Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ5Α 1123655 ΕΞ 6-8-2013 Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

Αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ2013

Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α΄) «Περί Οργανισμού του  Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 185/09, «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών……» (ΦΕΚ 213/Α΄), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2362/1995,  «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του  Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ όπως έχουν  ενσωματωθεί με το άρθρο 49 του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ  113/Α΄/13.07.2010). 

5. Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση  με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. ……»  (ΦΕΚ 1363/Β΄). 

6. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012) «Διορισμός  Υπουργού και Υφυπουργών». 

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.09.2012 απόφαση  του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ  2574/12 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010)  «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

9. Την με αρ. πρωτ. Δ5Α 1119084 ΕΞ 2013/29−07−2013  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των φορέων είσπραξης στη διαδικασία είσπραξης  δημοσίων εσόδων μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας  Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).  

10. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 3.800.000,00 € για το οικ. έτος  2013, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου  Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 110 – Κ.Α.Ε. 0874). 

11. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης  οικ. έτους 2013: α) με αρ. πρωτ: Δ5Α 1037778 ΕΞ 2013/ 28−02−2013 με ΑΔΑ: ΒΕΔΖΗ−Φ7Μ και α/α 26706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. β) με  αρ. πρωτ: 2/74137/02.08.2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩ7Η−ΔΨ8 και α/α  75436 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της  Υ.Δ.Ε. και γ) με αρ. πρωτ: Δ5Α 1004229 ΕΞ2013/10.01.2013  με ΑΔΑ: ΒΕΤΠΗ−7ΟΦ και α/α 6251 στο Βιβλίο Εγκρίσεων  και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 

12. Την αρ. 2/72936/ΔΠΓΚ/01.08.2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης,  με ΑΔΑ:ΒΛΩΒΗ−ΣΕΛ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη  τραπεζικών συναλλαγών για τα έτη 2014 – 2016 ύψους  8.917.500,00 € ετησίως, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

1. Αναθέτουμε την είσπραξη δημοσίων εσόδων στους  κάτωθι Φορείς Είσπραξης που συμμετέχουν στην  εταιρία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και  έχουν αποδεχθεί γραπτώς τους οικονομικούς όρους  και τις προϋποθέσεις, όπως τίθενται στην υπ’ αριθμ.  Δ5Α 1119084 ΕΞ 2013/29.07.2013 πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος: 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
2. ALPHA BANK Α.Ε. 
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε. BANK 2745127452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
4. EUROBANK – ERGASIAS S.A 
5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 
6. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
7. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) 
8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
10. MILLENIUM BANK Α.Ε. 
11. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
12. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  
14. HSBC BANK PLC 
15. BANK OF AMERICA Ν.Α. 
16. CITIBANK ΙΝΤERNATIONAL PLC 
17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ 
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
25. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

2. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,  οποτεδήποτε είναι εφικτή η είσοδος φορέα είσπραξης  στην διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς  επίσης και η έξοδος από αυτήν, που πρέπει να γνωστοποιείται: α) στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, β) στη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων &  Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα στη Δ/ νση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο Παρακολούθησης  Ηλεκτρονικών Εισπράξεων και Ηλεκτρονικών Επιστροφών Εσόδων και γ) στη ΔΙΑΣ Α.Ε, τουλάχιστον ένα  (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία προσχώρισης  ή αποχώρισης. 

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,  όλες οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις, που αναθέτουν σε πιστωτικά ιδρύματα την είσπραξη δημοσίων  εσόδων, αυτομάτως παύουν, να βρίσκονται σε ισχύ και  καταγγέλλονται οι σχετικές συμβάσεις.  

Η από 16/10/2001 σύμβαση που αφορά πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με την χρήση πιστωτικών  ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω της λειτουργίας του  δικτύου συσκευών EFT/POS, που είναι εγκατεστημένες στις Δ.Ο.Υ και συνδεδεμένες με το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΙΑΣ Α.Ε., τροποποιείται, μόνο, ως  προς τις αμοιβές της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών,  όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1  της παρούσας απόφασης, μέχρι να καταγγελθεί από  το Ελληνικό Δημόσιο. 

