Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1150/10-7-2015 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014.

ΠΟΛ. 1150 
ΦΕΚ B 1498 - 17.07.2015

Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/ 22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 20 της υποπαρ. Δ.2. του άρθρου 1 του Ν. 4254/ 2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄). 

2. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 A΄) και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1085/2015 (Φ.Ε.Κ. 622 Β΄) «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1135/2015 (Φ.Ε.Κ. 1297 Β΄) ίδια απόφαση. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν. 

6. Το Π.δ. υπ’ αριθμ. 25/27.01.2015 (Φ.Ε.Κ. 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Την υπ’ αριθμ. Υ57/16.02.2015 (Φ.Ε.Κ. 256 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη». 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1437ΕΞ σύμφωνη γνώμη της ΕΛΤΕ, αποφασίζουμε: 

Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014, παρατείνεται από την λήξη της έως και την 30/9/2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!