Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1162/4-6-2014 Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑ: Β' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη 
Τηλέφωνο : 210-3610030 
FΑΧ : 210-3615052 

ΑΔΑ:7ΝΜΖΗ-ΝΚ4

Αθήνα, 4/6/2014 

ΠΟΛ. 1162 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: «Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών» 

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1037084/289/0015/ΠΟΛ. 1114/26.4.2001 (ΦΕΚ 573 Β'), ορίστηκαν τα φορολογικά στοιχεία για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων,οι διατάξεις της οποίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 αυτής, εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης διοδίων της Ελληνικής Επικράτειας. 

Για την εμφάνιση του εσόδου από την εκμετάλλευση των διοδίων, με την παράγραφο 1 της απόφασης αυτής, εγκρίθηκε η έκδοση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 16β' και 13 παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ίσχυε μέχρι 31.12.2012 και αντίστοιχα, με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 6 παράγραφος 16 και 7 παράγραφος 5 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), όπως ισχύει από 1.1.2013. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τις διελεύσεις οχημάτων με τη χρήση ειδικού πομπού (trans - ponder), με την παράγραφο 1.3 της απόφασης αυτής ορίστηκε ότι: 

«1.3. Για το αντίτιμο των διοδίων που εισπράττεται από συνδρομητές, που προκατέβαλαν εγγύηση εφοδιασμού τους με ειδικό πομπό (trans - ponder), ως παραστατικό εσόδου να εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, κατ’ αναλογίαν των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). 

Κατά την παράδοση των πομπών (trans - ponder) στον συνδρομητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)». 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., εξομοιώνεται με τιμολόγιο και η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ. 

3. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. Ειδικά, για συναλλαγές με ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, μπορεί να μην αποστέλλεται σε χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα τα δεδομένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, για την εφαρμογή της παραγράφου 1.3. της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1114/26.4.2001, αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών, εφαρμόζονται τα εξής: 

α) Για το αντίτιμο των διοδίων, που εισπράττεται για τη διέλευση των οχημάτων από τηλεδιόδια (e-pass, teo-pas), από τους χρήστες των πομπών, υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, ως παραστατικό εσόδου εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, κατ’ αναλογίαν των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να αποστέλλεται στο λήπτη με ηλεκτρονικό τρόπο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

β) Εναλλακτικά, αντί της έκδοσης μηνιαίων λογαριασμών, μπορεί να εκδίδεται, απόδειξη λιανικών συναλλαγών, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., για συναλλαγές αξίας μέχρι εκατό (100) ευρώ, ανά διέλευση οχήματος, στην οποία μπορεί να καταχωρούνται τα μοναδικά στοιχεία του πομπού που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε χρήστης αυτού (υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών). 

Αντίτυπο της κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενης απόδειξης λιανικών συναλλαγών, δύναται να αποστέλλεται, ηλεκτρονικά, στον εκάστοτε λήπτη αυτής, υπό τον όρο της αποδοχής από αυτόν του τρόπου αυτού αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

5. Τέλος, μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. περί δελτίου αποστολής, από 1.1.2014 και εξής, δεν απαιτείται, πλέον, έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1286/2013, σε περίπτωση διάθεσης των υπόψη πομπών στους εκάστοτε χρήστες αυτών. 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!