Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1211/24-9-2014 Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Α΄ 
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 3375317-8  
ΦΑΞ: 210 3375001

ΑΔΑ:71ΙΡΗ-Π23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014   

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΠΟΛ. 1211 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου,  αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Δείτε εδώ κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, την ΠΟΛ. 1076/2014.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι στην παράγραφο 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εταιρίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά το μέρος που τα κεφάλαιά τους είτε προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα ή  αποτελούν επενδύσεις από ναυτιλιακά κεφάλαια και εφόσον ανήκουν σε συνδεόμενα  με τις εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον ν.27/1975 και το  ν.δ. 2687/1953 φυσικά πρόσωπα, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του  άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών  επιχειρήσεων και των συνδεόμενων φυσικών προσώπων, μόνο σε σχέση με το  εισόδημα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές, δεν θίγονται από τις διατάξεις του  ίδιου νόμου.»  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!