4. Το άρθρο 3 «Τρόπος πληρωμής Αναδόχου» της  ΠΟΛ.1113/22.05.2013 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και  υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι  εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1252/τ.Β΄/23.05.2013) καταργείται και  εντάσσεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Αναθέτουμε στους Φορείς Είσπραξης του άρθρου 1  της παρούσας απόφασης, την είσπραξη των κάτωθι  δημοσίων εσόδων: 

1. Φόρων και Τελών που προκύπτουν από την υποβολή δηλώσεων μέσω διαδικτύου, όπου η καταβολή του  χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για  την παραλαβή των δηλώσεων αυτών. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία  «Ταυτότητα Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται μετά την  οριστική υποβολή της δήλωσης που αφορά. 

2. Βεβαιωμένων, ρυθμισμένων ή μη, Οφειλών σε Δ.Ο.Υ.  Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής  με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος εκδίδεται  για κάθε βεβαιωμένη, μη ρυθμισμένη οφειλή, και του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Ρυθμισμένης  Οφειλής» για κάθε ρυθμισμένη οφειλή. 

3. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη  διαδικτυακή εφαρμογή. 

4. Ε−Παράβολο. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του  κωδικού πληρωμής με ονομασία «e−Παράβολο» ο οποίος  εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή. Καθώς και κάθε νέος φόρος προς είσπραξη, που θα  εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4)  κατηγορίες.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  

I. Οι οριζόμενοι στην παρούσα απόφαση φορείς είσπραξης, αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο την επομένη εργάσιμη της είσπραξης  ημέρα. 

II. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται,  με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος  προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί  αυτών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο  – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών της Δ.Ο.Υ.  Κατοίκων Εξωτερικού.  Με την πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις  αυτές, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών  χρεώνοντας τον λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. 

III. Επιπρόσθετα στην περίπτωση που τα εισπραττόμενα ποσά αφορούν : 

Α. Σε φόρους και τέλη που προκύπτουν από την υποβολή δηλώσεων μέσω διαδικτύου (περίπτωση 1 του άρθρου 2 της παρούσας). 

1. Η ΔΙΑΣ Α.Ε αποστέλλει το σχετικό αρχείο πληρωμών  στη Γ.Γ.Δ.Ε. το οποίο περιέχει την πλήρη ταυτότητα  πληρωμής (Α.Φ.Μ., είδος οφειλής, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής οφειλής, ποσό κ.λπ.). 

2. Πληρωμές με ταυτότητες πληρωμής που δεν έχουν  παραχθεί από το σύστημα taxisnet ή πληρωμές που  πραγματοποιήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία  οφειλής απορρίπτονται. Η Γ.Γ.Δ.Ε αποστέλλει στη ΔΙΑΣ  Α.Ε – στα πλαίσια του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ ΑΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27453 – αρχείο απορρίψεων με τις μη ταυτοποιημένες εντολές πληρωμής. Το συνολικό ποσό των απορριφθεισών  πληρωμών εκκαθαρίζεται συμψηφιστικά από τη ΔΙΑΣ  Α.Ε με τις πληρωμές του φόρου με ίδια ημερομηνία  εκκαθάρισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε κατά την εκκαθάριση η πίστωση του λογαριασμού  200/1/21010 που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Η ΔΙΑΣ ΑΕ σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή  λανθασμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο  Δημόσιο, αποτυπώνει τα αντίστοιχα ποσά στη στήλη  «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» της συγκεντρωτικής κατάστασης είσπραξης ανά φόρο που αποστέλλει σε ημερήσια βάση  με ηλεκτρονικό αρχείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Κατοίκων  Εξωτερικού και στην Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

4. Η ΔΙΑΣ ΑΕ αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού και στη Δ/νση  Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε. ημερήσια  συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων ανά φόρο, με  ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής,  πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό  επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης. 

5. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει στο ημερολόγιο εισπράξεων το συνολικό ποσό κάθε φόρου πιστώνοντας ανάλογα τον σχετικό λογαριασμό: 

i. 111−754 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Φ.Π.Α.» 
ii. 111−757 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών» 
iii. 111−758 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων» 
iv. 111−761 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Τέλη και Ειδικοί Φόροι»

6. Επιπλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε αποστέλλει στο τέλος κάθε  μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων  ανά φόρο στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική  τακτοποίησή της.  

