Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 31-7-2015 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Γ',Δ' 
3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΤΕΛΩΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Γ' 
4. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Γ' 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη Δ. Τσετσέκου 
Τηλέφωνο: 210-6987457, 
210-6987455  
Fax: 210 6987459  
Email: d19diadi@otenet.gr  

ΑΔΑ: ΩΖ36Η-0Ε6 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 

Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ :Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα -Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 «Περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 222, 224 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν.2960/2001 «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών προς τις αντίστοιχες διαδικασίες, όπως καθορίζονται με πράξεις των Κοινοτικών Οργάνων» 

4. Την αριθμ. Δ19Α 5041533/2-12-2013 ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή» 

5. Την αριθμ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/3-6-2014 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet - Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet». 

6. Την αριθμ. Δ19Α 5041356 ΕΞ2013/28-11 -2013 ΕΔΥΟ «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ : Θεσμικό πλαίσιο & επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet» 

7. Την αριθμ. Δ33Δ50020 ΕΞ2014/7-1-14 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους στην εξαγωγή» 

8. Την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 51868 ΕΞ2015ΕΜΠ/9-6-2015 ΕΔΥΟ «Διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων» 

9. Τις αριθμ. Δ33Δ/5000853/ΕΞ2014/03-01-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 68/Β/17-01-2014) «Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους όλων των εμπορευμάτων» και ΔΣΤΕΠ Γ 503345 ΕΞ 2015 /11-2-2015 «Κοινοποίηση της ΔΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014 Απόφασης, σχετικά με την καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας» και ΔΣΤΕΠΓ 50411 ΕΞ2015 ΕΜΠ/11-2-2015 ΕΔΥΟ «Έλεγχοι διαδικασίας» 

10. Την αριθμ. Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013/13-11-2013 ΕΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο» 

11. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 

13. Την αριθμ. 20 της 25ης Ιουνίου 2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ360) 

14. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-1-2013 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

Κεφάλαιο Α' 
Υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων

Άρθρο 1
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων και ο καθορισμός του τρόπου τήρησης και φύλαξης αυτών. 

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής 

Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων τα οποία : 

1. δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης, κατά την εφαρμογή : 

α. της συνήθους διαδικασίας εξαγωγής 

β. της ελλιπούς διασάφησης εξαγωγής και της συμπληρωματικής της 

γ. της απλουστευμένης διασάφησης εξαγωγής και της συμπληρωματικής της σε περιπτώσεις χρήσης απλουστευμένης διασάφησης, όταν το εμπόρευμα βρίσκεται στο τελωνείο 

δ. της απλουστευμένης διαδικασίας εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ε. των διατυπώσεων εξαγωγής που τηρούνται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών στις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από φόρους 

στ. της διαδικασίας εξαγωγής με ΕΔΕ άνευ Στατιστικής 

2. υποβάλλονται στο τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να εγκριθεί σχετικό αίτημα διόρθωσης ή ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής, 

3. υποβάλλονται στο τελωνείο εξαγωγής για την απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εναλλακτικά στοιχεία), 

4. υποβάλλονται στα πλαίσια της διαδικασίας διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από το τελωνείο, πλην των εξαιρέσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

Άρθρο 3 
Χρόνος υποβολής 

1. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα: 

α. στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 του άρθρου 2 της παρούσης, όταν ενημερωθεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων, ή φυσικός έλεγχος ή έλεγχος διαδικασίας για την τήρηση απαγορεύσεων-περιορισμών 

β. στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του άρθρου 2 της παρούσης με την υποβολή του αιτήματος διόρθωσης/ακύρωσης, όπου απαιτείται. 

γ. στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 3 του άρθρου 2 της παρούσης όταν ενημερώνεται από το τελωνείο εξαγωγής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 796δα σημείο 3 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. 

2. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις της απλουστευμένης διαδικασίας εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, δηλαδή τις βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και τα τιμολόγια πώλησης που αφορούν στις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα στις περιπτώσεις διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το τελωνείο. 

Άρθρο 4 
Τρόπος υποβολής 

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει στο Πληροφορικό Σύστημα ICISnet τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα), και συσχετίζει την κάθε υποβολή των εγγράφων με τον συγκεκριμένο Αριθμό Αναφοράς Κίνησης (MRN) εξαγωγής. 

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων δεν αίρει το δικαίωμα του τελωνείου να ζητήσει από τον εξαγωγέα/διασαφιστή να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή, σε περίπτωση οποιασδήποτε υπόνοιας. 

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή διασάφησης στο τελωνείο ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και γενικά στην τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς. 

