Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2229/2021 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 3375312
Email : deaf@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 6Θ1Ν46ΜΠ3Ζ-8Ξ4

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ: Ε. 2229

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αποσαφηνίζει θέματα επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους επιτηδεύματος

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας

α) την τοποθέτηση και λειτουργία ηλεκτροφορτιστών ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων σε χώρους τρίτων και

β) την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για μικρή χρονική διάρκεια


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (νυν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται σε οκτακόσια (800) ή χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον πληθυσμό των πόλεων που ασκείται η εμπορική επιχείρηση, ενώ με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι το ως άνω τέλος ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1167/2.8.2011 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'1835), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης.

3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4484/2017 (Α'110), ορίζεται ότι ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα (σχετ. η ΠΟΛ. 1156/2017 εγκύκλιος).

4. Στην υπηρεσία μας έχουν υποβληθεί ερωτήματα σχετικά με το αν δημιουργούνται επαγγελματικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Τοποθέτηση και λειτουργία ηλεκτροφορτιστών ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων σε χώρους τρίτων, όπου η λειτουργία των φορτιστών γίνεται απευθείας από τον τελικό χρήστη/καταναλωτή με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η τιμολόγηση αυτού χωρίς την παρουσία και διαμεσολάβηση υπαλλήλου της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τους φορτιστές.

β. Σημεία στάθμευσης οχημάτων, από τα οποία πελάτες εταιρειών με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες carsharing ή αλλιώς «Διαμοιρασμός Οχημάτων» (ενοικίαση οχημάτων για μικρή χρονική διάρκεια, βάσει της οποίας γίνεται η χρέωση των χρηστών), παραλαμβάνουν τα προς ενοικίαση οχήματα, τα οποία είναι διαθέσιμα στα σημεία αυτά όλες τις ημέρες/ώρες. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση ενός οχήματος (κράτηση, ενοικίαση, (ξε)κλείδωμα), αλλά και η τιμολόγηση των υπηρεσιών πραγματοποιούνται, αντίστοιχα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς την παρουσία και διαμεσολάβηση υπαλλήλου της εταιρίας, ενώ το σχετικό παραστατικό αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λήπτη της υπηρεσίας.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις, παρόλο που στα επιμέρους σημεία φόρτισης ή στάθμευσης, κατά περίπτωση, δύναται να ενεργείται συναλλακτική δραστηριότητα, η διαχείριση των σημείων αυτών γίνεται κεντρικά και συνολικά για όλα τα σημεία εξυπηρέτησης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τα επιμέρους σημεία φόρτισης ή στάθμευσης οχημάτων αποτελούν τμήματα ενός δικτύου, το οποίο εμφανίζεται προς τους πελάτες/καταναλωτές ως ενιαίο.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

α. Τα σημεία φόρτισης σε χώρους τρίτων, στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν ηλεκτροφορτιστές, δε θεωρούνται υποκαταστήματα για σκοπούς επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, καθόσον δε θεωρείται ότι δημιουργείται επαγγελματική εγκατάσταση στους χώρους τρίτων με την τοποθέτηση των ηλεκτροφορτιστών, οι οποίοι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα και η χρήση αυτών γίνεται απευθείας από τους πελάτες, χωρίς τη φυσική παρουσία του προσωπικού της εταιρίας που τους εκμεταλλεύεται.

β. Τα διάφορα σημεία στάθμευσης των οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας, ομοίως, δε θεωρούνται υποκαταστήματα για σκοπούς επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, καθόσον δε θεωρείται ότι δημιουργείται επαγγελματική εγκατάσταση στα εν λόγω σημεία, από τα οποία οι πελάτες παραλαμβάνουν τα οχήματα κατόπιν αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς την παρουσία προσωπικού της εταιρείας ενοικίασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!