ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1075/14-03-2014 Παράταση προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού Κεφαλληνίας.

ΠΟΛ. 1075 (ΦΕΚ Β 749 / 26-03-2014)

Παράταση προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού Κεφαλληνίας.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

4. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140 Α΄/20.6.2012).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) …. μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας …(Α΄ 152).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

7. Τη με αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653 Β΄/2013).

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/ 24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 ΦΕΚ 222 Α΄).

10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.

11. Την ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (ΦΕΚ 3517 Β΄).

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί αναθεώρησης διατάξεων του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).

13. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) «περί εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως ισχύει.

15. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του Νομού Κεφαλληνίας, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014.

16. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄), όπως ισχύει, στα πρατήρια υγρών καυσίμων του Νομού Κεφαλληνίας παρατείνεται μέχρι την 31.12.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!