Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ 1124417 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α' 37)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β ' & Δ' 
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Β. Ακριτίδου, 
Αικ. Μυρισίδου, Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο:210 6987411, 412, 469 
FAX:210 6987408, 424 
e-mail:finexcis@otenet.gr 
finexcis@2001 .syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: ΨΩ8ΒΗ-Η5Ν 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1124417 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α' 37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016/21.07.2016 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ. (Β' 2375). 

Α. 1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 61 του εν θέματι αναφερόμενου νόμου 4370/2016 (Α' 37), με τις διατάξεις του οποίου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Α' 152), και με το οποίο προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 22.09. 

2. Επιπλέον, σας κοινοποιούμε και την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21.07.2016 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2375 (ΑΔΑ:ΩΥΩΦΗ-ΡΗ6). 

Οι ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στην εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση ισχύουν από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται για ορισμένες περιπτώσεις από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 2, και από την έναρξη ισχύος της καταργείται η υπ' αριθμ. 218/97/21-05-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθώς και κάθε άλλη σχετική Δ.Υ.Ο που τυχόν ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της εν λόγω απόφασης. 

3. Η ως άνω κοινοποιούμενη απόφαση, εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 91 (παρ. 3) καθώς και του άρθρου 83 (παρ. 4) του ν.2960/01 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζει συνολικά τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες παραλαβής και κατεργασίας από τα οξοποιεία των πρώτων υλών οι οποίες, είτε αυτούσιες (αιθυλική αλκοόλη, προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.04 και 22.06) είτε προκύπτουσες ενδιαμέσως κατόπιν κατεργασίας (προϊόντα του κωδικού ΣΟ 22.06), υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του επιτηδεύματος των οξοποιών για την παραγωγή ξυδιού με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. με στόχο, αφενός τον αποτελεσματικό και ευέλικτο έλεγχο των μονάδων παραγωγής για τη διασφάλιση τόσο της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων όσο και της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και αφετέρου, την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης και κατάχρησης των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. 

Πέραν των ανωτέρω, με την εν λόγω απόφαση, αποσαφηνίζεται και το εφαρμοστέο διαδικαστικό πλαίσιο όσον αφορά στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Χημικές Υπηρεσίες και Τελωνεία) κατά περίπτωση. 

Β. Αν και η κοινοποιούμενη απόφαση είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθούν επιγραμματικά τα ακόλουθα:

1. Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1-2 αυτής καθορίζεται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές (τόσο για την παρακολούθηση της αιθυλικής αλκοόλης και των λοιπών υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. πρώτων υλών που προορίζονται για οξοποίηση όσο και για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.) καθώς και τα δικαιούχα παραλαβής πρόσωπα.

Επιπλέον με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω άρθρων γίνεται η απαραίτητη διάκριση των οξοποιείων, αναλόγως των πρώτων υλών που κατεργάζονται, ενώ τίθενται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις αυτών. 

2. Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 3-5), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 (γ) και 4 του άρθρου 83 του ν.2960/01, καθορίζονται ρητά αφενός οι όροι και οι αναγκαίες διατυπώσεις, τόσο για την έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης όσο και για τον καθορισμό της δυναμικότητας των οξοποιείων, αφετέρου οι διαδικασίες παράδοσης και εισόδου μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στα κατεργαζόμενα (και) αιθυλική αλκοόλη οξοποιεία για τη παραγωγή ξυδιού, ως και η διαδικασία για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. 

Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι, με τα ανωτέρω άρθρα επέρχονται σημαντικές αλλαγές ως προς τις διαδικασίες παραλαβής και μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τα οξοποιεία για την παραγωγή ξυδιού σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες. Επί της εν λόγω διαδικασίας σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 • Η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται μόνο κατόπιν προηγούμενης απόφασης έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης η οποία εκδίδεται, σε ετήσια βάση, από την αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης του Γ.Χ.Κ. και ισχύει μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αφορά η παραλαβή και η μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης.

  Για τη χορήγηση της ως άνω έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης υποβάλλεται, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη εκάστου έτους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (Χημική και Τελωνειακή Υπηρεσία) σχετική αίτηση-δήλωση από την ενδιαφερόμενη οξοποιία. 
   
