Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1098/09.04.2014 Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Πληροφορίες: 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 10184 
ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-3375314 
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 
Ταχ. Κώδικας: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΗ-74Ν 

ΦΕΚ Β' 883/9.4.2014 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα 9 Απριλίου 2014

ΠΟΛ.1098 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α').

2. Τις διατάξεις της περ.ε' παρ. 1 και της παρ.5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α').

3. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429 Β') περί καθορισμού του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011.

4. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1046/7.2.2014 (ΦΕΚ 369 Β') περί του τύπου και περιεχομένου της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις καθώς και υποχρέωση υποβολής τους και απόδοσης του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

5. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ.12 του Παραρτήματος V. 1 του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α').

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τη δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία καθώς και από την Οριστική Δήλωση Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις που αποβλέπουν στον ορθό προσδιορισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θ. Θεοχάρης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!