ΚΦΔ

ΔΕΛ Β 1049523 ΕΞ 2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094449128 και των πελατών-συνδρομητών της και αφορούν στη χρήση Egnatia card για την εξυπηρέτησή τους στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και στην υποθαλάσσια αρτηρία Άκτιο-Πρέβεζα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφ. : Μ. Ιακώβου 
Τηλέφωνο : 210 - 3375204 
ΦΑΞ : 210 - 3375847 

ΑΔΑ: 6ΒΘ4Η-ΑΒΦ   

ΦΕΚ 774 Β’/4.5.2015  

Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049523 ΕΞ 2015   

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094449128 και των πελατών-συνδρομητών της και αφορούν στη χρήση Egnatia card για την εξυπηρέτησή τους στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και στην υποθαλάσσια αρτηρία Άκτιο-Πρέβεζα. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/90 (ΦΕΚ43Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα. 

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2386/96 (ΦΕΚ43Α’) και 6 του άρθρου 27 του ν.2682/99 (ΦΕΚ16Α’) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986. 

3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 32 του ν.2648/98 (ΦΕΚ238Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ113Α’), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών. 

4. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/90. 

5. Την α.π. 179-ΐά1427/Ε20/353.2, 360/ΔΤ/1554/τκ/18.2.2015 επιστολή της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

6. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συνδρομητών-πελατών της. 

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ν.4254/14 (ΦΕΚ85Α’) με τις οποίες ορίστηκε η αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών. 

9. Την αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ.360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

1. Εξαιρούμε την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες - συνδρομητές της και αφορούν στη χρήση Egnatia card για την εξυπηρέτησή τους στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και στην υποθαλάσσια αρτηρία Άκτιο-Πρέβεζα. 

2. Εξαιρετικά, οι 3μηνιαίες καταστάσεις με τα συμφωνητικά της παρ.1 της παρούσας που καταρτίστηκαν ή θα καταρτιστούν από 1.1.2015 έως 30.6.2015 θα υποβληθούν σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι τις ημερομηνίες υποβολής των 3μηνιαίων καταστάσεων του Α’ και Β’ Τριμήνου 2015 αντίστοιχα. 

3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2015, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!