Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12 Β 1168995 ΕΞ 2014 Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210-3375312 
ΦΑΞ: 210-3375001 

Αθήνα, 23/12/2014 - 14:12 19 
Δεκεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ. Δ12 Β  1168995 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. 

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ορίζεται ότι γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 1).

Τα πιο πάνω γραφεία ή υποκαταστήματα απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά η κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για το εισόδημα τους, που αποκτάται από εργασίες ή παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των οριζόμενων στην ίδια παράγραφο προϋποθέσεων (παρ. 3). 

3. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα πιο πάνω πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το κατονομαζόμενο στις ίδιες διατάξεις εισόδημα, με το παρόν γίνεται δεκτό ότι τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη χώρα μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, για το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 εισόδημα.

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά, εφόσον αποκτούν εισόδημα που δεν προέρχεται από τις δραστηριότητες που προσδιορίζονται στη σχετική άδεια εγκατάστασής τους, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος, μόνο για τα εισοδήματα αυτά.

Τα αναφερόμενα πιο πάνω ισχύουν και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 σε αυτό το άρθρο και νόμο. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!