7. Η Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), με  βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από  τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και σε συνδυασμό με το αρχείο που τηρεί  με τις υποβληθείσες δηλώσεις, δημιουργεί χρηματικούς  καταλόγους οι οποίοι περιέχουν όλα τα στοιχεία που  ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989  (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.) και τους αποστέλλει  ηλεκτρονικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου. Ταυτόχρονα με την αποστολή των χρηματικών  καταλόγων ακολουθεί και η κατανομή των εισπράξεων  των συγκεντρωτικών εσόδων στις Δ.Ο.Υ. αυτές. Σε όσες  περιπτώσεις έχει καταβληθεί το σύνολο του ποσού της  υποβληθείσας δήλωσης, η πίστωση των χρηματικών  καταλόγων γίνεται με την παραπάνω διαδικασία και  ακολουθείται ταυτόχρονα η τακτοποίηση του ποσοστού  της χορηγηθείσας έκπτωσης, όπου αυτή προβλέπεται,  λόγω της εφάπαξ εξόφλησης. Σε όσες περιπτώσεις έχει  καταβληθεί μόνο το ποσό της πρώτης δόσης με την  υποβολή της δήλωσης εκάστου εσόδου, ακολουθείται η  ίδια ως άνω διαδικασία για τη βεβαίωση στις αρμόδιες  Δ.Ο.Υ., με τον καθορισμό ταυτόχρονα της ημερομηνίας  καταβολής της πρώτης δόσης και των επόμενων δόσεων του φόρου. 

Β. Σε βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Δ.Ο.Υ.  (περίπτωση 2 του άρθρου 2 της παρούσας) 1. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών,  αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε στη Γ.Γ.Δ.Ε. και θα περιέχει την ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (ΑΦΜ, Κωδικός τράπεζας,  ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με ταυτότητες οφειλής που δεν είναι έγκυρες, με συνέπεια  την αδυναμία πίστωσης των οφειλών, απορρίπτονται. 

2. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του αρμοδίου γραφείου παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων  και ηλεκτρονικών επιστροφών εσόδων (Γραφείο στη  Γ.Γ.Δ.Ε.) για τις περιπτώσεις απορρίψεων από τη ΔΙΑΣ  Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (π.χ. διότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον  τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί  στο Δημόσιο. 

3. Στις περιπτώσεις που φορέας είσπραξης αιτείται  εγγράφως προς το αρμόδιο γραφείο παρακολούθησης  ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών εσόδων (Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε.), την απόρριψη συγκεκριμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο: 

α) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στην  αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχει ενημερώσει την μερίδα του  φορολογούμενου, το αίτημα για απόρριψη δεν γίνεται  αποδεκτό. 

β) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει αποσταλεί  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μετά την διερεύνηση του αιτήματος σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκύπτει ότι αυτό μπορεί  να ικανοποιηθεί, τότε αποστέλλεται απορριπτικό αρχείο  στη ΔΙΑΣ Α.Ε. για την τακτοποίησή του. 

4. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη  Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων−Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε.  ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.» με ανάλυση  ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος  έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.  

5. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει το γενικό  σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων  πιστώνοντας το λογαριασμό 111−763 «Τακτοποιητέες  Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών». 

6. Επιπλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε  μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων  στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίησή  της.  

7. Η Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με  βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από  τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, αποστέλλει  άμεσα ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την  πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για την  λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των  ημερολογίων εισπράξεων/πληρωμών, πιστώνοντας τον  λογαριασμό 111−762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών»  και χρεώνοντας τον λογαριασμό 111−763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Βεβαιωμένων  εσόδων μέσω Τραπεζών».27454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

8. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το  οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για  το χρέος αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω  της Δ.Ο.Υ., τηρουμένων των διατάξεων του Ν.Δ. 356/1974,  «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» και του  Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων  και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». Ανάλογη διαδικασία  τηρείται και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πίστωσης των χρεών.