 • Κατά την πρώτη φορά χορήγησης έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης σε οξοποιείο, η σχετική αίτηση-δήλωση οφείλει να λαμβάνει από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου ειδικό, χαρακτηριστικό και μοναδικό κωδικό αριθμό. Για το σκοπό αυτό, και μέχρι την υλοποίηση της σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, τυχόν αιτήσεις-δηλώσεις που κατατίθενται για πρώτη φορά από τις οξοποιείες για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, θα καταχωρούνται από το Τελωνείο Ελέγχου σε ειδικό βιβλίο και θα λαμβάνουν μοναδικό κωδικό αριθμό (αύξων αριθμός βιβλίου) ο οποίος θα πρέπει να κοινοποιείται τόσο στη Διεύθυνσή μας όσο και στην συναρμόδια Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης του Γ.Χ.Κ. μαζί με τα πλήρη στοιχεία της οξοποιείας (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση κλπ.). 
   
 • Η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., από φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση, εκτός των άλλων, της προηγούμενης μετουσίωσης αυτής εντός της φορολογικής αποθήκης από την οποία θα παραληφθεί η σχετική ποσότητα.

  Μετά την μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης κατά τα προβλεπόμενα, και τη χρέωση των σχετικών ποσοτήτων μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στη φορολογική αποθήκη του αποθηκευτή-προμηθευτή μέσω του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του ICISnet, ο υπόχρεος (οξοποιός) υποβάλει Δήλωση Ε.Φ.Κ. στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης, συμπληρωμένη δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατελείας και με τα πλήρη στοιχεία εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή. 

  Ο αναλογών ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-προμηθευτή με την υποβολή Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ). 
   
 • Ωστόσο, η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση, από άλλο Κράτος-Μέλος ή από Τρίτη χώρα, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο οξοποιός έχει λάβει προηγουμένως άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης κατά τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ. Φ.883/530/16-09-99 ΑΥΟ (Β' 1872) και Φ.639/447/14-08-02 ΑΥΟΟ (Β' 1109) και η αιθυλική αλκοόλη παραλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις του οξοποιείου αμετουσίωτη, τηρουμένων επιπλέον και των διατυπώσεων που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ν.2960/01 (χρήση e-ΔΕ κλπ.), παρουσία των εντεταλμένων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ελέγχου. 

  Κατά τα λοιπά, τηρούνται κατ' αναλογία οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 τις κοινοποιούμενης απόφασης διαδικασίες για την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ., τη θέση σε ανάλωση του προϊόντος και τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής. Σημειώνεται ότι, στην προκειμένη περίπτωση, όλες οι διατυπώσεις τηρούνται από το Τελωνείο Ελέγχου το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης. 
   
 • Τέλος σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση, η οριστικοποίηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. διενεργείται πάντα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή ξυδιού, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 11 της κοινοποιούμενης απόφασης. 

3. Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β', και ειδικότερα με το άρθρο 7, καθορίζονται οι όροι και οι διατυπώσεις για την παραλαβή και κατεργασία από τα οξοποιεία των λοιπών, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4303/2014.

Επισημαίνεται ότι βάσει των καθοριζομένων στο άρθρο 7, η παραλαβή και κατεργασία των ως άνω πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού από τα λειτουργούντα οξοποιεία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής ειδικής αδείας κατεργασίας της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, η οποία χορηγείται σε ετήσια βάση (ισχύουσα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η υποβαλλόμενη, εκ μέρους της οξοποιίας, αίτηση-δήλωση) και η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται αρμοδίως στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου.

Επ' αυτού σημειώνεται ότι η εν λόγω ειδική άδεια κατεργασίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις οξοποιείων που κατεργάζονται μόνον οίνους (κωδικός Σ.Ο. 22.04) καθώς και προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06, εκτός από τα λαμβανόμενα από την κατεργασία της ξηράς σταφίδας. 

Περαιτέρω, το άρθρο 8 ρυθμίζει εν γένει τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των προς οξοποίηση προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 καθώς και τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν.2960/01 

Ως προς τις προβλεπόμενες επί του άρθρου αυτού διαδικασίες σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

α. Ως προς μέρος Ι.

