειρά της να προσδιορίσει τα οφειλόμενα ποσά στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.).

Μετά από τη σχετική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιστρέφεται το αρχείο στο Γ΄ Τμήμα της ΔΗΛΕΔ ενημερωμένο για κάθε ΑΦΜ, με τα ποσά των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Στη συνέχεια συντάσσεται από την ΔΗΛΕΔ η τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τους συμψηφισμούς, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση αυτή η ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει αρμοδίως, ανά Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο, εκκαθαρισμένα Φύλλα Έκπτωσης συγκεντρωτικά με ποσό ισόποσο των οφειλών που διενεργήθηκε ο συμψηφισμός κεντρικά.

β) Στις λοιπές περιπτώσεις, η διαδικασία συμψηφισμού και παρακρατήσεων, διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει αρμοδίως, ανά Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο, εκκαθαρισμένους ανά δικαιούχο τίτλους επιστροφής - Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), με το εναπομείναν μετά τους συμψηφισμούς στα τελωνεία ποσό.

Μετά τον συμψηφισμό των προς επιστροφή ποσών με τις οφειλές στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα και την παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον υπάρχει εναπομείναν ποσό οι Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα αναζητούν, υποβάλλοντας αιτήματα μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τις οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να γίνουν οι κατά νόμο παρακρατήσεις και αποδόσεις.

Εφόσον απομένουν ποσά προς επιστροφή, αυτά επιστρέφονται από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα στους φορολογικά ενήμερους δικαιούχους. Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου σε εξόφληση του τίτλου πληρωμής (ΑΦΕΚ) εκδίδεται για το εναπομείναν προς επιστροφή ποσό, γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικής Διαχείρισης με αρ. 103470.

Τα Φύλλα Έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά, εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Γ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στα Τελωνεία και στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα βεβαιωμένα χρέη και οι δικαιούχοι είναι φορολογικά ενήμεροι.

Η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους επιστροφής και τα προς επιστροφή ποσά τους, προκειμένου να προσδιορίσει τα προς παρακράτηση οφειλόμενα ποσά στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.).
Μετά από τη σχετική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιστρέφεται το αρχείο στη ΔΗΛΕΔ ενημερωμένο για κάθε ΑΦΜ, με τα ποσά των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

5. Η ΔΗΛΕΔ, ως αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση στην Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, του Γ.Λ. Κράτους, η οποία περιλαμβάνει τα προσδιορισμένα προς επιστροφή ποσά των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και τα προς απόδοση ποσά προς τα Τελωνεία και τους Ο.Κ.Α. για τη διενέργεια της πληρωμής και του συμψηφισμού. Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά μικρότερα ή ίσα των 5 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την τελική συγκεντρωτική κατάσταση της ΔΗΛΕΔ, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, με χρέωση του λογαριασμού 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», αφενός πιστώνει τους λογαριασμούς (IBAN) των Τελωνείων και αφετέρου πιστώνει το λογαριασμό της πληρώτριας Τράπεζας, με το προς επιστροφή ποσό των δικαιούχων και των ΟΚΑ για την επακόλουθη πίστωση των λογαριασμών τους.
Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής, η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο με τους λογαριασμούς (IBAN) των δικαιούχων προσώπων και των Ο.Κ.Α., καθώς και τα ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς.

6. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ των προηγούμενων ετών για τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1. Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να αναζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που, είτε έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, είτε έχουν συμψηφισθεί με τυχόν οφειλές τους, με σχετική πράξη καταλογισμού που θα εκδοθεί από το αρμόδιο Τελωνείο, που βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου. Άρθρο 4
Διαδικασία τακτοποίησης των επιστροφών

Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε αντίστοιχο λογαριασμό του Ισολογισμού. Η τακτοποίηση των επιστροφών και αποδόσεων των φόρων ως αφαιρετικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης για τα προς επιστροφή και απόδοση ποσά που περιλαμβάνει η συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει στις ΔΟΥ τακτοποίησης αναλυτική κατάσταση με τα ποσά επιστροφής και απόδοσης και τους ΚΑ εσόδων που πρέπει να τακτοποιηθούν. Σε συνέχεια οι ΔΟΥ τακτοποίησης εκδίδουν για το συνολικό ποσό των επιστροφών και αποδόσεων γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικής Διαχείρισης με αρ. 103560 και μειώνουν αντίστοιχα τα έσοδα προϋπολογισμού.

Αναφορικά με τα ποσά των επιστροφών που εξοφλούνται μέσω ΔΟΥ χρεώνεται ισόποσα ο Λογαριασμός Χρηματικής Διαχείρισης με αρ. 103557 κατά την ημέρα εξόφλησής τους.

Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πληρώνονται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους. Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής της απαίτησης κατά περίπτωση, η ΔΗΛΕΔ αποστέλλει έγγραφο στην αρμόδια Τράπεζα, ώστε να μεταφέρει με εντολή της, το σύνολο των ανωτέρω ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με ενημέρωση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου, προκειμένου να εμφανιστούν εκ νέου ως έσοδα προϋπολογισμού.

Άρθρο 5

Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, αποκλειστικά στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης, καθόσον οι μειωμένοι συντελεστές των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως και 30-9-2015 και διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη χρονική περίοδο από 1-10-2015 έως και 31-12-2015, καθώς και από 1-1-2016 έως και 30-9-2016 που καθορίσθηκαν για χρήση στη γεωργία, επιτρέπονται για το συγκεκριμένο μόνον σκοπό.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κεντρική βάση δεδομένων του οποίου καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των γεωργών ως Παραρτήματα Ι(Α) και Ι(Β) για την ενιαία ενίσχυση κατόπιν αίτησης - δήλωσης αυτών, υποχρεούται να προβαίνει στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση, προκειμένου να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων αυτών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

2. Το δείγμα των ως άνω προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων με τα αποτελέσματα αυτών, διαβιβάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η οποία τα αποστέλλει στη ΔΗΛΕΔ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αυτά αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την επιστροφή ποσών Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο πρόσωπο.

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις.

Για τις περιπτώσεις που εκκρεμεί η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1, της με αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ 2014 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1214/13-5-2014), εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσης.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Παράρτημα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!