Γ. Σε τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (περίπτωση 3 του  άρθρου 2 της παρούσας) 

1. Το αρχείο πληρωμών των τελών κυκλοφορίας οχημάτων, αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε στη Γ.Γ.Δ.Ε. και  θα περιέχει τον κωδικό πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (Α.Φ.Μ, Κωδικός τράπεζας,  ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς πληρωμής που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται. 

2. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη  Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε.  ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεως με  ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχημάτων», με  ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής,  πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό  επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.  

3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το γενικό  σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων  πιστώνοντας τον λογαριασμό 111−764 «Τακτοποιητέες  Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας  Οχημάτων». 

4. Επιπλέον, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε  μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων  στην παραπάνω Δ.Ο.Υ. για την λογιστική τακτοποίησή  της. 

5. Η Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με  βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από  τη ΔΙΑΣ Α.Ε., δημιουργεί ανά μήνα ένα συγκεντρωτικό  χρηματικό κατάλογο και αντίστοιχα ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει  στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνεται η  ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού  ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.  

6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τελών  κυκλοφορίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη  απόδοση ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν  εμπρόθεσμες καταβολές, που έχουν πραγματοποιηθεί  από τους φορολογούμενους, στους φορείς είσπραξης.  

Δ. Στο e – Παράβολο (περίπτωση 4 του άρθρου 2 της  παρούσας) 

1. Το αρχείο πληρωμών του e−παραβόλου, αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε στη Γ.Γ.Δ.Ε. και θα περιέχει τον  κωδικό του e−παραβόλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές  που έχουν ορισθεί (Α.Φ.Μ, Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς  e−παραβόλου που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται. 

2. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη  Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων−Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε.  ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών e−Παραβόλου», με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης,  ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών,  ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό  κατάθεσης.  

3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το συνολικό ποσό κατάθεσης της κατάστασης στο ημερολόγιο  εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111−765 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών – Ηλεκτρονικό Παράβολο». 

4. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλει με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις ημερήσιες εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων  που πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα στην  παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίησή της. 

5. Η Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με  βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από  τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, που αφορούν  τις καταθέσεις των ανωτέρω εσόδων, δημιουργεί ανά  μήνα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και  αντίστοιχα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ.,  τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,  ώστε να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων  προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη  ανά ΚΑΕ εσόδου.  

IV. Εφόσον οι φορείς είσπραξης καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο,  η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών.  

Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ  Α.Ε. ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας καταλογίζεται  σε αυτή ομοίως από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής  Επιθεώρησης. Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης  Οικονομικής Επιθεώρησης για τέτοιες καθυστερήσεις  θα γίνεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων –  Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

V. Οι φορείς είσπραξης που δεν αποστέλλουν στο  Δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται,  ευθύνονται έναντι των πελατών τους για τις συνέπειες  της εκπρόθεσμης πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

1. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων: Η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ ορίζεται στο ποσό των 0,04  ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης ορίζεται στο ποσό  των: 

α) 0,25 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος (χρέωση  λογαριασμού ή μετρητά) και 

β) 0,11 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων  (Web, ATM κ.λπ.). 

γ) 0,20 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω του μη αυτοματοποιημένου δικτύου ΕΛΤΑ. 

Στην από 16/10/2001 σύμβαση που αφορά πληρωμή  φορολογικών υποχρεώσεων με την χρήση πιστωτικών  ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω της λειτουργίας του  δικτύου συσκευών EFT/POS, η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ ορίζεται σε 0,04 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και των Τραπεζών σε  0,25 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).  

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι σε κάποια από τις χώρες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) δύνανται να εισπράττουν φόρους  για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του συστήματος SEPA Credit Transfer από τους υποκείμενους  σε φόρο, που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  αλλά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και πραγματοποιούν οικονομικές πράξεις, για τις οποίες είναι υπόχρεοι  προς καταβολή στην Ελλάδα. Από την έναρξη ισχύος της  παρούσας απόφασης, η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ, για όλες  τις συναλλαγές μέσω SEPA, ορίζεται σε 0,04 ευρώ, ανά  έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.  

