Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1276/31-12-2015 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Αριθμ. Πολ. 1276 

ΦΕΚ Β 2905/31-12-2015 

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α΄ 82), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4346/2015 (Α΄ 152). 

4. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ/6−8−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε)». 

6. Την υπ’ αριθμ.Υ14/3−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη». 

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων. 

8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2016, που λήγει την 31−12−2015, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8.1.2016. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!