Πρώτες ύλες υποκείμενες αυτούσιες σε Ε.Φ.Κ.: 

 • Για την παραλαβή και τη χορήγηση απαλλαγής από το Ε.Φ.Κ. των εν λόγω προς οξοποίηση πρώτων υλών, οι οποίες παραλαμβάνονται αυτούσιες και είναι υποκείμενες σε Ε.Φ.Κ., υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα (παραλήπτης οξοποιός) Δήλωση Ε.Φ.Κ στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης, η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται, μεταξύ άλλων, τόσο με τον κατάλληλο κωδικό ατελείας όσο και με τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή. 
   
 • Δεδομένου ότι η μετουσίωση των πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται πάντα στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε οξοποιίας και λαμβανομένου υπόψη ότι, οι εν λόγω πρώτες ύλες (εν προκειμένω οίνοι ή προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06), είναι υποκείμενες σε Ε.Φ.Κ. ως γνωστόν, απαιτείται, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, και η κατάθεση από τον υπόχρεο (παραλήπτη οξοποιό) εγγύησης στο οικείο Τελωνείο Παράδοσης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του αναλογούντος Ε.Φ.Κ., για την περίπτωση που διαπιστωθεί η μη νόμιμη χρησιμοποίηση των παραληφθέντων προϊόντων ή διαπιστωθεί έλλειμμα κατά τη διακίνηση και την παραλαβή αυτών. 

  Επ' αυτού, για τις περιπτώσεις συχνών παραλαβών πρώτων υλών προς οξοποίηση, κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης, στο οικείο Τελωνείο Παράδοσης, πάγιας εγγύησης (ετήσιας διάρκειας), η οποία υπολογίζεται στο 6% επί του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα παραληφθέντα κατά το προηγούμενο έτος προϊόντα προς οξοποίηση. 
   
 • Η οριστικοποίηση της χορηγούμενης απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., η τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού (Δήλωση Ε.Φ.Κ.) και η αποδέσμευση της κατατεθείσας εγγύησης διενεργείται βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου μετουσίωσης και της προσαρτημένης σε αυτό σχετικής οριστικής έκθεσης χημικής εξέτασης. 

  Σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης, οι διαφορές βεβαιώνονται συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, το οποίο κοινοποιείται στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης εν μέρει ή εν όλω, κατά περίπτωση. 
   
 • Ο αναλογών, στις παραλαμβανόμενες προς οξοποίηση πρώτες ύλες, ΦΠΑ καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-προμηθευτή με την υποβολή Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ). 
   
 • Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους-Μέλους τηρούνται κατά περίπτωση και οι διατυπώσεις του άρθρου 113 του ν.2960/01 (διαδικασία εγγεγραμμένου ή περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη και χρήση e-ΔΕ).

  Η παραλαβή των σχετικών προϊόντων διενεργείται παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ελέγχου, τηρουμένων κατά τα λοιπά (υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. και χορήγηση σχετικής απαλλαγής) κατ' αναλογία των προβλεπομένων διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην κοινοποιούμενη απόφαση για την παραλαβή προϊόντων προς οξοποίηση από φορολογική αποθήκη που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

  Στις περιπτώσεις αυτές, ο αναλογών επί της ενδοκοινοτικής απόκτησης ΦΠΑ καταβάλλεται από τον υπόχρεο οξοποιό, με την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., και υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00. 

β. Ως προς το μέρος ΙΙ.

Πρώτες ύλες από την κατεργασία των οποίων παράγονται προϊόντα του άρθρου 92

 • Η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών διενεργείται καταρχάς υπό την προϋπόθεση ύπαρξης της σχετικής άδειας κατεργασίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 (α) του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης απόφασης, παρουσία χημικού υπαλλήλου της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου. 
   
 • Για την κατεργασία κάθε ποσότητας πρώτης ύλης, ο οξοποιός οφείλει, ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλει σχετική δήλωση-γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες Ελέγχου (δηλαδή και στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου). 
   
