Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Γ 1028539 ΕΞ 3-3-2015 Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111 /2013(Α’18) όπως ισχύει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Δόσης Ελ., Βλάχου Μ.
Τηλέφωνο : 210 3375149
FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: ΩΣΒΛΗ-Δ9Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ

ΘΕΜΑ: «Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111 /2013(Α’18) όπως ισχύει».

ΣΧΕΤ.: Τα από 26.8.14 και 28.8.14 συνημμένα έγγραφα της CONTAINER GR INC.

Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α'81), επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη (για τις χρήσεις 2012-2015) επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α'77) στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 όπως ισχύουν, προβλέπεται η επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία άνω των 500 κ.ο.χ., εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις ως άνω δραστηριότητες. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και μετά (οικ. έτος 2013).

Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ο παραπάνω φόρος δέκα τοις εκατό (10%), επιβάλλεται και στα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρείες με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη αυτών, επιπλέον των μισθών.

3. Με τα σχετικά αιτήματα της εν λόγω εταιρίας, ζητείται να διευκρινιστεί εάν οι έκτακτες αμοιβές (bonus) που η μητρική αλλοδαπή εταιρεία σκοπεύει να δώσει από τα κέρδη της και πέραν των μισθών στους διαχειριστές, που έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταχωρηθούν στα βιβλία του νομίμως εγκατεστημένου υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού ΠΟΛ 1127/2013, στην περίπτωση που η καταβολή των μερισμάτων γίνει μέσω του εγκατεστημένου υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, το υποκατάστημα δεν υποχρεούται σε εγγραφή του ποσού του μερίσματος στα βιβλία του, αφού αυτό δεν αποτελεί έσοδό του αλλά αφορά μερίσματα τρίτων.

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με την παραπάνω παράγραφο και στην περίπτωση καταβολής εκτάκτων αμοιβών που η μητρική αλλοδαπή εταιρεία σκοπεύει να δώσει από τα κέρδη της και πέραν των μισθών στους διαχειριστές, μέσω του εγκατεστημένου υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, το υποκατάστημα δεν υποχρεούται σε εγγραφή του ποσού αυτών των εκτάκτων αμοιβών στα βιβλία του.

Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι διαχειριστές αυτοί είναι ή μέλη του Δ.Σ ή διευθυντές ή στελέχη του υποκαταστήματος, όπως περιοριστικά αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος.

4. Επιπλέον στα ίδια ερωτήματα ζητείται να διευκρινισθεί, αν θα υπάρχει υποχρέωση ή όχι απόδοσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 όπως ισχύει, ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης των πέραν των μισθών εκτάκτων αμοιβών (bonus), και ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης των μερισμάτων των μετόχων της.

Σας γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα αν τα παραπάνω ποσά δίδονται μέσω του εγκατεστημένου υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή διανέμονται απευθείας από την αλλοδαπή στους δικαιούχους, τα υποκαταστήματα του άρθρου 25 του ν. 27/75 για τα ποσά αυτά δεν έχουν υποχρέωση απόδοσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 όπως ισχύει. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των ποσών αυτών ως μερίσματα ή ως έκτακτες αμοιβές πέραν των μισθών, θα πρέπει οι δικαιούχοι να αποδείξουν την καταβολή του φόρου 10% επί αυτών.

5. Συνοψίζοντας καταλήγουμε, ότι η έκτακτη εισφορά επί του συνολικού εισαγόμενου συναλλάγματος, δεν επιβάλλεται σε ποσό που αφορά είτε μέρισμα είτε έκτακτη αμοιβή από τα κέρδη πέραν των μισθών (bonus), αλλά μόνο επί του συνολικού εισαγομένου και ευρωποιημένου συναλλάγματος ή του ποσού σε ευρώ, το οποίο αφορά τις ανάγκες του υποκαταστήματος και το οποίο φαίνεται και από τις εγγραφές στα βιβλία του υποκαταστήματος.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!