Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1058124 ΕΞ 7-4-2014 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου από το αλλοδαπό Δημόσιο (πρεσβείες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα 
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 
FAX : 210 3375001

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1058124 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών Διεύθυνση Εθιμοτυπίας

ΘΕΜΑ: «Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου»

Σε απάντηση του εγγράφου σας σρετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 διευκρινιζόταν ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

2. Επίσης στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου οριζόταν ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις που ορίζονται από το άρθρο αυτό ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδορές σε περισσότερες βεβαιώσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87.

3. Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1039/2014 διευκρινίζεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Μαρτίου 2014.

4. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 2238/1994 το αλλοδαπό Δημόσιο που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό δεν εξαιρείται αλλά υπόκειται στην υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΜΥ σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο και συνεπώς, εάν δεν απέδωσε ή απέδωσε εκπρόθεσμα τον παρακρατηθέντα φόρο μισθωτών υπηρεσιών, υπόκειται στις κυρώσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΠΟΛ 1063/15, 1991 ερώτημα αυστριακής πρεσβείας) .

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και οι Πρεσβείες εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις και οφείλουν να εκδίδουν βεβαιώσεις αποδοχών με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!