Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1118/11-6-2015 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet».

Αριθμ. ΠΟΛ. 1118
ΦΕΚ Β 1138/12-6-2015

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet». 

Δείτε εδώ την ΠΟΛ. 1178/2010, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες...., «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και διαδικτυακών υποδομών». 

2. Την Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014 ΠΟΛ 1055/2-3-2001 (ΦΕΚ 215 Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα». 

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε «Σύσταση Θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων» του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 20/25−6−2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

7. Την ΠΟΛ 1178/7-12-2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών « Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet». 

8. Την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 (ΦΕΚ 478 Β΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ 1178/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1916).

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε

1. α) Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1178/7-12-2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «στο τμήμα Μητρώου» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «στο τμήμα ή γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης».

β) Στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1178/7-12-2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές (Πρεσβείες − Προξενεία) που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ο κλειδάριθμος θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους». 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!