Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1001759 ΕΞ 2018 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Καπούτσου
Τηλέφωνο:210 - 3375312
Fax:210 - 3375001
E-Mail:d12.b@vo.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 9Κ5Φ46ΜΠ3Ζ-ΥΚΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1001759 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται σε οκτακόσια (800) ή χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον πληθυσμό των πόλεων που ασκείται η εμπορική επιχείρηση, ενώ με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι το ως άνω τέλος ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονομικά έτη 2013 και επόμενα. Τα ποσά που επιβάλλονταν για τα οικονομικό έτος 2012 ανέρχονται σε τετρακόσια (400) ευρώ, πεντακόσια (500) ευρώ και τριακόσια (300) ευρώ αντιστοίχως.

2. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 της ΠΟΛ. 1167/2.8.2011 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης.

3. Περαιτέρω, η Διοίκηση με το 1023829/147/0015/16-03-1999 έγγραφο, αναφορικά με το αν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα τα κομβικά σημεία επικοινωνίας που εταιρεία τηλεπικοινωνιών δημιουργεί σε διάφορες πόλεις με την τοποθέτηση σε νοικιασμένους χώρους ηλεκτρονικών μηχανημάτων μεταφοράς δεδομένων ή διέλευσης γραμμών ίντερνετ, όταν τα κομβικά αυτά σημεία λειτουργούν πλήρως αυτοματοποιημένα και ο ρόλος της εταιρείας στους χώρους αυτούς είναι η συντήρηση των μηχανημάτων και η σύνδεση των πελατών με τον κόμβο, έκανε δεκτό ότι στους πιο πάνω χώρους δεν διενεργείται καμία συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα και δεν θεωρούνται υποκαταστήματα.

4. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι αν σε επαγγελματική εγκατάσταση που διατηρούν οι επιχειρήσεις δεν ασκείται καμία παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα (πώληση προϊόντων, λήψη παραγγελιών), ζήτημα που ως πραγματικό ανάγεται στην αρμοδιότητα της εκάστοτε ελεγκτικής αρχής, τότε δεν υφίσταται για αυτές υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος (σχετ. τα ΔΕΑΦ Β 1145207 ΕΞ 2015/09.11.2015 και ΔΕΑΦ Β 1151084 ΕΞ 2015/23.11.2015 έγγραφά μας).

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, όπως προστέθηκαν με την περ. δ' του άρθρου 12 του ν.4484/2017 και ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, ορίζεται πλέον ρητά ότι ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών των εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών, δηλαδή οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αποτελούν χώρους στους οποίους δεν διενεργείται καμία συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα, δεν αποτελούν υποκαταστήματα επί των οποίων επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011.

Το ως άνω αποτελεί σε κάθε περίπτωση ζήτημα πραγματικό που η εκάστοτε αρμόδια ελεγκτική αρχή πρέπει να διαπιστώσει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!