Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ13 ΦΜΑΠ 1167121 ΕΞ 18-12-2014 Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου.

Αριθμ. Δ13 ΦΜΑΠ 1167121 ΕΞ 2014

ΦΕΚ Β 3554/30-12-2014

Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ), του ν.1642/1986 και νυν Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994).

6. Τις διατάξεις του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄17)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

8. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. Δ6Α1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ.478 Β΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνησε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) αναθέτουμε την αρμοδιότητα για την έκδοση εντολής μερικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων για τον προσδιορισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), όλων των εκκρεμών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην αριθ. Δ13 ΦΜΑΠ 1085481 ΕΞ 2011/10−6−2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις Δ13ΦΜΑΠ 1107777 ΕΞ 2011/27−7−2011 και Δ13 ΦΜΑΠ 1092706 ΕΞ 2013/3−6−2013 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!