Άρθρο 5 
Εφεδρικές Διαδικασίες 

1. Όταν το ηλεκτρονικό σύστημα της εξαγωγής τίθεται εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο σημείο 1 του άρθρου 2 της παρούσης, συνυποβάλλονται σε έντυπη μορφή με την διασάφηση εξαγωγής, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν εκδοθεί. 

2. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων τίθεται εκτός λειτουργίας, ο εξαγωγέας/διασαφιστής αποστέλλει στο τελωνείο τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης, κάνοντας χρήση εναλλακτικών τρόπων αποστολής σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν εκδοθεί. 

3. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει υποχρεωτικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα ηλεκτρονικά, για τα οποία προηγουμένως είχε κάνει χρήση εφεδρικής διαδικασίας. 

Άρθρο 6 
Διοικητικά Μέτρα 

Όταν τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα που καθορίζονται στα σημεία 1-3 του άρθρου 2 της παρούσας δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων αναστέλλεται, μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Άρθρο 7 
Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής : 

1. Τα ακόλουθα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα : 

α. Δελτία Πληροφοριών (INF) 

β. Πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED, πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR, δηλώσεις τιμολογίου που έχουν εκδοθεί από μη εγκεκριμένο εξαγωγέα ή δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που έχουν εκδοθεί από μη εγκεκριμένο εξαγωγέα 

γ. Αδειες διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ) 

2. Τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα όταν κατά τη διαδικασία : 

α. Κατατίθεται ΕΔΕ Ανευ Στατιστικής σε έντυπη μορφή 

β. Εφαρμόζονται απλοποιημένες διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών στις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από φόρους με την υποβολή Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ 

γ. Εφαρμόζονται απλοποιημένες διαδικασίες ΚΑΕ με υποβολή Ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ 

3. Τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης εφεδρικής διαδικασίας. 

Άρθρο 8 
Ηλεκτρονική υποβολή και φυσική προσκόμιση των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων 

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α. φυσικού ελέγχου 

β. απαγορεύσεων-περιορισμών, στις περιπτώσεις που απαιτείται θεώρηση από την τελωνειακή αρχή 

γ. του βιβλίου ατελείας των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων, όποτε απαιτείται θεώρηση ή ειδική πράξη επί αυτού. 

Κεφάλαιο Β ' 
Τήρηση Αρχείου των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις εξαγωγέα/διασαφιστή 

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής τηρεί σε αρχείο στην έδρα του ή σε άλλη εγκατάσταση την οποία διαθέτει για τον σκοπό αυτό εντός της ίδιας τελωνειακής περιφέρειας, ή κατόπιν έγκρισης στην έδρα του νομίμου αντιπροσώπου του, για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας : 

1. Τα υποστηρικτικά των διασαφήσεων εξαγωγής έγγραφα ανεξαρτήτως από την διενέργεια ή μη ελέγχου, από το τελωνείο, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης, 

2. Τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα που κατατίθενται στο τελωνείο σε περίπτωση χρήσης εφεδρικής διαδικασίας, 

3. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών με τροφοεφόδια τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα τηρούνται στην έδρα της εφοδιαστικής επιχείρησης, ενώ στις περιπτώσεις εφοδιασμού με πετρελαιοειδή προϊόντα τηρούνται στην έδρα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών. 

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις Τελωνείου 

Το τελωνείο τηρεί σε φυσικό αρχείο μόνο τα παρακάτω υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα : 

1. στις Απλοποιημένες διαδικασίες Κ.Α.Ε. - Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ, τα αντίγραφα των ημερήσιων καταστάσεων πωληθέντων ειδών στα οποία θα αναγράφεται το MRN της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ. 

2. τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή EUR-MED ή πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR, τις αιτήσεις και τα αντίγραφα των εκδοθέντων πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο. 

3. τα Δελτία Πληροφοριών (INF) 

4. στο ΕΔΕ άνευ στατιστικής όταν δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, τα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα 

5. Αντίγραφα των αδειών ΕΔΥΜ και των θεωρημένων απ'αυτό σελίδων των αντίστοιχων βιβλίων ΕΔΥΜ, καθώς και των διμερών, transit, τριγωνικών αδειών διέλευσης 

6. Αντίτυπα πιστοποιητικών/αδειών για την τήρηση απαγορεύσεων-περιορισμών όταν προβλέπεται ρητά από τις κατά περίπτωση εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις. 

Κεφάλαιο Γ' 
Τελικές Διατάξεις-Έναρξη ισχύος 

Άρθρο 11 
Τελικές διατάξεις 

Με εγκυκλίους Διαταγές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Απόφασης όπως και κάθε άλλη επεξήγηση απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τις τελωνειακές αρχές και από τους οικονομικούς φορείς. 

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από 1/11/2015. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο προϊστάμενος του 
​Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!