 • Για τα ενδιαμέσως παραγόμενα προϊόντα του άρθρου 92 του ν.2960/01, τα οποία προκύπτουν από την κατεργασία των παρεληφθεισών πρώτων υλών προς παραγωγής ξυδιού, ο εκάστοτε οξοποιός οφείλει να υποβάλει, άμεσα, στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου (το οποίο λειτουργεί εν προκειμένω και ως Τελωνείο Παράδοσης) Δήλωση Ε.Φ.Κ. (κατά τα γνωστά, συμπληρώνοντας δεόντως τον κωδικό ατελείας και τα πλήρη στοιχεία του οξοποιού) για τη θέση τους σε ανάλωση και τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., αλλά και την καταβολή του αναλογούντος στην παραχθείσα ποσότητα ΦΠΑ (βάσει του κόστους παραγωγής του υποκείμενου σε Ε.Φ.Κ. προϊόντος - άρθρο 19 του ν. 2859/00). Μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση νόμιμης χρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων. 
   
 • Για την τεκμηρίωση της χορηγούμενης απαλλαγής από τον ΕΦ.Κ. και την τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού (Δήλωση Ε.Φ.Κ.) τηρούνται κατ' αναλογία οι προβλεπόμενες στο μέρος Ι. του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης απόφασης διαδικασίες και διατυπώσεις. 

4. Στο Κεφάλαιο Γ' (άρθρα 9-11) καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης χημικής εξέτασης, οι υποχρεώσεις των οξοποιών καθώς και οι διαδικασίες και διατυπώσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των οξοποιείων. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 6) της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπεται η διαδικασία καθώς και ο χρόνος πραγματοποίησης του ελέγχου για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. ενώ καθορίζονται και οι περιπτώσεις παραβάσεων και κυρώσεων με την επιφύλαξη πάντα και των σχετικών διατάξεων των νόμων 2960/01, 2969/01 και 4303/14. 

5. Στο άρθρο 12 προβλέπονται ορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις προς αποφυγή δυσλειτουργιών για τα ήδη λειτουργούντα οξοποιεία και για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη απόφαση. 

Γ. Ως προς τους κωδικούς ατελείας που θα πρέπει να συμπληρώνονται στη Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τη χορήγηση της εκάστοτε απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. για την παραγωγή ξυδιού, αναλόγως των πρώτων υλών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 • Για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από το Ε.Φ.Κ της παραλαμβανόμενης προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης, η θέση 37β της Δήλωσης Ε.Φ.Κ συμπληρώνεται με τον κωδικό απαλλαγής S33 (απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. για την παραγωγή ξυδιού, καταβολή ΦΠΑ με Συγκεντρωτική Δήλωση). 
   
 • Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των παραλαμβανόμενων προς οξοποίηση προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 (άρθρο 8, μέρος Ι.) το σχετικό πεδίο (37β) συμπληρώνεται με τον κωδικό απαλλαγής S57 όταν τα εν λόγω προϊόντα παραλαμβάνονται από φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου ο αναλογών ΦΠΑ να καταβληθεί κανονικά από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-προμηθευτή με Συγκεντρωτική Δήλωση ενώ, στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους-Μέλους η Δήλωση Ε.Φ.Κ. συμπληρώνεται με τον κωδικό απαλλαγής S58, προκειμένου ο αναλογών ΦΠΑ να καταβληθεί άμεσα από τον οξοποιό με την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του μέρους Ι. του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης απόφασης. 
   
 • Τέλος, για την περίπτωση χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των προϊόντων του άρθρου 92 του ν.2960/01 τα οποία προέρχονται από την κατεργασία των λοιπών πρώτων υλών σύμφωνα με το μέρος ΙΙ. του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης απόφασης, το σχετικό πεδίο (37β) της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. συμπληρώνεται με τον κωδικό ατελείας S58, προκειμένου ο αναλογών ΦΠΑ να καταβληθεί άμεσα από τον οξοποιό με την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.α. του μέρους ΙΙ. του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης απόφασης. 

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαίσια της αποφυγής φαινομένων καταστρατήγησης και κατάχρησης των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. αλλά και για τη διευκόλυνση του εμπορίου, την ενίσχυση της νόμιμης επιχειρηματικότητας και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους και για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις και την κοινοποιούμενη απόφαση και να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνσή τους και την ταχεία διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους καθώς, μέρος των συναλλασσομένων, δεν είχαν ως σήμερα υποχρεώσεις έναντι των τελωνειακών αρχών. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!