2. Οι Φορείς Είσπραξης που αναλαμβάνουν την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων υποχρεούνται: 

α) να μην απαιτούν από τους υπόχρεους προς καταβολή φόρου, την τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε  αυτούς με εξαίρεση την είσπραξη φόρων και τελών  που προκύπτουν από την υποβολή δηλώσεων μέσω διαδικτύου (περίπτωση 1 του άρθρου 2 της παρούσας).  

β) να μην επιβάλλουν για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω επιβάρυνση στον φορολογούμενο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

1. Κάθε Φορέας Είσπραξης, από τον επόμενο μήνα της  είσπραξης, θα υποβάλλει στην Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε. προς έλεγχο και θεώρηση  την Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών στην οποία  θα αναγράφεται αναλυτικά, ανά έσοδο, το πλήθος των  έγκυρων συναλλαγών, μέσω καταστήματος και εναλλακτικών δικτύων, με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής. 

Η ΔΙΑΣ ΑΕ, ανά μήνα, θα υποβάλλει στην Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων – Γραφείο στη Γ.Γ.Δ.Ε. προς έλεγχο  και θεώρηση την Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών,  ανά έσοδο, στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά, ανά  Φορέα Είσπραξης, το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών  με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής. 

2. Κάθε Φορέας Είσπραξης, στο τέλος κάθε μήνα, θα εκδίδει τιμολόγιο για το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, επισυνάπτοντας  και την θεωρημένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών. 

Η ΔΙΑΣ ΑΕ, στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει τιμολόγιο για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον  προηγούμενο μήνα, όπου το τιμολογούμενο πλήθος συναλλαγών πρέπει να ισοδυναμεί με το άθροισμα του  συνολικού πλήθους των συναλλαγών, που πραγματοποίησαν οι φορείς είσπραξης, επισυνάπτοντας και την  θεωρημένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών.  

Τα τιμολόγια, με τις επισυναπτόμενες θεωρημένες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Αμοιβών, θα υποβάλλονται  στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης για την εκκαθάριση  της πληρωμής. 

3. Ο υπολογισμός των αμοιβών της ΔΙΑΣ ΑΕ και των  Φορέων Είσπραξης πραγματοποιείται βάσει των έγκυρων συναλλαγών. Σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων, επί  του πλήθους των έγκυρων συναλλαγών, αυτές θα πρέπει να δικαιολογούνται και να επιλύονται άμεσα μεταξύ  των εμπλεκομένων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

1. Οι Φορείς Είσπραξης, η ΔΙΑΣ Α.Ε και το Ελληνικό  Δημόσιο συμφωνούν από κοινού ότι οι πληροφορίες ως  προς τις διενεργηθείσες συναλλαγές, που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  Αμοιβών, αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο του ύψους  των οφειλόμενων αμοιβών. 

2. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην εξόφληση  των τιμολογίων που κάθε φορά παραλαμβάνει, εφόσον  πληρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου  και θεώρησης των συναλλαγών, όπως αυτές ορίζονται  στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.  

3. Τυχόν διαφορά ή αμφισβήτηση των στοιχείων των  τιμολογίων, γνωστοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο  στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στους Φορείς Είσπραξης με όλα τα  στοιχεία που την θεμελιώνουν, προκειμένου να εκδοθεί  πιστωτικό τιμολόγιο του αρχικού και νέο τιμολόγιο, με  τα νέα συμφωνημένα στοιχεία. 

4. Η πληρωμή των τιμολογίων της ΔΙΑΣ Α.Ε και κάθε  Φορέα Είσπραξης πραγματοποιείται με πίστωση από το  Ελληνικό Δημόσιο των τραπεζικών λογαριασμών (IBAN),  που οι ανωτέρω έχουν υποδείξει κατά την δήλωση προσχώρησής τους.  

5. Οι αμοιβές θα καταβάλλονται κατόπιν έκδοσης  ενταλμάτων πληρωμής, βάσει των τιμολογίων. Κατά  την πληρωμή τους, θα γίνονται οι οριζόμενες από τις  ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!