Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1127/31-5-2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Τ.Κ:10184
Πληροφορίες Δόσης Ελ.
Τηλέφωνο : 210-3375149
FAX : 210-3375001

ΑΔΑ: ΒΕΖ0Η-84Ρ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣ:Ως Π.Δ

ΠΟΛ:1127

Θέμα : «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 ( Φ.Ε.Κ. Α’ 77) όπως ισχύουν,
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81).
γ) Την αριθμ. 07927/19.09.2012 ( Φ.Ε.Κ. Β’ 2574) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης φόρου μερισμάτων.

Ορίζουμε ότι, η υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81) δήλωση απόδοσης του φόρου των μερισμάτων που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, θα έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως στο συνημμένο υπόδειγμα 1 «δήλωσης φόρου μερισμάτων» μιας (1) σελίδας.

2. Γενικά -Υπόχρεοι προς καταβολή φόρου επί των μερισμάτων- Βάση επιβολής του φόρου αυτού.

Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι, στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που έχει νομίμως εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77) και το αντικείμενο εργασιών του είναι εκείνο που προβλέπεται από την άδεια εγκατάστασής του στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) ο οποίος καταβάλλεται από τον δικαιούχο των μερισμάτων. Στη διάταξη αυτή δεν υπάγονται τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, από τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, σαν υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών(του άρθρου 25 του Ν. 27/1975), ασχολούνται και με την διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.

Μετά την καταβολή του φόρου για τα μερίσματα αυτά, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση. Τα μερίσματα διανέμονται είτε απευθείας από την αλλοδαπή εταιρία, είτε μέσω του εγκατεστημένου γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε μέσω εταιρίας ή εταιριών χαρτοφυλακίου και ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της αλλοδαπής εταιρίας και του τελικού δικαιούχου. Στην περίπτωση που η καταβολή των μερισμάτων γίνει μέσω του εγκατεστημένου υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, το υποκατάστημα δεν υποχρεούται σε εγγραφή του ποσού του μερίσματος στα βιβλία του, αφού αυτό δεν αποτελεί έσοδό του.

Τα μερίσματα με τη μορφή της εισαγωγής συναλλάγματος ή αυτά που καταβάλλονται σε συνάλλαγμα στην αλλοδαπή, μπορεί να καταβάλλονται απευθείας και σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου, αρκεί όμως να αποδίδεται ο φόρος της παρούσης εμπρόθεσμα με ευθύνη αυτού.

Δεδομένου ότι οι αλλοδαπές εταιρίες εκτός από τα μερίσματα έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν κέρδη με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών πέραν των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη αυτών και των εγκατεστημένων υποκαταστημάτων τους στην Ελλάδα, όπως ορίζεται από τις νέες διατάξεις επιβάλλεται και στα εισοδήματα αυτά φόρος δέκα τοις εκατό (10%) και με την καταβολή του φόρου αυτού από τους δικαιούχους, απαλλάσονται από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, και εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αυτών των αμοιβών.

Ο φόρος αυτός επί των μερισμάτων και επί των κερδών με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών πέραν των μισθών, επιβάλλεται στα ποσά εκείνα που καταβάλλονται ή πιστώνονται στους δικαιούχους από την διαχειριστική χρήση 2012 και μετά. Ο παραπάνω φόρος 10% επιβάλλεται και για τα προμερίσματα αλλά και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που τυχόν διανέμονται από την ίδια χρονική περίοδο και μετά. Διευκρινίζεται ότι επειδή ενδέχεται μέσα στο 2012 και μέσα στο 2013 για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως τη δημοσίευση του Ν.4141/2013 (05-04-2013), στο διάστημα πριν την ψήφιση των νέων διατάξεων, φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας να έχουν εισπράξει μερίσματα από την αλλοδαπή ή έκτακτες αμοιβές και ποσοστά όπως προαναφέρθηκε, είτε απευθείας από την αλλοδαπή εταιρία, είτε μέσω του υποκαταστήματος της του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 ( Φ.Ε.Κ. Α’ 77) στην Ελλάδα , στα οποία όμως δεν καταβλήθηκε ο φόρος δέκα τοις εκατό (10%) ελλείψει σχετικής διάταξης νόμου, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να καταβάλλουν, τον οφειλόμενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2013, χωρίς προσαυξήσεις, και ότι με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Σε περίπτωση που η καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνει μετά τις 14 Αυγούστου 2013 θα υπολογίζονται προσαυξήσεις από τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η καταβολή ή η πίστωση των εισοδημάτων αυτών στους δικαιούχους μέχρι τον μήνα που θα καταβληθούν οι φόροι αυτοί. Τα παραπάνω θα έχουν εφαρμογή και για τα προμερίσματα αλλά και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που κατεβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στους δικαιούχους στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα αμέσως δύο προηγούμενα εδάφια.

3. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης - Τρόπος καταβολής του φόρου μερισμάτων.

Οι δικαιούχοι των μερισμάτων, έκτακτων αμοιβών από διανομή κερδών πλέον των μισθών, προμερισμάτων και διανεμομένων κερδών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%), εφ’ άπαξ με την υποβολή δήλωσης (ως υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν και την ετήσια φορολογική τους δήλωση, εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή, η καταβολή ή η πίστωση αυτών, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Τέλος, με τον όρο «πίστωση μερίσματος», δεν νοείται η πίστωση στα βιβλία της αλλοδαπής εταιρίας (η λογιστική εγγραφή), αλλά η πίστωση τυχόν τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού ή η καταβολή του ποσού του μερίσματος με άλλον παρόμοιο τρόπο.

4. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά με τη δήλωση φόρου μερισμάτων.

Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της παρούσης, με την δήλωση απόδοσης του φόρου αυτού υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής εταιρίας ή της εταιρίας χαρτοφυλακίου (holding company) που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των αλλοδαπών εταιριών που έχουν εγκαταστήσει γραφεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα με βάση τις παραπάνω διατάξεις και διανέμει το μέρισμα ή τις αμοιβές και ποσοστά πέραν των μισθών, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μετόχου ή εταίρου της αλλοδαπής εταιρίας, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης και το ποσό του μερίσματος που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν (ως υποδείγματα 2 ή 2Α ).

β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα του γραφείου ή υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρίας με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α’77) (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της άδειας εγκατάστασης).

γ) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει το εγκατεστημένο υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, ότι το υποκατάστημα της εταιρίας έχει υποβάλλει δήλωση εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ8) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’81) και ότι έχουν εμπρόθεσμα καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υποβάλλεται μέχρι λήξεως ισχύος των διατάξεων επιβολής της εισφοράς σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, δηλαδή και για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015).

δ) Τέλος, βεβαίωση της τράπεζας του δικαιούχου για την αναγγελία πίστωσης του μερίσματος με τα αντίστοιχα ποσά αυτού, στην περίπτωση που το μέρισμα της αλλοδαπής εισάγεται στην Ελλάδα. Εάν το μέρισμα αυτό καταβληθεί και παραμείνει στην αλλοδαπή ,δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή. Εάν το μέρισμα που θα εισαχθεί μετατραπεί σε ευρώ, τότε η ισοτιμία δολλαρίου προς ευρώ θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (ως υπόδειγμα 3).Εάν το μέρισμα καταβληθεί ή πιστωθεί στην αλλοδαπή ή σε λογαριασμό συναλλάγματος του δικαιούχου στην Ελλάδα, τότε η ισοτιμία που θα ισχύει για τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού σε ευρώ για τον υπολογισμό του φόρου, θα είναι η τιμή κλεισίματος του νομίσματος αυτού όπως αυτή προκύπτει από το «Δελτίο Τιμών» της ημερομηνίας πίστωσης ή καταβολής του μερίσματος στην αλλοδαπή ή ημεδαπή, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας της Ελλάδας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Υποδείγματα δικαιολογητικών (4 σελίδες)
2. Ν. 4141/2013 (5 σελίδες)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!