ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1114/26-4-2001 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών

ΥΠΟΙΚ 1037084/289/0015/ΠΟΛ.1114/26.4.2001

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β` και γ` υποπερίπτωση γη` καθώς και της περίπτ. δ` του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α`).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/88 (ΦΕΚ 222 Α`).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2β1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/99 (ΦΕΚ 1089 Β`).

4. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α`) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

5. Την 1039386/441/Α006/21-4-2000 (ΦΕΚ 571 Β`/24-4-2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την από 23.5.1996 σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης των διοδίων της Αττικής Οδού στην Εταιρεία Αττική Οδός Α.Ε. που κυρώθηκε με το Ν. 2445/1996 (ΦΕΚ Α`274).

7. Την από 30-3-2001 βεβαίωση της Ι.Β.Ι. - GIBB LAWGIBB (Group Μembers) ότι το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διοδίων της Αττικής Οδού, πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές των άρθρων 21.3.3 και 21.3.5 της Σύμβασης παραχώρησης (ν. 2445/1996 ΦΕΚ Α`274).

8. Το από 30-3-2001 έγγραφο της Α.Ε. Αττική Οδός.

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών της Α.Ε. Αττική Οδός κατά την είσπραξη διοδίων από τους οδηγούς οχημάτων που διέρχονται μέσω της Αττικής Οδού και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

10. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε στην Α.Ε. Αττική Οδός για την εμφάνιση του εσόδου από την εκμετάλλευση των διοδίων της Αττικής Οδού να εκδίδει τα παραστατικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 16β` και 13 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).

Ειδικότερα:

1.1. Για το αντίτιμο των διοδίων που καταβάλλεται με μετρητά ή κέρματα, το παραστατικό εσόδου να εκδίδεται με την είσπραξη.

1.2. Για το αντίτιμο των διοδίων που εισπράττεται αφαιρετικά από ποσό που προκαταβάλλεται για τον εφοδιασμό και χρήση ηλεκτρονικής κάρτας Α.Τ.Μ., το παραστατικό εσόδου να εκδίδεται με κάθε χρήση της κάρτας αυτής, η οποία διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από την Αττική Οδό Α.Ε., με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Το περιεχόμενο των παραστατικών εσόδου των περιπτ. 1.1 και 1.2 της παραγρ. 1 της παρούσης, σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει την ημερομηνία, το αντίτιμο των διοδίων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά κατηγορία οχήματος και την ώρα έκδοσης τους.

1.3. Για το αντίτιμο των διοδίων που εισπράττεται από συνδρομητές που προκατέβαλαν εγγύηση εφοδιασμού τους με ειδικό πομπό (trans - ponder), ως παραστατικό εσόδου να εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, κατ` αναλογίαν των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Κατά την παράδοση των πομπών (trans - ponder) στον συνδρομητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).

2. Τα εκδιδόμενα κατά τα προαναφερόμενα παραστατικά εσόδων μπορεί να εκτυπώνονται σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα παραδίδεται στον πελάτη, με τις εξής προϋποθέσεις.

2.1. Να καταγράφονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο όλες οι συναλλαγές.

2.2. Στο τέλος κάθε ημέρας (ώρα 24.00) να εκτυπώνεται κατάσταση από την οποία να προκύπτουν τα συνολικά έσοδα της ημέρας, ανά σημείο συναλλαγής και κατά κατηγορία εσόδου.

Οι καταστάσεις αυτές θα φυλάσσονται ως παραστατικά εγγραφών.

2.3. Να εκτυπώνεται άμεσα, εφόσον ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο, κατάσταση με τις αναλυτικές καταχωρήσεις εσόδων (κατά εκδοθέν παραστατικό) τουλάχιστον του τρέχοντος και του προηγούμενου μήνα.

2.4. Η ίδια αναλυτική εκτύπωση να είναι δυνατή και για όλη τη χρονική περίοδο υποχρέωσης διαφύλάξης των παραστατικών των εγγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στους προβλεπόμενους χρόνους, που ορίζονται από τις διατάξεις του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

3. Η εκμετάλλευση των διοδίων ανεξάρτητα του τρόπου είσπραξης τους συνιστά παροχή υπηρεσίας που υπάγεται σε Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%.

4. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλη περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης διοδίων της Ελληνικής Επικράτειας, σε επιτηδευματίες.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!